อนุโมทนาสาธุ!!ก้อย รัชวิน มอบเงิน 5 แสนสร้างหลังคาโรงเรียนร่วมกับแบรนด์ ATIRA

อ นุโ ม ท น า ส า ธุ !! ก้ อ ย   รั ชวิ น   ม อ บเ งิ  น  5   แ ส นส ร้ า ง ห ลั ง คา โ ร ง เ รี ย น ร่ว ม กั บ แ บร น ด์   A T IR A

ส า ว ก้ อ ย รั ช วิ น ข อ เ ดิ น ห น้ า ส ร้ า ง ค ว า ม สุ ข ใ ห้ กั บ น้ .อ ง ๆ นั ก เ รี ย น แ ล ะ โ ร ง เ รี ย น ห่ า ง ไ ก ล ล่ า สุ ด ส า ว ก้ อ ย ไ ด้ เ ดิ น ท า ง ไ ป ยั ง โ ร ง เ .รี ย น บ้ า น ขุ น ส มุ ท ร ไ ท ย ม อ บ เ. งิ น จำ น ว น 5 0 0 , 0 0 0 บ า ท แ ก ด ร ง เ รี ย น เ พื่ อ ส ร้ า ง ห ลั ง ค า ใ ห้ แ ก่ นั ก เ รี ย น โ ด ย ส า ว ก้ .อ ย โ พ ส ต์ ภ า พ แ ล ะ ข้ อ ค ว า ม ล ง. ใ น i g ส่ ว น ตั ว

ภ า พ บ รร ย า ก า ศ ก าร ส ร้ า ง ห ลั ง ค า

ค ว า ม สุ ข ข อ ง ก า ร ไ ด้ ทำ แ บ ร น ด์ A T i R A คื อ ก า ร ไ ด้ ” ส่ ง ต่ อ ” น อ ก จ า ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ก้ อ ย ตั้ ง ใ จ ทำ แ ล้ ว ก า ร ไ ด้ ส่ ง ต่ อ ใ น อี ก รู ป แ บ บ ห นึ่ ง คื อ ก า ร ไ ด้ ช่ ว ย เ ห ลื อ ค น อื่ น ห รื อ ทำ อ ะ ไ ร ที่ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ สั ง ค ม
ก้ อ ย เ ค ย ไ ด้ มี โ อ ก า ส เ ดิ น ม า ที่ โ ร ง เ รี ย น บ้ า น ขุ น ส มุ ท ร ไ ท ย จ . ส มุ ท ร ป ร า ก า ร ร่ ว ม กั บ ที ม ก้ า ว
โ ร ง เ รี ย น นี้ เ ป็ น โ ร ง เ รี ย น เ ล็ ก ๆ ที่ มี นั ก เ รี ย น 2 0 0 ค น มี ค รู 1 2 ค น

ภ า พ จ าก   ไ อ จี ส่ว น ตั ว ข อ ง   ก้ อ ย

ถึ ง แ ม้ จ ะ ไ ม่ ไ ก ล จ า ก ก รุ ง เ ท พ ฯ ม า ก นั ก แ ต่ ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ข อ ง นั ก เ รี. ย น ที่ นี่ ลำ บ า ก ฐ า น ะ ท า ง บ้ า น ข อ ง พ ว ก เ ข า นั้ น ย า ก จ น ถึ ง ย า ก จ น ที่ สุ ด .( บ้ า น ไ ม่ มี ไ ฟ ฟ้ า , น้ำ ป ร ะ ป า ใ ช้ , ไ ม่ มี ก ร ะ ทั่ ง ห้ อ ง น้ำ ห้ อ ง ส้ ว ม ) ท่ า น ผ อ . โ ร ง เ รี ย น บ้ า น ขุ น ส มุ ท ร ไ ท ย เ ล่ า ใ ห้ ก้ อ ย ฟั ง ว่ า เ ว ล า เ ช้ า ก่ อ น เ ข้ า เ .รี ย น เ ด็ ก ๆ ห ล า ย ค น ต้ อ ง ม า ข อ อ า .บ น้ำ ที่ โ ร ง เ รี ย น ห ล า ย ค น ช อ บ ม า น อ น ใ น ห้ อ ง น้ำ เ พ ร า ะ เ ย็ น ส บ า ย ก ว่ า พื้ น ที่ พ ว ก เ ข า น อ น ที่ บ้ า น เ สี ย อี ก

ภ า พ บ รร ย า ก า ศ ก าร ส ร้ า ง ห ลั ง ค า

เ มื่ อ ก้ อ ย ถ า ม ผ อ . ว่ า มี อ ะ ไ ร ที่ โ ร ง เ รี ย น ข า. ด มั้ ย ? ผ อ . บ อ ก ก้ อ ย ว่ า ” ห ลั ง ค า ” …
” หื ม ทำ ไ ม ถึ ง เ ป็ น ห ลั ง ค า ล ะ ค ะ ? ! ? ” ก้ อ ย ถ า. ม ด้ ว ย ค ว า ม ส ง สั ย
พื้ น ที่ ต ร ง นี้ ( ใ น รู ป ) ก่ อ น ห น้ า นั้ น พี่ ตู น ไ ด้ ม า ช่ ว .ย ทำ ส น า ม ปู น ซี เ ม น ต์ ใ ห้ .โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ จั ด กิ จ ก ร ร ม ก ล า ง แ จ้ ง แ ต่ เ มื่ อ เ ข้ า ห น้ า ร้ อ น แ ล ะ แ ด ด ที่ นี่ ร้ อ น ม า ก ก ก ก ล า น นี้ จ ะ ก ล า ย เ ป็ น ล า น ว่ า ง เ ป ล่ า ใ ช้ ง า น ไ ม่ ไ ด้ เ นื่ อ ง จ า ก โ ร ง เ รี ย น ยั ง ข า ด ทุ น ท รั พ ย์ ใ น ก า ร ส ร้ า ง ห ลั ง ค า ซึ่ ง ถ้ า .ห า ก มี ห ลั ง ค า ไ ว้ บั ง แ ด ด บั ง ฝ น พื้ น ที่ ต ร ง นี้ ก็ จ ะ ไ ด้ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ม า ก ขึ้ น

ภ า พ บ รร ย า ก า ศ ก าร ส ร้ า ง ห ลั ง ค า

วั น เ กิ ด A T i R A ค ร บ ร อ บ 2 ปี ค รั้ ง นี้ ก้ อ ย จึ ง ไ ด้ นำ ร า ย ไ ด้ ส่ ว น ห นึ่ ง จ า ก ก า ..ร จำ ห น่ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จำ น ว น 5 0 0 , 0 0 0 บ า ท ม า ม อ บ ใ ห้ กั บ โ ร .ง เ รี ย น เ พื่ อ ส ร้ า ง ห ลั ง ค า ซึ่ ง ห ลั ง จ า ก ที่ .ห ลั ง ค า นี้ เ ส ร็ จ ล า น ต ร ง นี้ ไ ด้ ก ล า ย เ ป็ น ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม เ อ น ก ป ร ะ ส ง ค์ ที่ เ ค า ร พ ธ ง ช า ติ ต อ น เ ช้ า แ ล ะ เ ด็ ก ๆ .ไ ด้ ม า ทำ กิ จ ก ร ร ม โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง ท น ค ว า ม ร้ อ. น อี ก ต่ อ ไ ป

ภ า พ บ รร ย า ก า ศ ก าร ส ร้ า ง ห ลั ง ค า

ภ า พ บ รร ย า ก า ศ ก าร ส ร้ า ง ห ลั ง ค า

เ ปิ ด เ ท อ ม ใ ห ม่ นี้ มี ผู้ ป ก ค ร อ ง พ า นั ก เ รี ย น ม า ส มั ค ร เ พิ่ ม ขึ้ น เ พ ร า ะ คุ .ณ พ่ อ คุ ณ แ ม่ เ ชื่ อ มั่ น แ ล ะ ไ ว้ ใ จ ว่ า เ ด็ ก ๆ ที่ ไ ด้ เ รี ย น ที่ ร ร . บ้ า น ขุ น ส มุ ท ร ไ ท ย จ ะ ไ ด้ เ รี ย น ห นั ง สื อ อ ย่ า ง มี ค ว า ม สุ ข อ บ อุ่ น แ ล ะ ป ล อ ด ภั ย ซึ่ ง ทำ ใ ห้ ผ อ . ดี ใ จ เ ป็ น ที่ สุ ด ที่ ค น ใ น ท้ อ ง ถิ่ น เ ห็ น ค ว า ม สำ คั ญ ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ม า ก ขึ้ น แ ล ะ ก้ อ ย ห วั ง ว่. า ห ลั ง ค า นี้ จ ะ ช่ ว ย กั น แ ด ด กั น ฝ น ใ ห้ เ ด็ ก น้ อ ย .ไ ด้ วิ่ ง เ ล่ น อ ย่ า ง มี ค ว า ม สุ ข ต ล อ ด ไ ป
ก้ อ ย จึ ง อ ย า ก ” ส่ ง ต่ อ ” ค ว า ม สุ ข นี้ ใ ห้ กั บ ค น ที่ ส นั บ ส นุ น A T i R A ไ ด้ อิ่ ม ใ จ ใ น ก า ร ส ร้ า ง ร อ ย ยิ้ ม ใ ห้. แ ก่ เ ด็ ก ๆ ใ น ค รั้ ง นี้ ” ค ว า ม สุ ข ” นี้ เ ป็ น ข อ ง ทุ ก ค น ค่ ะ

ภ า พ บ รร ย า ก า ศ ก าร ส ร้ า ง ห ลั ง ค า

ภ า พ บ รร ย า ก า ศ ก าร ส ร้ า ง ห ลั ง ค า

ภ า พ บ รร ย า ก า ศ ก าร ส ร้ า ง ห ลั ง ค า

ภ า พ บ รร ย า ก า ศ ก าร ส ร้ า ง ห ลั ง ค า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *