ร่วมอนุโมทนาสาธุ!! “กันต์-พลอย” ทำบุญก่อนคลอดครั้งใหญ่ เพื่อเตรียมตัวต้อนรับลูกชายคนแรก

ร่ ว ม อ นุ โ ม ท น า ส า ธุ ! ! ” กั น ต์ – พ ล อ ย ” ทำ บุ ญ ก่ อ น ค ล อ ด ค รั้ ง ใ ห ญ่ เ พื่ อ เ ต รี ย ม ตั ว ต้ อ น รั บ ลู ก ช า ย ค น แ ร ก

เ ป็ น ค ร อ บ ค รั ว ที่ ส ม บู ร ณ์ เ เ บ บ สุ ด ๆ สำ ห รั บ ค ร อ บ ค รั ว ข อ ง พิ ธี ก ร กั น ต์ กั น ต ถ า ว ร กั บ ภ ร ร ย า ค น ส ว ย พ ล อ ย อั ย ด า

ภาพของคุณกันต์และคุณพลอย

ซึ่ ง ไ ด้ ตั้ ง ท้ อ ง ลู ก ช า ย ค น แ ร ก ใ น ไ อ จี ข อ ง ห นุ่ ม กั น ต์ ก็ ไ ด้ โ พ ส ต์ ภ า พ ค ร อ บ ค รั ว พ ร้ อ ม เ ฉ ล ย ชื่ อ ข อ ง ลู ก ค น เ เ ร ก อี ก ทั้ ง ยั ง โ พ ส ต์ ร ะ บุ ใ น เ เ ค ป ชั่ น ว่ า

ภาพของคุณกันต์และคุณพลอย

” ลู ก ช า ย ผ ม ชื่ อ พ ร้ อ ม ! พ ร้ อ ม เ จ อ ทุ ก ค น ต้ น เ ดื อ น ห น้ า แ ล้ ว น ะ ค ร้ า บ # กั น ต์ เ อ ง # พ ล อ ย เ อ ง # พ ร้ อ ม เ อ ง @ k a n p l o i a n d t h e b a b y ”

ภาพของคุณกันต์และคุณพลอย

ซึ่ ง ล่ า สุ ด  กั น ต์ เ เ ล ะ พ ล อ ย  ไ ด้ ไ ป ทำ บุ ญ ก่ อ น ค ล อ ด ค รั้ ง ใ ห ญ่ เ พื่ อ ต้ อ น รั บ ว่ า ที่ ลู ก ช า ย ค น เ เ ร ก ที่ กำ ลั ง จ ะ ไ ด้ ลื ม ต า ดู โ ล ก โ ด ย ไ ด้ ไ ป ทำ บุ ญ ที่ วั ด ร า ช บ พิ ธ ส ถิ ต ม ห า สี ม า ร า ม ร า ช ว ร วิ ห า ร พ ร้ อ ม กั บ โ พ ส ต์ ร ะ บุ ใ น เ เ ค ป ชั่ น ว่ า

ภาพของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ภาพของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

” วั น นี้ วั น พ ร ะ เ ร า ทั้ ง ส อ ง ถื อ โ อ ก า ส พ า @ p r o m k a n t a t h a v o r n ม า ทำ บุ ญ ก่ อ น ค ล อ ด ข อ ใ ห้ ห นู ค ล อ ด ง่ า ย ๆ เ ป็ น เ ด็ ก ดี แ ข็ ง แ ร ง ส ม บู ร ณ์ อ นุ โ ม ท น า ส า ธุ เ อ า บุ ญ ม า ฝ า ก ทุ ก ค น ด้ ว ย น ะ ค้ า า ”

ภาพของคุณกันต์และคุณพลอย

ค ร อ บ ค รั ว พ ร้ อ ม ข น า ด นี้   ร อ พ บ ก ั บ ลู ก ช า ย ค น แ ร ก ไ ม่ ไ ห ว แ ล้ ว ค่ า า า

ภาพของคุณกันต์และคุณพลอย

ภาพของคุณพลอย

ภาพของคุณกันต์และคุณพลอย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *