ยังไงก็ไม่ยอม!!!! กอล์ฟ ฟักกิ่งฮีโร่ ประกาศชัด ยังไงก็ไม่ยอมผ่าตัด หลังมีอาการป่วย 

ยังไงก็ไม่ยอม!!!! กอล์ฟ ฟักกิ่งฮีโร่ ประกาศชัด ยังไงก็ไม่ยอมผ่าตัด หลังมีอาการป่วย

เ ป็ น ศิ ล ปิ น นั ก. ร้ อ ง ที่. ม า ก ค ว า ม ส า ม า ร ถ .สำ ห. รั บ ก อ ล์ ฟ ฟั ก ก ลิ้ ง ฮี โ ร่ ห รื อ ณั ฐ วุ ฒิ ศ. รี ห ม อ ก แ ต่ เ รื่ อ ง สุ ข ภ า พ อ า. จ จ ะ มี ปั ญ ห า เ รื่ อ ง ก า ร น อ น นิ ด ห น่. อ ย แ ต่ .ต อ น นี้ เ จ้ า ตั ว เ ข า มี ตั ว ช่ ว ย.

ภาพของกอล์ฟ ฟักกิ่งฮีโร่

ถ า ม ถึ ง สุ ข ภ า พ บ้ า ง ? “ ต อ น นี้ ก็ ยั ง อ. .ยู่ ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม เ บ า ห ว า น .อ ยู่ น ะ ค รั บ ก็ ยั ง เ .ป็ น เ รื่ อ ง ป ก ติ ข อ ง ค น เ ป็ น เ บ .า ห ว .า น ก็ พ ย า ย า ม ค ว บ คุ ม น้ำ ห นั ก ต้ อ ง ร. ะ. วั ง เ รื่ อ ง ข อ ง อ า ห า ร ก า .ร กิ น แ ต่ ก่ อ น ห น้ า นี้ ที่ ไ ด้ ทำ ส ลี ป. เ ท ส ก็ รู้ สึ ก ว่ า ห ลั บ ส บ. า ย ขึ้ น ต .อ น นี้. ก็ จ ะ. ดู สุ ข ภ า พ ดี ขึ้ น ช่ ว ง นี้ กั .ง ว ล เ รื่ อ ง ก า ร น อ น ไ ม่ เ ป็ น เ ว ล า เ พ ร า ะ .ว่ า มั น ต้ อ ง ป ร ะ ชุ ม เ. กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง ค่ า ย ”

ภาพของกอล์ฟ ฟักกิ่งฮีโร่

ชี วิ ต มั น ย า ก. ขึ้ .น ไ ห ม ? “ ( พ ยั ก ห น้ า ) แ ต่ ถ้ า ไ ม่ ทำ จ. ะ ย .า ก ก ว่ า ดี แ ล้ ว ที่ มี ง า น ค รั บ ”

 เ ค รื่ อ ง ช่ ว ย .ห า ย ใ จ ต อ น น อ น ยั ง ใ ส่ อ ยู่. ไ ห ม ? “ ทุ ก วั น นี้ ต้ อ ง . ส่ ค รั บ แ ต่ มี แ ล้ ว ดี ม า .ก เ ล ย รู้ สึ ก ว่ า ช่ ว ย ไ ด้ เ ย อ ะ ค รั บ ก ล า ย เ ป็ น ตั ว ช่ ว ย ใ น ก า ร น อ น .ห ลั บ ส บ า ย ม า ก ก ว่ า ต อ น นี้ ไ ม่ มี แ ล้ ว จ ะ. รู้ สึ ก แ ย่ ต้ อ ง ใ ส่ ต ล อ ด ชี วิ ต ค รั บ ย ก เ ว้ น ต้ อ ง ไ ป ผ่. า ตั ด เ พ ร า ะ ฉ ะ นั้ น เ ลื อ ก ใ ส่ ดี ก ว่. า เ ร า ต้ อ ง พ ย า ย า ม ป รั บ ตั. ว ใ ห้ ชิ น แ ล้ ว มั น ก็ เ ป็ น เ รื่ อ ง ข อ ง อ า. ยุ ที่ เ ย อ ะ ขึ้ น เ รื่ อ ง พ ว ก นี้ มั น. ป ก ติ อ ยู่ แ ล้ ว ค รั บ ”

ภาพของกอล์ฟ ฟักกิ่งฮีโร่

ถ า ม ถึ ง ที่ น้ อ ง ชู ใ จ มี นิ ท. ร ร ศ ก า ร ? “ ช่ ว ง นี้ คุ ณ แ ม่ เ ข า จ ะ ช อ บ ใ ห้ ถ่ า ย รู ป ฟิ ล์ ม ถ่ า ย ไ ป ถ่ า ย ม. า ก็ มั ก จ ะ ไ ด้ ไ ป ส ตู ดิ โ อ แ ล้ ว ก็ ไ ด้ เ ก็ บ ภ า พ พี่ ๆ เ ก็ บ ภ า พ ก า ร .ทำ ง า น บ า ง รู ป เ ร า ก็ รู้ สึ ก ว่ า น่ า ส น ใ จ จ .น ท า ง g l o w f i s h เ ข า ทำ นิ ท ร ร ศ ก า ร ก็ เ ล ย .ติ ด ต่ อ ข อ รู ป ไ ป แ ส ด ง ”

ภาพครอบครัวของกอล์ฟ ฟักกิ่งฮีโร่

เ ข า ถ่ า ย เ อ ง ทั้. ง ห ม ด ? “ ถ่ า ย เ อ ง ค รั บ คุ ณ แ ม่ เ. ข า เ อ า ก ล้ อ ง ใ ห้ เ ฉ ย ๆ บ อ ก ว่ า ร .ะ ย ะ ป. ร ะ ม า ณ นี้ แ ล้ ว เ ข า ก็ ฝึ ก ถ่ า ย เ อ ง ไ ม่ ไ ด้ คิ ด ว่ า เ ป็ น ศิ ล ปิ น จ ริ ง จั ง ต. อ น นี้ ไ ด้ ส นุ ก แ ล้ ว เ ข า ก็ ไ ด้ ล อ ง เ ข า ยั ง เ ล็ ก อ ยู่ ค ง ไ ม่ คิ ด จ ริ ง จั ง. ข น า ด นั้ น ”

ภาพของน้องชูใจ

ผ ลั ก ดั น แ ค่ ไ ห น ? “ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แ ม่ น่ า จ ะ แ ค่ ส นั บ ส นุ น แ ต่ ไ ม่ ส า ม .า ร ถ ผ ลั ก ดั น ไ ด้ ใ ห้ เ ข า เ ลื อ ก. เ อ ง ดี ก ว่ า ”

เ ห็ น ผ ล ง า น ลู. ก ส า ว แ ล้ ว เ ป็ น ยั ง ไ ง ? “ ป ร ะ ทั บ ใ จ คื อ เ ข า อ า ยุ แ ค่ ห ก .ข ว บ แ ล้ ว วั น นี้ ทุ ก ค น ก็ ม า ร่ ว ม แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี ผ ม .ว่ า ต ร ง นี้ ก็ น่ า ป ลื้ ม ใ จ ช่ ว ง นี้ เ ข า อิ น ก .ล้ อ ง ฟิ ล์ ม ค รั บ พ ย า ย า .ม ถ่ า ย เ ย อ ะ ๆ ( ร า ค า ก ล้ อ ง มั น ห นั ก น ะ ) ก ล้ อ ง ถู ก ๆ เ ล ย ร า ค .า ห ลั ก พั น แ ต่ ร า ค า ฟิ ล์ ม ห นั ก อ ยู่ ”

ภาพครอบครัวของกอล์ฟ ฟักกิ่งฮีโร่

ทุ่ ม ใ ห้ เ ต็ ม ที่ ไ ห ม เ. รื่ อ ง เ งิ น ? “ แ ล้ ว แ ต่ คุ ณ แ ม่ เ ล .ย ค รั บ เ พ ร า ะ ว่ า เ งิ น ไ ม่ .ไ ด้ อ ยู่ กั บ ผ ม อ ยู่ แ ล้ ว ”

ภาพของกอล์ฟ ฟักกิ่งฮีโร่

ตั ว เ ข า ภู มิ ใ จ ไ ห ม ที่ มี นิ ท ร ร ศ .ก า ร ? “ เ ข า ก็ ดี ใ จ ค รั บ มี ค น เ อ า ด อ ก ไ ม้. เ อ า อ ะ ไ ร ม า ใ ห้ เ ข า ถ้ า น้ อ ง จ ะ เ ดิ น ส า ย นี้ ก็ แ ล้ ว แ ต่ เ ข า ส า .ย ไ ห น ก็ ไ ด้ ที่ ไ ม่ เ ดื อ ด ร้ อ น ตั ว เ .อ ง ไ ม่ เ ดื อ ด ร้ อ น ค น อื่ น ไ ด้ ห ม ด ”

ภาพของกอล์ฟ ฟักกิ่งฮีโร่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *