แม่ของ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ใครด่าลูกเตรียมฟ้องถ้าหากยังไม่หยุด

แ ม่ ข อ ง   เจ น นี่   ไ ด้ หม ด ถ้ า ส ด ชื่น   ใ ค ร ด่ าลู ก เ ต รี ย ม ฟ้อ ง ถ้ า ห าก ยั ง ไ ม่ ห ยุ ด

นั ก ร้ อ ง ส า ว ” เ จ น นี่ ไ ด้ ห ม ด ถ้ า ส ด ชื่ น ” อ อ ก ม า ป ร ะ ก า ศ ว่ า ไ ด้ เ ลิ ก ร า กั บ อ ดี ต แ ฟ น ห นุ่ ม ” เ น เ งิ น ” ห ลั ง ค บ ห า ดู ใ จ กั. น ม า น า น ร่ ว ม 4 ปี จ น ถึ ง ขั้ น คุ ก เ ข่ า. ข อ แ ต่ ง ง า น เ มื่ อ. ช่ ว ง ต้ น ปี ที่ ผ่ า น ม า ต อ น นี้ ส ถ า น ะ เ ห ลื อ แ ค่ เ พื่ อ น พี่ น้ อ ง

ภ า พข อ ง   เ จ น นี่   แ ละ   เ น เ งิ น

ห ลั ง ป ร ะ ก า ศ ส ถ า น ะ เ ห ลื อ แ ค่ พี่ น้ อ ง เ พื่ อ น ที่ ดี ต่ อ กั น พ ร้ อ ม มู ฟ อ อ น เ ดิ น ห น้ า ทำ ง า น ต่ อ ไ ป แ น่ น อ น ว่ า บ ร ร ด า ช า ว เ น็ ต เ ริ่ ม ขุ ด คุ้ ย ค ลิ ป ต่ า ง ๆ รู ป ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ น ห น้ า นี้ เ พื่ อ ส ร้ า ง ก ร ะ แ ส เ ก า ะ ก ร ะ แ ส ร้ อ น ไ ป ถึ ง ส า ว ” เ จ น นี่ ” ต้ อ ง อ อ ก ม า โ พ ส ต์ ไ อ จี ส ต อ รี่ ว่ า

โ พ สต์ จ า ก   เ จ น นี่
” พ อ เ ป็ น ข่ า ว ค ลิ ป เ ก่ า รู ป เ ก่ า ก็ พ ย า ย า ม ขุ ด คุ้ ย กั น ขึ้ น ม า เ พื่ อ เ ก า ะ ก ร ะ แ ส เ พี ย ง เ พ ร า ะ ห วั ง ดั ง ห. วั ง ย อ ด ไ ล ค์ นี่ เ จ อ จ น ชิ น แ ล้ ว โ ค ต .ร ข อ บ คุ ณ ตั ว เ อ ง ที่ เ ข้ ม แ. ข็ ง แ ล ะ นั่ ง หั ว เ ร า ะ ใ ห้ กั บ เ รื่ อ ง เ ห ล่ า นี้ # ทำ ง า น ต่ อ ไ. ม่ ร อ แ ล้ ว น ะ ”

ภ าพ ข อ ง เ จ น นี่   ไ ด้ หม ด ถ้ า ส ด ชื่ น แ ล ะ คร อ บ ค  รั ว

แ ต่ เ พ ร า ะ ลู ก ส า ว อ ย่ า ง ” เ จ น นี่ ” เ จ อ ด ร า ม่ า ถ ล่ ม ไ ม่ เ ว้ น แ ต่ ล ะ วั น หั ว อ ก .ค น เ ป็ น แ ม่ ยิ่ ง ส ง ส า ร ลู ก. จั บ ใ จ ” แ ม่ เ ก ตุ ” ท น ไ ม่ ไ ห ว อ อ ก ม า โ พ ส ต์ ผ่ า . เ ฟ ส บุ๊ ค พ ร้ อ. ม ทั้ ง เ ช็ ค อิ น ที่ ส ถ า นี ตำ ร ว จ ภู ธ ร เ มื อ ง น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช อี ก ด้ ว ย ใ จ ค ว า ม ว่ า

โ พส ต์ ส่ ว น ตั ว ข อ ง   แม่   เ จ น นี่

” ค ร อ บ ค รั ว แ ม่ เ ก ตุ อ ยู่ ส บ า ย ดี ค่ ะ ทุ ก ค น เ พ ร า ะ มี ค น ก ลุ่ ม ห นึ่ ง ที่ ใ ห้ กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ โ อ ก า ส แ ล ะ ใ ห้ ง า น ทำ 4 – 5 ปี ที่ ชี วิ ต เ ป ลี่ ย น ไ ป ใ น ท า ง ที่ .ดี ม า ต ล อ ด จ า ก ห น้ า มื อ เ ป็ น ห ลั ง มื อ เ ล ย ก็ ว่ า ไ ด้ ค่ ะ จ า ก ที่ ไ ม่ เ ค ย มี อ ะ ไ ร เ ล ย กั บ วั น นี้ ที่ มี ทุ ก อ ย่ า ง ไ ด้ เ พ ร า ะ ลู ก แ ม่ 2 ค น เ ป็ .น ค น เ ก่ ง ข ยั น แ ล ะ อ ด ท น ไ ม่ เ ค ย ป ฏิ เ ส ธ ง า น เ ล. ย ทำ ทุ ก อ ย่ า ง ที่ ไ ด้ เ งิ น ม า

ภ าพ ข อ ง เ จ น นี่   ไ ด้ หม ด ถ้ า ส ด ชื่ น แ ล ะ คร อ บ ค  รั ว

แ ต่ วั น นี้ รู้ สึ ก ส ง ส า ร ลู ก ส า ว แ ม่ 2 ค น ว่ า ไ ป ทำ อ ะ ไ ร ใ ห้ กั บ ค น อี ก ก ลุ่ ม ที่ ด่ า ว่ า แ ช่ ง .ไ ด้ ส า ร พั ด ใ น เ ว ล า ต ล อ ด 1 ปี ที่ ถู ก รั ง แ ก ค ร อ บ ค รั ว แ ต่ แ ม่ ก็ ป ล่ อ ย .ว า ง ม า ต ล อ ด เ ค ย ใ ห้ โ อ ก า ส พ ว ก เ ข า เ ห ล่ า นั้ น ว่ า ค ง จ ะ คิ ด ไ ด้ สั ก วั น แ ต่ ต อ น นี้ รู้ สึ ก ส ง ส า ร ค น ที่ โ ด น ข้ อ ห า ห มิ่ น ป ร ะ ม า ท ห รื อ ห ม า ย ศ า ล ไ .ป ถึ ง บ้ า น ค ง ไ ม่ มี ใ ค ร ดี ใ จ กั บ .เ รื่ อ ง แ บ บ นี้ แ น่ น อ น ก ลั บ ใ จ ยั ง ทั. น เ ส ม อ ฝ า ก ไ ว้ ใ ห้ คิ ด สุ ด ท้ า ย ค ว า ม ดี ช น ะ ทุ ก อ ย่ า ง ค่ ะ ช่ ว ย กั น แ ช ร์ ด้ ว ย น ะ ค ะ ข อ บ คุ ณ ม า ก ๆ ค่ ะ ”

ภ าพ ข อ ง เ จ น นี่   ไ ด้ หม ด ถ้ า ส ด ชื่ น

จ า ก นั้ น ไ ม่ น า น ส า ว ” เ จ น นี่ ” ก็ โ พ .ส ต์ ภ า พ ตั ว เ อ ง พ ร้ อ ม แ ค ป ชั่ น ” โ ส ด ด ด ด ด ”
เ รี ย ก ว่ า ล อ ย ตั ว เ ห นื อ ด ร า ม่ า อี ก ค น แ ล ะ ยิ่ ง ส า ว ” เ จ น นี่ ” ต อ น นี้ ทั้ ง เ ก่ ง ทั้ ง ส ว ย รั บ ร. อ ง ว่ า ห นุ่ ม ๆ ต า ม จี บ ไ ม่ ห ว า ด ไ ม่ ไ ห ว แ น่ ๆ เ ล ย

ภ าพ ข อ ง เ จ น นี่   ไ ด้ หม ด ถ้ า ส ด ชื่ น

ภ าพ ข อ ง เ จ น นี่   ไ ด้ หม ด ถ้ า ส ด ชื่ น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *