“พื้นดินแล้งแค่ไหน แต่น้ำใจไม่เคยแล้ง” สำหรับพิมรี่พาย ลงพื้นที่ภาคอีสานช่วยเหลือชาวบ้าน (มีคลิป)

“พื้นดินแล้งแค่ไหน แต่น้ำใจไม่เคยแล้ง” สำหรับพิมรี่พาย ลงพื้นที่ภาคอีสานช่วยเหลือชาวบ้าน (มีคลิป)

” พิ ม รี่ พ า ย ” ไ ด้ อ อ ก ไ ป ล ง พื้ น ที่ แ ห้ ง แ ล้ ง ธุ ร กั น ด า ร ใ น แ ถ บ ภ า ค อี ส า น แ ล้ ว พ บ ว่ า พื้ น ดิ น นั้ น แ ห้ ง แ ล้ ง ม า ก เ พ ร า ะ เ กิ ด จ า ก ข า ด น้ำ เ ป็ น เ ว ล า น า น

รูปของ “พิมรี่พาย”

รูปของ “พิมรี่พาย”

ไ ด้ พู ด คุ ย กั บ ช า ว บ้ า น จึ ง รู้ ว่ า ใ น ปี ห นึ่ ง จ ะ เ กิ ด ค ว า ม แ ห้ ง แ ล้ ง แ บ บ นี้ น า น ถึ ง   6 – 8 เ ดื อ น   เ ธ อ จึ ง อ ย า ก ช่ ว ย เ ห ลื อ ช า ว บ้ า น

รูปเจาะเจอน้ำบันดาล

โ ด ย ก า ร จั ด ห า ที ม ม า ขุ ด เ จ า ะ น้ำ บ า ด า ล แ ล ะ ส ร้ า ง ถั ง เ ก็ บ น้ำ ร ว ม ถึ ง ร ะ บ บ โ ซ ล า ร์ เ ซ ล ล์ เ พื่ อ ใ ห้ ช า ว บ้ า น มี น้ำ กิ น ใ ช้ ต ล อ ด ปี

รูปของชาวบ้านแสดงอาการดีใจ

รูปของ “พิมรี่พาย”

รูปของ “พิมรี่พาย”

 

ชมคลิป..คลิกที่นี่

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *