เกินจะทน!!! คุณพ่อโมโห เจอทหารซิ่ง ผ่าไฟแดงชนลูกสาวแล้วหนี แถมยังโพสต์เย้ย “แค่เหยียบงู”

เกินจะทน!!! คุณพ่อโมโห เจอทหารซิ่ง ผ่าไฟแดงชนลูกสาวแล้วหนี แถมยังโพสต์เย้ย “แค่เหยียบงู”

วั น ที่ 3 0 มี . ค จ า ก ก ร ณี ผู้ ใ ช้ เ ฟ ซ บุ๊ ก ร า ย ห นึ่ ง โ พ ส ต์ เ ล่ า เ รื่ อ ง ร า ว ที่ ต น เ อ ง ถู ก ท ห า ร อ า ก า ศ ขั บ ร ถ เ ก๋ ง ฝ่ า ไ ฟ แ ด ง ช น แ ล้ ว ไ ม่ รั บ ผิ ด ช อ บ อี ก ทั้ ง คู่ ก ร ณี มี ก า ร โ พ ส ต์ เ ฟ ซ บุ๊ ก ต อ บ โ ต้ ใ น เ ชิ ง ว่ า “ ไ ม่ ต้ อ ง ต ก ใ จ แ ค่ เ ห ยี ย บ งู ” จึ ง ม า โ พ ส ต์ ข อ ค ว า ม เ ป็ น ธ ร ร ม ใ ห้ ต น เ อ ง แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว

ต่ อ ม า ผู้ สื่ อ ข่ า ว ไ ด้ เ ดิ น ท า ง ไ ป พู ด คุ ย กั บ น า ย นิ กู ล ท ะ ว ะ ลี อ า ยุ 4 7 ปี พ่ อ ผู้ เ สี ย ห า ย ไ ด้ เ ล่ า ว่ า เ ห ตุ ก า ร ณ์ ดั ง ก ล่ า ว เ กิ ด ขึ้ น ตั้ ง แ ต่ เ มื่ อ เ ว ล า 2 2 . 1 5 น . วั น ที่ 1 0 ก . พ . ลู ก ช า ย อ า ยุ 1 8 ปี ไ ด้ เ ดิ น ท า ง ก ลั บ บ้ า น ห ลั ง จ า ก เ ลิ ก ง า น ภ า ย ใ น ปั๊ ม น้ำ มั น

จั ง ห ว ะ ที่ ลู ก ช า ย ขั บ ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ กำ ลั ง เ ลี้ ย ว ข ว า ใ น จั ง ห ว ะ ไ ฟ เ ขี ย ว ฝั่ ง ตั ว เ อ ง อ ยู่ ๆ มี ร ถ เ ก๋ ง สี ข า ว คู่ ก ร ณี ขั บ ฝ่ า ไ ฟ แ ด ง ม า ช น อ ย่ า ง จั ง ใ น ลั ก ษ ณ ะ ไ ม่ ไ ด้ เ บ ร ก ห รื อ ส น ใ จ สั ญ ญ า ณ ไ ฟ ลู ก ช า ย ต น ก ร ะ เ ด็ น อ อ ก จ า ก ร ถ ก ลิ้ ง กั บ พื้ น ถ น น จ น ส ล บ ช า ว บ้ า น ใ น พื้ น ที่ พ า กั น ช่ ว ย เ รี ย ก ร ถ พ ย า บ า ล นำ ลู ก ส่ ง โ ร ง พ ย า บ า ล ข ณ ะ ที่ ร ถ เ สี ย ห า ย ไ ป เ กื อ บ ทั้ ง คั น

ส่ ว น อ า ก า ร ข อ ง ลู ก ต น ต้ อ ง ผ่ า ตั ด ที่ ข า ข ว า ผ่ า ช่ อ ง ท้ อ ง ท่ อ ร ะ บ บ ขั บ ถ่ า ย ข อ ง ร ว ม 3 ค รั้ ง อ ยู่ ใ น ห้ อ ง ไ อ ซี ยู จ น ถึ ง วั น ที่ 2 4 มี . ค . ไ ด้ อ อ ก ม า พั ก รั ก ษ า ตั ว ที่ บ้ า น โ ด ย ห ม อ นั ด ไ ป พ บ ศั ล ย แ พ ท ย์ อี ก ค รั้ ง เ พื่ อ ดู เ รื่ อ ง ก า ร รั ก ษ า ฟั น ห น้ า ที่ แ ต ก 2 ซี่ ก ร า ม เ บี้ ย ว ไ ม่ ส า ม า ร ถ ดื่ ม น้ำ ด้ ว ย แ ก้ ว ไ ด้

น า ย นิ กู ล เ ล่ า ต่ อ ว่ า ต ล อ ด เ ว ล า รั ก ษ า ลู ก ช า ย ต น เ อ ง ต้ อ ง ห า เ งิ น ม า จ่ า ย ค่ า รั ก ษ า พ ย า บ า ล ลู ก ก่ อ น เ นื่ อ ง จ า ก สิ ท ธิ์ ป ร ะ กั น สั ง ค ม ใ ห้ สำ ร อ ง จ่ า ย เ งิ น ต้ อ ง ไ ป กู้ ห นี้ ยื ม สิ น จ า ก ห ล า ย ๆ ที่ ม า ต้ อ ง ห ยุ ด ง า น เ พื่ อ ดู แ ล ลู ก ช า ย เ พ ร า ะ มี กั น แ ค่ 2 ค น ลู ก ช า ย ก็ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ทำ ง า น ไ ด้ อี ก ทั้ ง คู่ ก ร ณี ไ ม่ เ ค ย ม า เ ห ลี ย ว แ ล ห รื อ ม า พู ด คุ ย ด้ ว ย มี แ ต่ ใ ห้ ค น อื่ น ม า คุ ย แ ท น ซึ่ ง นั บ ตั้ ง แ ต่ เ กิ ด เ รื่ อ ง ก็ เ กื อ บ 2 เ ดื อ น แ ล้ ว

ต่ อ ม า ลู ก ช า ย ต น สื บ ท ร า บ ม า ว่ า คู่ ก ร ณี ที่ ขั บ ร ถ ช น ลู ก เ ป็ น ท ห า ร อ า ก า ศ อ ยู่ ที่ จ . อุ ด ร ธ า นี น อ ก จ า ก ไ ม่ เ ค ย ม า เ ห ลี ย ว แ ล อ ะ ไ ร ลู ก สิ่ ง ที่ ทำ ใ ห้ ต น โ ม โ ห ม า ก คื อ คู่ ก ร ณี ไ ป โ พ ส ต์ เ ฟ ซ บุ๊ ก ว่ า “ ไ ม่ ต้ อ ง ต ก ใ จ แ ค่ เ ห ยี ย บ งู ” ลู ก จึ ง ตั ด สิ น ใ จ โ พ ส ต์ ข้ อ ค ว า ม ดั ง ก ล่ า ว ล ง เ ฟ ซ บุ๊ ก บ้ า ง ทำ ใ ห้ คู่ ก ร ณี ล บ โ พ ส ต์ ห นี ล่ า สุ ด คู่ ก ร ณี ใ ห้ ค น อื่ น ม า ไ ก ล่ เ ก ลี ย กั บ ต น บ อ ก จ ะ ช ด ใ ช้ ค่ า รั ก ษ า พ ย า บ า ล แ ล ะ ค่ า เ ยี ย ว ย า เ ป็ น เ งิ น 7 5 0 , 0 0 0 บ า ท แ ต่ ต้ อ ง ร อ ป ร ะ กั น แ ล ะ จ ะ ข อ จ่ า ย แ บ บ ผ่ อ น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *