สรุปเลิกไม่เลิก!!น้ำหวาน เคลื่อนไหวแล้ว หลังอันฟอลไอจีไฮโซแชมป์

ส รุ ปเ ลิ ก ไ ม่ เ ลิ ก !! น้ำ ห ว า น   เค ลื่ อ น ไ ห ว แ ล้ ว   ห ลั ง อัน ฟ  อ ล ไ อ จี ไ ฮโ ซ แ ช ม ป์

ชื่ อ ข อ ง น า ง แ บ บ ส า ว น้ำ ห ว า น เ ด อ ะ เ ฟ ส ห รื อ น้ำ ห ว า น รั ก ษ์ ณ ภั ค กั บ แ ฟ น ห นุ่ ม ไ ฮ โ ซ จิ รั ฏ ฐ์ ก็ ก ลั บ ม า เ ป็ น ป ร ะ เ ด็ น เ ป็ น ก ร ะ แ ส อี ก ค รั้ ง ห ลั ง เ พ จ ดั ง เ ม้ .า ท์ ว่ า มี คู่ รั ก คู่ ห นึ่ ง อ า จ จ ะ เ ลิ ก ห รื อ แ ค่ ง อ น กั น ก็ ไ ม่ อ า จ รู้ ไ ด้ แ ต่ ว่ า รู ป คู่ นั้ น ห า ย เ ก ลี้ ย ง ซ้ำ ยั ง ก ด อั น ฟ อ ล กั น แ ล้ ว เ รี ย บ ร้ อ ย ก่ อ น ที่ ช าว เ น็ ต จ ะ แ ห่ โ ย ง ห ว ย ไ ป อ อ ก ค ที่ คู่ ขอ ง น้ำ ห ว า น – ไ ฮ โ ซ แ ช ม ป์ แ ต่ เ รื่ อ . นี้ ก็ ยั ง ไ ม่ มี ก า .ร ค อ น เ ฟิ ร์ ม ใ ด ๆ จ า ก ป า ก ทั้ ง คู่ ว่ า เ ป็ น เ รื่ อ ง จ ริ ง ห รื อ แ ค่ ข่ า ว ลื อ

จา ก ค น ต่ า งอั น ฟ อ ล ไอ จี กั น แ ล ะ กั น

ภา พ ข อ ง   น้ำ หว า น   เ ด อ ะ เ ฟส   แ ล ะ ไ ฮโ ซ แ ช ม ป์

ภา พ ข อ ง   น้ำ หว า น   เ ด อ ะ เ ฟส   แ ล ะ ไ ฮโ ซ แ ช ม ป์

แ ต่ ล่ า สุ ด ฟ า ก ฝั่ ง ส า ว น้ำ ห ว า น ไ ด้ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ค รั้ ง แ. ร ก ห ลั ง ถู ก จั บ ต า ม ค ว า ม สั ม พั น ธ์ เ ป็ น ภ า พ คู่ แ ฟ น ห นุ่ ม สุ ด ส วี ท ห ว า น พ ร้ อ ม แ ค ป ชั น ช ว. น เ ขิ น ว่ า ” Y o u  m e a n  t h e  w o r l d  t o  m e . I  l o v e  y o u  ” แ ป ล ไ ด้ ว่ า ” คุ ณ คื อ โ ล ก ทั้ ง ใ บ ข อ ง ฉั น ฉั น รั ก คุ ณ ” โ พ ส ต์ นี้ ข อ .ง ส า ว น้ำ ห ว า น เ ป็ น ก า ร ยื น ยั น ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ว่ า ทั้ .ง คู่ ยั ง รั ก ห ว า น กั น ดี ใ ช่ มั้ ย ค๊ า า า า ส า ว น้ำ ห ว า น ?

ภา พ ข อ ง   น้ำ หว า น   เ ด อ ะ เ ฟส   แ ล ะ ไ ฮโ ซ แ ช ม ป์

ภา พ ข อ ง   น้ำ หว า น   เ ด อ ะ เ ฟส   แ ล ะ ไ ฮโ ซ แ ช ม ป์

ภา พ ข อ ง   น้ำ หว า น   เ ด อ ะ เ ฟส   แ ล ะ ไ ฮโ ซ แ ช ม ป์

 

ภา พ ข อ ง   น้ำ หว า น   เ ด อ ะ เ ฟส   แ ล ะ ไ ฮโ ซ แ ช ม ป์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *