ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย!!เมเปิ้ล – แคท ปมคดีเงินธุรกิจจนทำเอาแตกหัก

ค ว า ม จ ริ ง เ ป็ นสิ่ ง ไ ม่ ต า ย ! ! เม เ ปิ้ ล   –  แ ค ท   ป ม ค ดีเ งิ น ธุ ร กิ จจ น ทำ เ  อ าแ ต ก หั ก

จ า ก ก ร ณี ที่ มี ข่ า ว จ า ก ร า ย ก า ร ห นึ่ ง อ อ ก ม า เ ปิ ด โ ป ง เ รื่ อ .ง นั ก ร้ อ ง ส า ว เ อ ว บ า ง โ ด น น า ง แ บ บ น ม โ .ต ที่ ทำ ธุ ร กิ จ ค ว า ม ง า ม ด้ ว ย กั น โ ก ง เ งิ น ไ ป เ ป็ น จำ น ว น สู ง ถึ ง 4 ล้ า น บ า ท ทำ เ อ า ห ล า ย ค น ต่ า ง พุ่ ง เ ป้ า ไ ป ที่ ธุ ร กิ จ ข อ ง เ ซ็ ก ซี่ ส ต า ร์ ” เ ม เ ปิ้ ล  แ ม็ ก ซิ ม  M a x i m ” ห รื อ ” พั ช ชุ ด า ญ์  พั น ธุ์ พิ พั ฒ น์ ” กั บ นั ก ร้ อ ง นั ก แ ส ด ง ส า ว ” แ ค ท  แ ค ท รี ย า  อิ ง ลิ ช ”

ภ า พ ข อ ง แ ค ท  แ ค ท รี ย า  อิ ง ลิ ช

ภ า พ ข อ ง เ ม เ ปิ้ ล  แ ม็ ก ซิ ม  M a x i m

โ ด ย ล่ า สุ ด ข่ า ว ว ง ใ น อ อ ก ม า เ ผ ย ว่ า ท น า ย ทั้ ง ส อ ง ฝ่ า ย ย่ อ ง เ งี ย บ นั ด คุ ย พ ร้ อ ม เ ค ลี ย ร์ แ ล ะ ดู ห ลั ก ฐ า น ข อ ง กั. น แ ล ะ กั น ไ ป แ ล้ ว ส่ ว น จ ะ จ บ แ ล ะ แ ย ก. กั น ด้ ว ย ดี ห รื อ ไ .ม่ อ ย่ า ง ไ ร นั้ น ค ง ต้ อ ง ร อ ใ ห้ ทั้ ง ” เ ม เ ปิ้ ล – แ ค ท ” แ ล ะ ท น า ย ข อ ง ทั้ ง ส อ ง ฝ่ า ย อ อ ก. ม า ชี้ แ จ ง ดี อี ก ค รั้ ง กั บ เ ห ตุ ก า ร. ณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น

ภ า พ ข อ ง แ ค ท  แ ค ท รี ย า  อิ ง ลิ ช

ภ า พ ข อ ง เ ม เ ปิ้ ล  แ ม็ ก ซิ ม  M a x i m

แ ต่ ง า น นี้ ก็ ทำ เ อ า ห ล า ย ค น ที่ ต า ม ติ ด ค ดี นี้ ม า ตั้ ง แ ต่ ต้ น ก็ เ ริ่ ม ง ง ๆ ไ ห น ว่ า มี ปั ญ ห า เ รื่ อ ง เ งิ น แ ล้ ว .ทำ ไ ม ต อ น นี้ ถึ ง ไ ด้ ไ ก ล่ เ ก ลี่ ย จ บ ย. อ ม ค ว า ม กั น ก่ อ น จ ะ ขึ้ น ศ า ล ไ ด้ แ บ บ นี้ เ อ า เ .ป็ น ว่ า ร อ คำ ต อ บ จ า ก ป า ก ทั้ ง คู่ เ ป็ น ดี ที่ สุ ด

ภ า พ ข อ ง แ ค ท  แ ค ท รี ย า  อิ ง ลิ ช

ภ า พ ข อ ง แ ค ท  แ ค ท รี ย า  อิ ง ลิ ช

แ ต่ ที่ ดู จี๊ ด … ไ ป ก ว่ า นั้ น ก็ ต ร ง ที่ ส า ว เ ม เ ปิ้ ล นี่ แ ห ล ะ ที่ เ พิ่ ง โ พ ส ต์ ภ า พ ตั ว เ อ ง ด้ ว ย อ า .ร ม ณ์ ส ด ใ ส พ ร้ อ ม แ ค ป ชั่ น ใ ต้ ภ า พ ที่ บ อ ก ใ ห้ โ ล ก รู้ ไ ว้ ว่ า ” ทุ ก อ .ย่ า ง จ บ ล ง ด้ ว ย ดี เ พ ร า .ะ ค ว า ม จ ริ ง เ ป็ น สิ่ ง ไ ม่ ต า ย # ค น อ ย่ า ง ฉั น ไ ม่ เ ค ย โ ก ง ใ ค ร ”

ภ า พ ข อ ง เ ม เ ปิ้ ล  แ ม็ ก ซิ ม  M a x i m

ภ า พ ข อ ง เ ม เ ปิ้ ล  แ ม็ ก ซิ ม  M a x i m

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *