ดีเจมะตูมถึงกับน้ำตาไหล ขณะเข้าฝึกปฏิบัติธรรม(คลิป)

ดีเ จ ม ะ ตู ม ถึ ง กับ น้ำ ต า ไ หล   ข ณ ะ เ ข้า ฝึ ก ป   ฏิ   บั  ติ   ธ   ร   ร ม ( ค ลิ ป )

จ า ก ที่ ท ร า บ กั น ว่ า ว า น นี้ ( 2 8 มี . ค . 2 5 6 4 ) ห ล า ย ค น ไ ด้ เ ห็ น ก า ร ป ร า ก ฏ ตั ว อี ก ค รั้ ง ข อ ง ” ดี เ จ ม ะ ตู ม ” ห ลั ง ห า ย ไ ป น า น ร ว ม ไ ป ถึ ง โ ซ เ ชี ย ล ก็ ไ ม่ มี ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ใ ด ๆ ดี เ จ ม ะ ตู ม ไ ด้ ไ ป ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ที่ ” เ ส ถี ย ร ธ ร ร ม ส ถ า น ” มี ก า ร ไ ล ฟ์ ก า ร ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม โ ด ย มี พิ ธี ก ร ส า ว สุ ด ส ต ร อ ง ” ห นิ ง ป ณิ ต า ” ร่ ว ม เ ป็ น ดี เ จ ใ น ค รั้ ง นี้

ภ าพ ข อ ง ดี เ จ   มะ ตู ม   เ ต ชิน ท ร์ และ ห นิ ง   ปณิ ต า

ม ะ ตู ม เ ปิ ด เ ผ ย ผ่ า น ไ ล ฟ์ ว่ า ก า ร ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ค รั้ ง นี้ เ ริ่ ม จ า ก
ต อ น ที่ ยั ง อ ยู่ โ ร ง พ ย า บ า ล ห นิ ง ป ณิ ต า ไ ด้ บ อ ก ใ ห้ ล อ ง ส ว ด ม น ต์ ภ า ว น า บ น เ ตี ย ง พ ร้ อ ม ทำ ใ จ ใ ห้ ส ง บ ซึ่ ง ถื อ เ ป็ น ค รั้ ง แ ร ก ใ น ชี วิ ต ที่ ไ ด้ ส ว ด ม น ต์ ภ า ว น า พ ย า ย า ม พู ด กั บ ตั ว เ อ ง ใ ห้ ผ่ า น จุ ด นั้ น ม า ไ ด้ ห ลั ง ห า ย ดี แ ล้ ว จ ะ พ า ม า ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม กั บ แ ม่ ชี ศั น ส นี ย์ โ ด ย ค รั้ ง นี้ ม ะ ตู ม ไ ม่ ไ ด้ แ จ้ ง ใ ค ร แ ม้ เ พื่ อ น ส นิ ท จ น เ มื่ อ วั น อ า ทิ ต ย์ ที่ ผ่ า น ม า เ ป็ น วั น สุ ด ท้ า ย ข อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ห นิ ง ป ณิ ต า จึ ง ช ว น ใ ห้ ต น ขึ้ น พู ด คุ ย

ภ าพ ข อ ง ดี เ จ   มะ ตู ม   เ ต ชิน ท ร์

ส น ท น า ธ ร ร ม กั บ ท่ า น แ ม่ ชี ศั น ส นี ย์ เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร บ อ ก เ ล่ า ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม แ ล ะ วิ ธี ก า ร ทำ ใ ห้ ต น เ อ ง ดี ขึ้ น จ า ก ค ว า ม ทุ ก ข์

ภา พ ข อ ง   แ ม่ ขีศั น ส นี ย์

” ต อ น นี้ ไ ด้ รู้ แ ล้ ว ว่ า เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ไ ม่ โ ท ษ ใ ค ร เ ป็ น เ พ ร า ะ เ ร า ไ ม่ มี ปั ญ ญ า ที่ อ ย า ก ข อ โ ท ษ คื อ ป ร ะ ช า ช น ซึ่ ง ข อ โ ท ษ ไ ป แ ล้ ว แ ต่ ค น ที่ ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ข อ โ ท ษ เ ล ย คื อ คุ ณ แ ม่ ”

ภา พ ข อ ง   แ ม่ ขีศั น ส นี ย์

ม ะ ตู ม เ ปิ ด ใ จ น า ที สำ คั ญ ที่ ทำ ใ ห้ ม ะ ตู ม ก ลั้ น น้ำ ต า ไ ม่ อ ยู่ คื อ แ ม่ ชี ศั น ส นี ย์ ถ า ม ว่ า .อ ย า ก ข อ โ ท ษ ใ ค ร ไ ห ม ม ะ ตู ม จึ ง ไ ด้ ล ง ไ ป ก ร า บ แ ม่ แ ล ะ ก ล่. า ว ข อ โ ท ษ ที่ ทำ ใ ห้ แ ม่ มี ค ว า ม ทุ ก ข์ โ ด ย ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ส ด ผ่ า น เ พ จ เ ส ถี ย ร ธ ร ร ม ส ถ า น ค รั้ ง นี้ ไ ด้ มี ค น ม า ค อ น เ ม น ต์ ใ ห้ กำ ลั ง ใ จ ม ะ ตู ม อ. ย่ า ง ล้ น ห ล า ม แ ล ะ ใ ห้ โ อ ก า ส ใ น ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต ข อ ง ม ะ ตู ม อี ก ค รั้ ง

ภ าพ ข อ ง ดี เ จ   มะ ตู ม   เ ต ชิน ท ร์ และ ห นิ ง   ปณิ ต า

ภ าพ ข อ ง ดี เ จ   มะ ตู ม   เ ต ชิน ท ร์

ภ าพ ข อ ง ดี เ จ   มะ ตู ม   เ ต ชิน ท ร์

****ท่านสามารถชมคลิปได้จากที่นี่****

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *