“ญาญ่า-มาร์กี้-คิมเบอร์ลี่” รวมตัวอีกครั้ง! สำหรับมิตรภาพ 11 ปี ที่ยังคงรักกันแน่นแฟ้นเหมือนเดิม

“ญาญ่า-มาร์กี้-คิมเบอร์ลี่” รวมตัวอีกครั้ง! สำหรับมิตรภาพ 11 ปี ที่ยังคงรักกันแน่นแฟ้นเหมือนเดิม

น า น ๆ ที    จ ะ ไ ด้ มี โ อ ก า ส ไ ด้ ร ว ม ตั ว กั น สำ ห รั บ   น า ง เ อ ก ส า ว ร ะ ดั บ ตั ว ท็ อ ป ทั้ ง 3 ค น   ข อ ง ช่ อ ง 3 อ ย่ า ง     ” ญ า ญ่ า – อุ รั ส ย า ” ” คิ ม  – คิ ม เ บ อ ร์ ลี่ ” แ ล ะ ” ม า ร์ กี้  – ร า ศ รี ” ส า ว ๆ จ า ก แ ก๊ ง ” 4 หั ว ใ จ แ ห่ ง ขุ น เ ข า ”

รูปของ  ” ญ า ญ่ า – อุ รั ส ย า ” ” คิ ม  – คิ ม เ บ อ ร์ ลี่ ” แ ล ะ ” ม า ร์ กี้  – ร า ศ รี ”

ห ลั ง จ า ก ที่ ต่ า ง ฝ่ า ย ต่ า ง แ ย ก ย้ า ย กั น ไ ป ทำ ห น้ า ที่ ข อ ง ต น เ อ ง เ ล ย ทำ ใ ห้ ห า เ ว ล า ว่ า ง ต ร ง กั น ย า ก ม า ก

รูปของ  ” ญ า ญ่ า – อุ รั ส ย า ” ” คิ ม  – คิ ม เ บ อ ร์ ลี่ ” แ ล ะ ” ม า ร์ กี้  – ร า ศ รี ”

โ ด ย เ ฉ พ า ะ ” ส า ว ม า ร์ กี้ ” ต อ น นี้ ไ ด้ ก ล า ย เ ป็ น คุ ณ แ ม่ อ ย่ า ง เ ต็ ม ตั ว ที่ ต้ อ ง ค อ ย ดู แ ล ลู ก แ ฝ ด ” น้ อ ง มี ก้ า แ ล ะ น้ อ ง มี ญ่ า ” เ ล ย ทำ ใ ห้ ไ ม่ ค่ อ ย มี เ ว ล า อ อ ก ม า เ จ อ เ พื่ อ น ๆ สั ก เ ท่ า ไ ห ร่

รูปของ “มาร์กี้-ราศี และน้องมีญ่า น้องมีก้า”

แ ต่ ล่ า สุ ด ” ญ า ญ่ า – ม า ร์ กี้ – คิ ม เ บ อ ร์ ลี่ ” ก็ ไ ด้ มี โ อ ก า ส ม า ร ว ม ตั ว กั น อี ก ค รั้ ง โ ด ย ทั้ ง 3 ส า ว ไ ด้ นั ด ท า น ข้ า ว สั ง ส ร ร ค์ กั น ที่ ร้ า น อ า ห า ร แ ห่ ง ห นึ่ ง

รูปของ  ” ญ า ญ่ า – อุ รั ส ย า ” ” คิ ม  – คิ ม เ บ อ ร์ ลี่ ” แ ล ะ ” ม า ร์ กี้  – ร า ศ รี ”

ถึ ง แ ม้ ว่ า น า น ๆ ที จ ะ ไ ด้ มี โ อ ก า ส ม า เ จ อ กั น แ บ บ นี้ ทั้ ง 3 ส า ว ก็ ไ ม่ พ ล า ด ที่ จ ะ ห า มุ ม แ ช ะ ภ า พ ชิ ค ๆ ยื น โ พ ส ท่ า ร่ ว ม เ ฟ ร ม เ ก็ บ ไ ว้ เ ป็ น ค ว า ม ท ร ง จำ

รูปของ  ” ญ า ญ่ า – อุ รั ส ย า ” ” คิ ม  – คิ ม เ บ อ ร์ ลี่ ” แ ล ะ ” ม า ร์ กี้  – ร า ศ รี ”

แ ม้ ว่ า ทั้ ง 3 ส า ว ที่ เ ค ย ถ่ า ย ล ะ ค ร ร่ ว ม ด้ ว ย กั น จ ะ ผ่ า น ม า น า น ถึ ง 1 1 ปี แ ล้ ว แ ต่ ทั้ ง 3 ส า ว ก็ ยั ง ค ง มี มิ ต ร ภ า พ ที่ แ น่ น แ ฟ้ น เ ห มื อ น เ ดิ ม ไ ม่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

รูปของ  ” ญ า ญ่ า – อุ รั ส ย า ” ” คิ ม  – คิ ม เ บ อ ร์ ลี่ ” แ ล ะ ” ม า ร์ กี้  – ร า ศ รี ”

 

รูปของ  ” ญ า ญ่ า – อุ รั ส ย า ” ” คิ ม  – คิ ม เ บ อ ร์ ลี่ ” แ ล ะ ” ม า ร์ กี้  – ร า ศ รี ”

 

รูปของ  ” ญ า ญ่ า – อุ รั ส ย า ” ” คิ ม  – คิ ม เ บ อ ร์ ลี่ ” แ ล ะ ” ม า ร์ กี้  – ร า ศ รี ”

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *