พอลล่า เผยถึงวีรกรรมของ อดีตผจก.อาบี สร้างเรื่องจนทำให้ตัวเองเสียหาย

พ อ ลล่ า   เ ผ ย ถึ ง วีร ก ร ร ม ข อ ง  อ ดี ต ผ จ ก . อ าบี   ส ร้ า ง เ รื่ อ ง จ นทำ ใ ห้ ตั ว เ อ ง เ สี ย หา ย

ยั ง ค ง เ ป็ น ที่ พู ด ถึ ง กั บ วี ร ก ร ร ม อ า บี อ ดี ต ผู้ จั ด ก า ร ข อ ง. นั ก แ ส ด ง ส า ว ” จั๊ ก จั่ น อ คั ม ย์ สิ ริ ” ที่ ก่ อ น ห น้ า นี้ เ ค ย อ อ ก ม. า ส ร้ า ง เ รื่ อ ง โ ล ก 2 ใ บ จ น เ ป็ น ข่ า ว ใ ห ญ่ โ ต แ ล ะ ก ล า ย เ ป็ น ต ร า บ า ป ใ น ชี วิ ต ข อ ง ส า ว จั๊ ก จั่ น ม า แ ล้ ว เ ล่ น เ อ า โ ล ก โ ซ เ ชี ย ล ต่ า. ง ขุ ด วี ร ก ร ร ม ฉ า ว ข อ ง อ ดี ต ผู้ จั ด ก า ร พ บ ว่ า นั ก แ ส ด ง มี ห ล า ย ค น ทั้ ง ผู้ ช า ย แ ล ะ ผู้ .ห ญิ ง ก็ เ ค ย โ ด น ม า ก่ อ น

ภ า พ จ าก    รา ย ก า ร แ ฉ

ล่ า สุ ด ” พ อ ล ล่ า เ ท เ ล อ ร์ ” ก็ เ ป็ น อี ก ค น ที่ เ ค ย โ ด น วี ร ก ร ร. ม ข อ ง ” อ า บี ” ค รั้ ง ที่ เ ค ย เ ป็ น ผู้ จั ด ก า ร ส่ ว น ตั ว ใ ห้ เ ธ อ เ ป็ น เ ว ล า ถึ ง 6 เ ดื อ น ว่ า. ส มั ย ที่ ” พ อ ล ล่ า ” โ ด น เ กิ ด ขึ้ น น า น ม า ก .ตั้ ง แ ต่ ส มั ย โ ซ เ ชี ย ล ยั ง ไ ม่ เ ย อ ะ ซึ่ ง ค น ที่ รู้ วี ร ก ร ร ม ข อ ง อ ดี ต ผู้ จั ด ก า ร จ ะ เ ป็ น แ ค่ ค น ที่ คุ ย กั. น ใ น ก อ ง ถ่ า ย เ ท่ า นั้ น แ ถ ม ก่ อ น ห น้ า นี้ มี นั ก แ ส ด ง ส า ว ” ฟ้ า ช นิ ก า ” แ ล ะ นั .ก แ ส ด ง ท่ า น อื่ น อี ก ห ล า ย ค น ก็ เ ค ย โ ด น ม า ก่ อ น จ า ก นั้ น ม ด ดำ เ ผ ย ว่ า ” อั้ ม อ ธิ ช า ติ ” ก็ เ ค ย โ ด น เ ห มื อ น กั น

ภ า พ จ าก    รา ย ก า ร แ ฉ

สำ ห รั บ พ อ ล ล่ า รู้ จั ก ” อ า บี ” เ นื่ อ ง จ า ก มี ช่ ว ง ห นึ่ ง ง า น เ ย อ ะ ม า ก ป ร ะ ก อ บ กั บ ช่. ว ง นั้ น ไ ม่ มี ผู้ จั ด ก า ร ส่ ว น ตั ว พ อ ดี จึ ง ทำ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร รั บ ง า น อี เ ว้ น ท์ ที่ ช น กั น เ พ ร า ะ คิ ด ว่ า เ ป็ น ง า น เ ดี ย ว กั น ป ร า ก ฏ ว่ า อ า บี เ ข้ า ม า ป ร ะ ส า น ง า น ใ ห้ จ น ทำ ใ ห้ ง า น ทั้ ง 2 ง า น ส า ม. า ร ถ ผ่ า น ไ ป ไ ด้ ด้ ว ย ดี จึ ง เ กิ ด ค. ว า ม ป ร ะ ทั บ ใ จ แ ล ะ ตั ด สิ น ใ จ ใ ห้ ” อ า บี ” เ ป็ น ผู้ จั ด ก า ร ส่. ว น ตั ว ใ น ที่ สุ ด

ภ า พ จ าก    รา ย ก า ร แ ฉ

ซึ่ ง ต ล อ ด เ ว ล า อ า บี ดู แ ล ดี ม า ก แ ล ะ เ ป็ น ค น ทำ ง า น เ ก่ ง แ ต่ มี ค รึ่ ง ห นึ่ ง นิ ต ย ส า ร ดิ ฉั น ติ ด ต่ อ ใ ห้ ไ ป ถ่ า ย ป ก แ ล ะ เ ป็ น เ ล่ ม ที่ อ ย า ก ไ ป ถ่ า ย ม า ก แ ล้ ว ต อ น นั้ น โ ท ร ศั พ ท์ ต น เ อ ง ก็ อ ยู่ กั บ อ ดี ต ผู้ จั ด ก า ร จึ ง ถ า ม เ ข า ว่ า ถึ ง คิ ว ห รื อ ยั ง

ภ าพ ข อ ง   พ อ ล ล่า   แ ล ะ   อ ดี ต ผจ ก . อ า บี

ด้ า น ” อ า บี ” บ อ ก ว่ า ยั ง เ ล ย แ ต่ อ า ทิ ต ย์ ห น้ า ว่ า ง 2 วั น ไ ป เ ที่ ย ว ท ะ เ ล กั น ไ ห ม ซึ่ ง พ อ ล ล่ า ต อ บ ต ก ล ง. ป ร า ก ฏ ว่ า วั น ที่ ไ ป ท ะ เ ล มี ส า ย เ ข้ า ม า เ ย อ ะ ม า ก แ ต่ อ ดี ต. ผู้ จั ด ก า ร บ อ ก ว่ า ” อ ย่ า ไ ป รั บ ส า ย นั ก ข่ า ว ต า ม ข่ า ว พ อ ล ล่ า อ ยู่ ไ ม่ เ ป็ น ไ ร เ ดี ย ว พี่ เ ค ลี ย ร์ ใ ห้ อ. ย่ า คิ ด ม า ก ” แ ต่ พ อ ล ล่ า ม า รู้ ที ห ลั ง ว่ า ” ช่ ว ง 4 โ ม ง เ ย็ น มี ก .อ ง ถ่ า ย ล ะ ค ร ร อ อ ยู่ ” จึ ง เ กิ ด เ ป็ น ข่ า ว โ ด่ ง ดั ง ว่ า ” พ อ ล ล่ า เ บี้ ย ว ง า น ”

ภ าพ ข อ ง   พ อ ล ล่า

โ ด ย ต ล อ ด เ ว ล า 6 เ ดื อ น ไ ม่ มี ค ว า ม จ ริ ง อ ยู่ เ ล ย เ ข า .ส ร้ า ง เ รื่ อ ง แ ล ะ คุ ม ส ถ า น ก า ร ณ์ ต่ า ง ๆ ไ ว้ ห ม ด แ ล ะ ไ ม่ ใ ห้ พ อ ล ล่ า ไ ป เ จ อ กั บ ค น ที่ รู้ จั ก อ ดี ต เ ข า เ ล ย
ถ้ า ส ม มุ ติ เ ป็ น ง า น ที่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม ไ .ด้ เ ข า จ ะ บ อ ก ห้ า ม เ ข า ไ ป ยุ่ ง กั บ ค น นั้ น แ ม้ แ ต่ ถ้ า ไ ม่ กิ น ข้ า ว ห รื .อ น้ำ ที่ เ ข า ทำ ม า ใ ห้ ก็ จ ะ ง อ น ทำ อ ะ ไ ร ใ ห้ แ ล้ ว ไ ม่ อ ย า ก ไ ด้ ก็ ง อ น เ ห มื อ น กั น ซึ่ ง เ ข า ดู แ ล เ ร า เ ห มื อ น แ ฟ น อี ก ค น ห นึ่ ง

ภ า พ จ าก    รา ย ก า ร แ ฉ

จ า ก นั้ น ม ด ดำ ถ า ม ว่ า มี ข่ า ว เ ม้ า ธ์ ด า ร า โ ด น ว า ง ย า น อ น ห ลั บ แ ล้ ว ถ่ า ย ค ลิ ป นั้ น ซึ่ ง พ อ ล ล่ า ก ลั บ อ้ำ อึ้ ง ที่ จ ะ ต อ บ. ก่ อ น บ อ ก เ พี ย ง ว่ า เ ป็ น วิ ธี ก า ร ค อ น โ ท ร ล ศิ ล ปิ น ข อ ง เ ข า แ ต่ ไ ม่ เ. ค ย โ ด น ถ่ า ย ค ลิ ป ร ว ม ถึ ง ก า ร ส ร้ า ง ข่ า ว ด้ ว ย ซึ่ ง ที่ ผ่. า น ม า เ ค ย มี ผู้ ช า ย เ ข้ า ม า จี บ แ ต่ ก็ โ ด น กี ด กั น ห ม ด

ภ า พ จ าก    รา ย ก า ร แ ฉ

ภ าพ ข อ ง   พ อ ล ล่า , จั๊ก จั่ น   แ ล ะ   อ ดี ต ผจ ก . อ า บี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *