ขวัญ อุษามณี ตอบแล้ว หลังถูกชาวเน็ตจับโป๊ะแตกแต่งรูปจนบ้านเบี้ยว

ข วัญ   อุ ษ า ม ณี   ตอ บ แ ล้ ว   ห ลัง ถู ก ช า วเ น็ ตจั บ โ ป๊ ะ แ ต ก แ ต่ ง รู ป จน บ้ า น เ บี้ ย ว

อ อ ก ม า เ ค ลี ย ร์ แ บ บ ชั ด ๆ ต ร ง ๆ สำ ห รั บ น า ง เ อ ก .ส า ว ห น้ า ส ว ย ข วั ญ – อุ ษ า ม ณี ไ ว ท ย า น น ท์ ห ลั ง ก่ อ น ห น้ า นี้ เ จ้ า ตั ว ล .ง รู ป ร่ ว ม เ ฟ ร ม กั บ ค น รู้. จั ก แ ต่ ง ก ลั บ ถู ก ช า ว เ น็ ต จั บ โ ป๊ ะ ว่ า แ ต่ ง รู ป จ น บ้ า น เ บี้ ย ว ผุ ด แ ฮ ช แ ท็ ก ” ข วั ญ บ้ า น เ บี้ ย ว ” ซึ่ ง กั บ เ รื่ อ ง นี้ น า ง เ อ. ก ค น ดั ง ก็ เ ผ ย ม า ว่ า

ภ า พ ข อ ง ข วั ญ – อุ ษ า ม ณี

ภ า พ ข อ ง ข วั ญ – อุ ษ า ม ณี

“ ต อ น ช่ ว ง เ ร า ห า ย ไ ป ค น ก็ จ ะ ม อ ง ว่ า ข วั ญ ไ ป ศั ล ย ก ร ร ม ม า มั น ม า จ. า ก ก า ร ที่ เ ร า เ ป็ น อ ย่ า ง ที่ เ ร า ช อ บ เ ป็ น อ ย่ า ง ที่ เ ร า เ ป็ น เ ร า ถ่ า ย ล ะ ค ร ก็ เ ป็ น ตั ว เ ร า ข วั ญ ช อ บ แ ต่ ง แ บ บ ส า ย ฝ อ ป า ก เ บ ล อ ๆ เ ร า ก็ ทำ จ น ค น คิ ด ว่ า เ ร า ไ ป ฉี ด ป า ก ทำ ศั ล ย ก ร ร ม ม า จ ริ ง ๆ ไ ม่ ใ ช่ มั น ม า จ า ก แ ท่ ง ลิ ป ข อ ง เ ร า ที่ มั น เ ป็ น ท รี ท เ ม้ น .ท์ มั น เ พิ่ ม เ นื้ อ ป า ก ไ ด้ อั น นี้ เ ป็ น อี ก ท า ง เ ลื อ ก แ ล้ ว ก็ อี ก อ ย่ า ง เ ร า เ ป็ น ค น ไ ม่ มี คิ้ ว ห นู ก็ จ ะ พ ย า ย า ม ห า ที่ เ ขี ย น คิ้ ว ม า แ บ บ ทำ ยั ง ไ ง ใ ห้ เ ป็ น เ ส้ น ธ ร ร ม ช า ติ ข วั ญ ก็ แ ท บ จ ะ พ ลิ ก แ ผ่ น ดิ น ห นี แ .ล้ ว ไ ม่ รู้ จ ะ ทำ ยั ง ไ ง แ .ต่ เ ร า ก็ ไ ด้ ม า แ ล้ ว กำ ลั ง จ ะ อ อ ก เ ดื อ น ห น้ า เ ป็ น ล า ย เ ส้ น คิ้ ว สำ ห รั บ ค น ไ ม่ มี คิ้ ว ทำ ใ ห้ เ ร า ส ว ย ไ ด้ แ บ บ ไ ม่ โ ป๊ ะ ”
แ ต่ บ า ง ค น ด ร า ม่ า เ รื่ อ ง เ ร า ล ง รู ป รู้ สึ ก ยั ง ไ ง ? “ ไ ม่ เ ห็ น เ ป็ น ไ ร เ ล ย ห นู ล ง รู ป คื อ เ ร า มั่ น ใ จ แ ล้ ว ว่ า เ ร า ส ว ย ถึ ง ล ง ”

ภ า พ ข อ ง ข วั ญ – อุ ษ า ม ณี

ภ า พ ข อ ง ข วั ญ – อุ ษ า ม ณี

ห ล า ย ค น ม อ ง เ ร า ส ว ย อ ยู่ แ ล้ ว ไ ม่ น่ า แ ต่ ง แ อ ป ฯ เ ย อ ะ ? “ ก็ ข วั ญ อ ย า ก ส ว ย แ บ บ นี้ อ่ ะ ”
น อ ย ด์ ไ ห ม ค น ติ ด แ ฮ ช แ ท็ ค เ ป็ น “ ข วั ญ บ้ า น เ บี้ ย ว ” ? “ ไ ม่ เ ห็ น เ ป็ น ไ ร เ ล ย บ้ า. น เ บี้ ย ว แ ต่ ห น้ า เ ร า ไ ม่ เ บี้ ย ว เ .ร า ล ง ใ ห้ ห น้ า เ ร า ส ว ย ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ บ้ า น ส ว ย ( หั ว เ ร า ะ ) ”
ค น ม า ค อ ม เ ม น ต์ รู้ สึ ก ยั ง ไ ง ? “ ก็ ต ล ก ดี เ ร า พ ล า ด เ พ ร า ะ เ ร า. ดู แ ต่ ตั ว เ ร า อ ย่ า ง ข วั ญ ไ ป เ รี ย น เ รื่ อ ง หุ้ น ม า เ ร า ก็. ล ง ตั ว เ ร า ส ว ย เ ร า ไ ม่ ไ ด้ ดู ห น้ า จ อ เ บี้ ย ว อ ะ ไ ร ก็ แ ค่ เ บี้ ย ว ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ปั ญ ห า โ ล ก แ ต ก ( หั ว เ ร า ะ ) ”

ภ า พ ข อ ง ข วั ญ – อุ ษ า ม ณี

ภ า พ ข อ ง ข วั ญ – อุ ษ า ม ณี

ต้ อ ง ดู เ ย อ ะ ขึ้ น ไ ห ม จ า ก นี้ ? “ ไ ม่ เ อ า ไ ม่ ต้ อ ง ส กิ ล เ อ า ห น้ า จ. ริ ง เ ร า ส ว ย พ อ เ รื่ อ ง ส กิ ล ไ ม่ เ ป็ น ไ ร พ ล า ด กั น ไ ด้ ”
โ น ส น โ น แ ค ร์ ใ ช่ ไ ห ม ? “ บ า ง อ ย่ า ง .ก็ เ ป็ น เ รื่ อ ง ต ล ก ๆ น่ า รั ก. เ ร า ก็ ไ ม่ ต้ อ ง ไ ป ซี เ รี ย ส ทุ ก อ ย่ า ง ก็ ไ ด้ เ อ า ตั ว จ ริ ง ส ว ย พ อ จ บ ( ยิ้ ม ) ”

ภ า พ ข อ ง ข วั ญ – อุ ษ า ม ณี

ภ า พ ข อ ง ข วั ญ – อุ ษ า ม ณี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *