“บุ๋ม – ปนัดดา” เผยอยากผันตัวมาเป็นเกษตรกร พร้อมทั้งขอคำแนะนำด้านการเลี้ยงปลา

“บุ๋ม – ปนัดดา” เผยอยากผันตัวมาเป็นเกษตรกร พร้อมทั้งขอคำแนะนำด้านการเลี้ยงปลา

อดีตน างง ามอีกคนที่มี. . . งาน ในว งการบัน เทิงเยอ ะ มากทั้ง..พิ.ธี.ก.ร.นั. ก แส ดงแ ละทำงาน เพื่อ สัง คมเรีย กว่าทำ งานกัน.แ ท บ จะทุกวั นจนแท บไม่มี วั.น.ห.ยุ.ด. และยังเ ป็นคุณแ ม่สายส ตรอง ที่ห าเงิ นเก่งมากๆ

รูป ข อ ง “บุ๋ม – ปนัดดา”

จ นล่าสุด”บุ๋ม-ปนัดดา” ก็ได้ล งภาพ บ่อ น้ำขนาด ให ญ่ พร้ อ มกับ แค ป ชั่นว่ า”จะ มาเ ป็น .ช. .า.ว.ส.ว.น.ช. .า.ว.ไ..ร่.ล.ะ.น.ะ. เลี้ยงปลา อะไร?? ”

รูป บ่ อ น้ำ ของ “บุ๋ม – ปนัดดา”

งาน นี้แฟนๆ ก็ เลย เข้ ามา แนะนำกั.น.ใ.ห้.เ. .ลี้.. .ย.ง.ป ลาอะ ไร แล้ว.ยั.ง.แ.น. .ะ. .นำ.อี.. .ก. ว่.า. .ให้ป ลู ก ต้นไม้ทำสวน ผส มแบบ .เ.ศ.ร..ษ.ฐ.กิ.จ. ..   แ.ต่.ก็.ไ.ม่.แ.น่.ใจว่า “บุ๋ม- ปนั ดดา”จ ะพักเบ รกจา กวงก ารหรือไม่

รูป บ่ อ น้ำ ของ “บุ๋ม – ปนัดดา”

รูป ข อ ง “บุ๋ม – ปนัดดา”

รูป ข อ ง “บุ๋ม – ปนัดดา”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *