บีบหัวใจสุดๆ!! “ไบรท์ พิชญทัฬห์” กล่าวคำอาลัยส่งถึงคุณแม่ผู้เป็นที่รักเป็นครั้งสุดท้าย

บี บ หั ว ใ จ สุ ด ๆ ! ! ” ไ บ ร ท์ พิ ช ญ ทั ฬ ห์ ” ก ล่ า ว คำ อ า ลั ย ส่ ง ถึ ง คุ ณ แ ม่ ผู้ เ ป็ น ที่ รั ก เ ป็ น ค รั้ ง สุ ด ท้ า ย

เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง ข่ า ว ที่ สุ ด แ ส น จ ะ เ ศ ร้ า ใ น ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ห ลั ง จ า ก ที่ ผู้ ป ร ะ ก า ศ ข่ า ว ส า ว ” ไ บ ร ท์ – พิ ช ญ ทั ฬ ห์ จั น ท ร์ พุ ฒ ” สู ญ เ สี ย คุ ณ แ ม่ ผู้ เ ป็ น แ ก้ ว ต า ด ว ง ใ จ คุ ณ แ ม่ ม น ทิ ร า จั น ท ร์ พุ ฒ ใ น วั ย 6 7 ปี อ ย่ า ง ไ ม่ มี ห ว น ก ลั บ คื น

ภาพของสาวไบร์ท

ห ลั ง จ า ก ไ ด้ ต่ อ สู้ กั บ โ ร ค ร้ า ย ห รื อ โ ร ค ม ะ เ ร็ ง แ ล ะ มี อ า ก า ร ข้ า ง เ คี ย ง ม า เ ป็ น เ ว ล า เ กื อ บ ๆ 2 0 ปี เ ต็ ม เ พื่ อ น แ ล ะ พี่ น้ อ ง ทั้ ง ใ น ว ง ก า ร ข่ า ว แ ล ะ ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ก็ ไ ด้ เ ดิ น ท า ง ม า ร่ ว ม อ า ลั ย กั น

ภาพของสาวไบร์ท

โ ด ย เ มื่ อ วั น ที่ 3 0 มี น า ค ม 2 5 6 4 ที่ ไ ด้ ผ่ า น ม า นี้ ส า ว ไ บ ร์ ท ก็ ไ ด้ มี ก า ร จั ด ง า น พิ ธี ฌ า ป น กิ จ คุ ณ แ ม่ ม น ทิ ร า จั น ท ร์ พุ ฒ ที่  เ ม รุ  1  ณ  วั ด พ ร ะ ศ รี ม ห า ธ า ตุ บ า ง เ ข น จั ง ห วั ด ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร

ภาพบรรรยากาศภายในงาน

ซึ่ ง มี พ ล เ อ ก อ นุ พ ง ษ์ เ ผ่ า จิ น ด า รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ไ ด้ ใ ห้ เ กี ย ร ติ ม า เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ใ น พิ ธี อี ก ทั้ ง ยั ง ไ ด้ พี่ ช า ย ที่ เ ค า ร พ รั ก อ ย่ า ง ยิ่ ง คุ ณ ส ร ยุ ท ธ สุ ทั ศ น ะ จิ น ด า ม า ร่ ว ม ทำ ห น้ า ที่ พิ ธี ก ร ใ น ช่ ว ง ข อ ง พิ ธี ก า ร แ ล ะ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ เ ล่ า ป ร ะ วั ติ ข อ ง คุ ณ แ ม่ ม น ทิ ร า

ภาพของสาวไบร์ท

ห ลั ง จ า ก นั้ น พิ ธี ก็ ถู ก ดำ เ นิ น ไ ป จ น ก ร ะ ทั่ ง ลู ก ส า ว ทั้ ง ส อ ง ค น ข อ ง คุ ณ แ ม่ ม น ทิ ร า ไ ด้ เ อ่ ย ก ล่ า ว คำ อ า ลั ย ถึ ง คุ ณ แ ม่ อั น เ ป็ น ที่ รั ก เ ป็ น ค รั้ ง สุ ด ท้ า ย โ ด ย ส า ว ไ บ ร ท์ พิ ช ญ ทั ฬ ห์ ก็ ไ ด้ เ ปิ ด เ ผ ย ค ว า ม ใ น ใ จ ถึ ง คุ ณ แ ม่ อั น เ ป็ น ที่ รั ก ยิ่ ง ไ ว้ ว่ า

ภาพบรรรยากาศภายในงาน

“ ก่ อ น ห น้ า นี้ แ ม่ พู ด ม า ต ล อ ด ว่ า ลู ก ทั้ ง ส อ ง ค น คื อ แ ก้ ว ต า ด ว ง ใ จ ข อ ง แ ม่ ไ บ ร ท์ ฟั ง เ ข้ า ใ จ แ ล ะ เ พิ่ ง จ ะ รู้ ถึ ง ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง มั น อ ย่ า ง แ ท้ จ ริ ง เ มื่ อ ค ว า ม สู ญ เ สี ย ม า ถึ ง มั น เ ห มื อ น มี ใ ค ร ม า ค วั ก เ อ า แ ก้ ว ต า แ ล ะ ด ว ง ใ จ ข อ ง ไ บ ร ท์ ไ ป ค ว า ม รู้ สึ ก ใ จ จ ะ ข า ด มั น เ ป็ น แ บ บ นี้ นี่ เ อ ง ”

ภาพของสาวไบร์ท

“ บ่ อ ย ค รั้ ง ที่ คำ อ ว ย พ ร ข อ ง แ ม่ ทำ ใ ห้ น้ำ ต า ร่ ว ง เ พ ร า ะ คิ ด ว่ า อ า จ จ ะ ไ ม่ ไ ด้ ยิ น คำ อ ว ย พ ร แ บ บ นี้ อี ก แ ล้ ว จ น อ ย า ก ห ยิ บ โ ท ร ศั พ ท์ ขึ้ น ม า อั ด ไ ว้ แ ต่ ก็ ไ ม่ อ ย า ก ใ ห้ แ ม่ รู้ สึ ก ต ะ ขิ ด ต ะ ข ว ง ใ จ จึ ง ทำ ไ ด้ แ ค่ อั ด ทุ ก คำ พู ด ข อ ง แ ม่ เ อ า ไ ว้ ใ น ใ จ ต ล อ ด ไ ป

ภาพบรรรยากาศภายในงาน

ข อ ใ ห้ ลู ก ส า ว แ ม่ เ จ ริ ญ ยิ่ ง ๆ ขึ้ น ไ ป ไ ม่ ป่ ว ย ไ ข้ จ า ก โ ร ค ม ะ เ ร็ ง กุ ศ ล ที่ ลู ก ดู แ ล แ ม่ จ ะ ทำ ใ ห้ ลู ก ห่ า ง ไ ก ล จ า ก โ ร ค นี้ เ งิ น ท อ ง ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร รั ก ษ า แ ม่ จ ะ ก ลั บ คื น ม า ห า ลู ก เ ป็ น สิ บ เ ท่ า ร้ อ ย เ ท่ า แ ม่ มั่ น ใ จ ”

ภาพบรรรยากาศภายในงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *