ออกมาพูดแล้ว!!! เจ้อ้วน ออกมาชี้แจงเหตุผลทำไมไม่ให้คนใช้สิทธิคนละครึ่งนั่งห้องแอร์

ออกมาพูดแล้ว!!! เจ้อ้วน ออกมาชี้แจงเหตุผลทำไมไม่ให้คนใช้สิทธิคนละครึ่งนั่งห้องแอร์

จ า ก ก ร ณี ร้ า น ข้ า ว มั น ไ ก่ ชื่ อ ดั ง ย่ า น เ ส น า นิ ค ม ที่ มี ป ร ะ เ ด็ น ด ร า ม่ า ร้ อ น ร ะ อุ อ ยู่ ต อ น นี้ เ นื่ อ ง จ า ก มี ผู้ ใ ช้ ท วิ ต เ ต อ ร์ ท่ า น ห นึ่ ง ไ ด้ อ อ ก ม า ท วิ ต เ กี่ ย ว กั บ ร้ า น ข้ า ว มั น ไ ก่ แ ห่ ง นี้ ว่ า ไ ด้ มี ก า ร ติ ด ป้ า ย ห้ า ม ลู ก ค้ า ที่ ใ ช้ สิ ท ธิ ค น ล ะ ค รึ่ ง นั่ ง ใ น ห้ อ ง แ อ ร์

ภาพจากทวิตเตอร์

ซึ่ ง ท า ง ค น ที่ ท วิ ต ไ ด้ โ พ ส บ อ ก ว่ า  “ ง ง ม า ก ถึ ง ใ ช้ สิ ท ธิ ร้ า น ก็ ไ ด้ เ งิ น เ ท่ า เ ดิ ม แ ถ ม ที่ ข้ า ง ใ น ก็ ยั ง ว่ า ง แ ต่ ก็ ยั ง ยื น ยั น ใ ห้ นั่ ง ข้ า ง น อ ก อี ก พ อ เ ร า บ่ น พ นั ก ง า น หั น ม า บ อ ก ว่ า มี แ ป ะ ป้ า ย อ ยู่ ห น้ า ป ร ะ ตู อ ยู่ แ ล้ ว เ ก ลี ย ด ก า ร แ บ่ ง แ ย ก ข น า ด นี้ รู้ สึ ก แ ย่ ม า ก ”

ภาพจากทวิตเตอร์

จ า ก เ รื่ อ ง ร า ว ดั ง ก ล่ า ว ทำ ใ ห้ ช า ว เ น็ ต อ อ ก ม า แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ไ ม่ พ อ ใ จ กั น อ ย่ า ง ม า ก แ ล ะ เ กิ ด ก า ร วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ กั น ต่ า ง ๆ น า น า

ล่ า สุ ด วั น ที่ 2 9 มี . ค . สื่ อ ไ ด้ เ น ท า ง ไ ป ส อ บ ถ า ม ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง กั บ ท า ง ร้ า น ข้ า ว มั น ไ ก่ ดั ง ก ล่ า ว ท า ง ตั ว เ จ้ า ข อ ง ร้ า น ข้ า ว มั น ไ ก่ ห รื อ ” เ จ๊ อ้ ว น ” นั้ น ไ ด้ อ อ ก ม า ชี้ แ จ ง กั บ ท า ง สื่ อ ว่ า ” ด ร า ม่ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น เ กิ ด จ า ก ร้ า น ข้ า ว มั น ไ ก่ ต น ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ค น ล ะ ค รึ่ ง ตั้ ง แ ต่ แ ร ก แ ต่ ร้ า น ข้ า ว ห น้ า เ ป็ ด แ ล ะ ร้ า น ข้ า ว ห มู แ ด ง เ ป็ น ร้ า น ข อ ง ห ล า น ใ ช้ พื้ น ที่ นั่ ง ร่ ว ม กั น ต่ อ ม า ทั้ ง 2 ร้ า น ข อ ง ห ล า น ก็ ม า พู ด กั บ ต น ว่ า ช่ ว ง โ ค วิ ด ลู ก ค้ า เ งี ย บ แ ล ะ อ ย า ก เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ค น ล ะ ค รึ่ ง ต น จึ ง แ น ะ นำ ไ ป ว่ า ต้ อ ง บ ริ ก า ร ใ ห้ ดี แ ล ะ เ ก็ บ เ งิ น ใ ห้ เ ร็ ว น ะ ส่ ว น ร้ า น ข้ า ว มั น ไ ก่ ต น ไ ม ไ่ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ด้ ว ย เ นื่ อ ง จ า ก ต น เ ป็ น ค น ใ ช้ โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ ไ ม่ เ ก่ ง ”

ภาพของ เจ้อ้วน

แ ล ะ ยั ง บ อ ก อี ก ว่ า ” เ มื่ อ ทั้ ง 2 ร้ า น เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ย อ ด ข า ย พ ว ก เ ข า ก็ เ พิ่ ม ขึ้ น แ ต่ ก็ เ กิ ด ปั ญ ห า ก า ร เ ก็ บ เ งิ น ลู ก ค้ า บ า ง ค น 2 ค น ค น ห นึ่ ง สั่ ง ข้ า ว มั น ไ ก่ ที่ ไ ม่ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ลู ก ค้ า อี ก ค น ท า น ข้ า ว ห น้ า เ ป็ ด ที่ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ดั ง นั้ น ข้ า ว มั น ไ ก่ จึ ง ต้ อ ง เ ก็ บ เ งิ น ส ด ส่ ว น ข้ า ว ห น้ า เ ป็ ด เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ก็ ต้ อ ง ใ ห้ เ ด็ ก ม า ส แ ก น จ่ า ย ข้ า ง น อ ก ร้ า น

ภาพจากทวิตเตอร์

ส่ ว น ป ร ะ เ ด็ น ด ร า ม่ า ที่ มี ก า ร เ ขี ย น ป้ า ย ห น้ า ร้ า น ไ ม่ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ สิ ท ธิ์ ค น ล ะ ค รึ่ ง นั่ ง ห้ อ ง แ อ ร์ เ กิ ด จ า ก ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ผิ ด ข อ ง ห ล า น เ อ ง ซึ่ ง ห ล า น ต น มี ปั ญ ห า เ รื่ อ ง ก า ร สื่ อ ส า ร เ พ ร า ะ มี ปั ญ ห า เ กี่ ย ว กั บ หู เ ขี ย น ไ ม่ ค่ อ ย จ ะ ถู ก แ ล ะ ต น ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ห็ น ก ร ะ ด า ษ ใ บ นี้ ก่ อ น ที่ ห ล า น จ ะ เ อ า ไ ป ติ ด ไ ว้ เ พ ร า ะ ไ ป เ ข้ า โ ร ง พ ย า บ า ล ห ล า ย วั น ม า เ ห็ น ข้ อ ค ว า ม ก็ ต อ น ที่ เ ป็ น ข่ า ว แ ล้ ว เ รื่ อ ง นี้ ต น ก็ ข อ โ ท ษ กั บ ก า ร ที่ ทำ ใ ห้ ลู ก ค้ า ไ ม่ ส ะ ด ว ก แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ผิ ด ”

ภาพจากทวิตเตอร์

ส่ ว น ค น ที่ บ อ ก ว่ า ต น เ อ ง นั้ น พู ด แ ก้ ตั ว ก็ ไ ม่ รู้ จ ะ พู ด อ ะ ไ ร แ ล้ ว เ พ ร า ะ อ อ ก ม า พู ด ค ว า ม จ ริ ง ห ม ด แ ล้ ว ค น จ ะ เ ชื่ อ ห รื อ ไ ม่ เ ชื่ อ ไ ป บั ง คั บ เ ข า ไ ม่ ไ ด้ แ ล ะ ยั ง ยื น ยั น อี ก ค รั้ ง ว่ า ห ล า น ต น เ อ ง มี ปั ญ ห า เ กี่ ย ว กั บ หู จ ริ ง ๆ ทำ ใ ห้ สื่ อ ส า ร กั บ ลู ก ค้ า ไ ม่ ค่ อ ย ไ ด้ ไ ม่ ค่ อ ย รู้ เ รื่ อ ง ไ ม่ ไ ด้ มี เ จ ต น า ไ ม่ ดี อ ะ ไ ร

ภาพร้านข้าวมันไก่ เจ้อ้วน

เ ข า บ อ ก เ ข า ไ ม่ รู้ เ ข า เ ขี ย น ไ ป เ พ ร า ะ เ ข า ไ ม่ อ ย า ก วิ่ ง เ ก็ บ เ งิ น ไ ป ม า เ ข า ค ง คิ ด ว่ า ใ ห้ ค น ที่ ใ ช้ ค น ล ะ ค รึ่ ง นั่ ง ข้ า ง น อ ก จ ะ เ ก็ บ เ งิ น ง่ า ย ก ว่ า ซึ่ ง ต น ข อ ก ร า บ ข อ โ ท ษ ลู ก ค้ า ทุ ก ๆ ค น ถ้ า เ กิ ด ปั ญ ห า อ ะ ไ ร ต น ก็ พ ร้ อ ม จ ะ อ ธิ บ า ย ใ ห้ เ ข้ า ใ จ ต น ก็ พ ร้ อ ม จ ะ ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ ดี ที่ สุ ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *