เ.ลื.อ.ดออกเต็มตา!!ดีเจ เป้ วิศวะ หมอสั่งผ่าตัดด่วน แห่ให้กำลังใจเพียบ

เ ลื.   อ .ด อ อ ก เ ต็ ม ต า ! ! ดี เจ   เ ป้   วิ ศ ว ะ   หม อ สั่ งผ่ า ตั ด ด่ ว น  แ ห่ ใ ห้ กำ ลั ง ใ จ เ พี ย บ

ห ล า ย ค น แ ห่ เ ป็ น ห่ ว ง ทั้ ง ใ น ว ง ก า ร แ ล ะ ร ว ม ถึ ง แ ฟ น ๆ ที่ แ ห่ ใ ห้. กำ ลั ง ใ จ ห ลั .ง จ า ก ดี เ จ ชื่ อ ดั ง อ ย่ า ง เ ป้  วิ ศ ว ะ  กิ จ ต้ น ข จ ร ที่ เ ..ลื อ. ด. ไ ด้ อ อ ก เ ต็ ม จ า .ทำ ใ ห้ ต้ อ ง เ ข้ า รั บ ก า ร ผ่ .ตั ด ด่ ว น เ นื่ อ ง จ า ก ต ร ว จ พ บ เ จ อ ป ร ะ ส า ท ต า. ฉี. ก .ข า .ด โ ด ย ไ ด้ เ ผ ย อ า ก า ร ว่ า . . . . . .


ภ าพ ข อ ง ดี เ จ  เป้   วิศ ว ะ

เ นื่ อ ง จ า ก วั น พุ ธ ที่ 2 4 มี ค 2 5 6 4 ห ลั ง จ า ก ห า ย จ า ก ท้ อ ง .เ สี ย ม า 3 วั น ตื่ น เ ช้ า พ ร้ อ ม ม า จั ด ร า ย ก า ร ต า ม ป ก ติ เ ว ล า ป ร ะ ม า ณ 9 โ ม ง. ก ว่ า ๆ เ ริ่ ม เ ห็ น เ ง า ดำ ใ น ต า ซ้ า ย ชั .ด ขึ้ น 1 0 โ ม ง ก ว่ า ๆ ใ .น ร ะ ห ว่ า ง จั ด ร า ย ก า ร ใ น ต า ซ้ า ย เ ห็ น เ ป็ น เ ส้ น ดำ ๆ ห น า ๆ โ ท ร ติ ด ต่ อ โ ร ง พ.. ย า บ า ล จ ะ เ ข้ า ไ ป ต ร ว จ ด ว. ง ต า 1 1 โ ม ง ก ว่ .า ๆ เ ริ่ ม .มี จุ ด ดำ เ ล็ ก ๆ ก ร ะ จ า ย .เ ต็ .ม ต า. เ ที่ ย ง ก ว่ า ๆ จุ ด ดำ เ ล็ ก ๆ มี เ พิ่. ม ม า ก ขึ้ น จั ด ร า ย ก า ร เ. ส ร็ จ บ่ า ย โ ม ง ก ว่ า ถึ ง โ ร ง พ ย า บ า ล เ ช็ ค ส า ย ต า เ บื้ อ ง ต้ น เ ริ่ ม. ม อ ง. ไ ม่ เ ห็ น ตั ว เ ล ข แ ล. ะ ก า ร ชู นิ้ ว มื อ จ า ก พ ย า บ า ล เ .มื่ อ เ ข้ า ต. ร ว จ ต า กั บ คุ ณ ห ม อ ชั ย รั ต น์ พ บ ว่ .า จ อ ป ร ะ ส า ท ต า ฉี ก ข า ด

ภ าพ ข อ ง ดี เ จ  เป้   วิศ ว ะ

ภ าพ ข อ ง ดี เ จ  เป้   วิศ ว ะ

เ นื่ อ ง จ า ก เ ลื… อ.. ด อ ..อ . เ ต็ ม ต า ไ ม่ ส า ม า ร ถ ยิ ง เ ล เ ซ อ ร์ รั ก ษ า ไ ด้ ต้ อ ง พั. ก ต า ใ ห้ เ ลื อ ด จ า ง ล ง โ ด ย ก ร อ ก ต า ใ ห้ น้ อ ย. ที่ สุ ด นั้ น ห ม า ย ค ว า ม ว่ า ต้ อ ง ห ลั บ ต า อ ยู่ นิ่ .ง ๆ แ ล ะ น อ. น หั ว สู ง ส่ ว น วิ ธี รั ก ษ า อี ก ท า ง คื อ ก า ร ผ่ า ตั ด … ตั ด สิ น ใ จ พั ก ต า ร อ ยิ ง เ ล .เ ซ อ ร์ รั .ก ษ า ใ น ช่ ว ง ที่ พั ก รั ก ษ า ด ว ง ต า หั ว ห .น้ า พ ย. า บ า ล โ ท ร ม า ส อ บ ถ า ม อ า ก า ร ทุ ก วั น ซึ่. ง ก า. ร ม อ ง เ ห็ น ดี ขึ้ น เ ลื อ ด จ า ง ล ง นั ด .ต ร ว จ ทำ ก า ร รั ก .ษ า เ ส า ร์ ที่ 2 7 มี ค 2 5 6 4 ที่ โ ร ง พ ย า บ า .ล พ ญ า ไ ท 2

ภ าพ ข อ ง ดี เ จ  เป้   วิศ ว ะ

ภ าพ ข อ ง ดี เ จ  เป้   วิศ ว ะ

พ ร้ อ ม ทั้ ง ใ น วั น ที่ 2 7 มี ค 2 5 6 4 ไ ด้ พ บ ห ม อ ชั ย รั ต. น์ ต ร ว จ ต า เ พิ่ ม เ ติ ม พ บ ว่ า แ ผ ล ใ ห ญ่ ก ว่ า เ ดิ ม เ นื่ อ ง จ า ก น้ำ ใ น ต า เ ซ า ะ ร อ ย แ ผ ล ไ ม่ แ น ะ นำ ใ ห้ ทำ เ ล เ ซ อ ร์ ซึ่ ง จ ะ ทำ ใ ห้ พื้ น ที่ ก า ร ม อ ง เ ห็ น แ ค บ .ล ง ห ลั ง ทำ วิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ด คื อ ก า ร ผ่ า ตั ด .รั ก ษ า แ ต่ จ ะ นำ พ า ใ ห้ เ. ป็ น ต้ อ ไ ด้. ใ น อ น า ค ต ดั ง นั้ น ถ้ า จ ะ ผ่ า ตั ด รั ก ษ า จ อ ป ร ะ ส า ท ต า ฉี ก ข. า ด ก็ ต้ อ ง ผ่ า ต้ อ ไ ป ด้ ว ย … ตั ด สิ น ใ จ ว่ า ผ่ า ตั. ด รั ก ษ .า คั บ แ ล ะ ผ่ า ตั ด วั. น นี้ เ ล ย แ. ผ ล จ ะ ไ ด้ ไ ม่ ลุ ก ล า ม ใ ห ญ่ โ ต ไ ป ม า ก ก ว่ า นี้ คุ ณ ห .ม อ ส่ ง ตั ว ใ ห้. ต ร ว จ โ ค วิ ด ก่ อ น ร อ ผ ล 2 ชั่ ว โ ม ง. ผ ล ต ร ว จ ไ ม่ มี เ ชื้ อ โ ค วิ ด นั้ น ห ม า ย ค ว า ม. ว่ า อี ก 2 ชั่ ว โ ม ง พ ร้ อ ม เ ข้ า ห้ อ ง ผ่ า ตั ด เ พื่ อ ทำ ก า ร .ผ่ า ตั ด รั ก ษ า ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล พ ญ า ไ ท 2

เ ห ล่า ว ง ก า ร บั น  เทิ ง แ ล ะ เ เ ฟ น แ ห่ ให้ กำ ลั ง ใ จ

เ ห ล่า ว ง ก า ร บั น  เทิ ง แ ล ะ เ เ ฟ น แ ห่ ให้ กำ ลั ง ใ จ

ภ าพ ข อ ง ดี เ จ  เป้   วิศ ว ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *