ส่องชัดๆ ความหล่อของ”น้องกวินท์” พร้อมทั้งสองจิ๋วพี่เลี้ยง หลานไฮโซกรณ์ หน้าตาดียกตระกูล

ส่องชัดๆ ความหล่อของ”น้องกวินท์” พร้อมทั้งสองจิ๋วพี่เลี้ยง หลานไฮโซกรณ์ หน้าตาดียกตระกูล

ขึ้ น แ ท่ น เ ป็ น ข วั ญ ใ จ ข อ ง พี่ ป้ า น้ า อ า ตั้ ง แ ต่ ลื ม ต า ดู โ ล ก เ พี ย ง สั ป ด า ห์ ก ว่ า ๆ สำ ห รั บ    “ น้ อ ง ก วิ น ท์  –  อั ศ วิ น    เ จ น เ ซ่ น  ณ ร ง ค์ เ ด ช ” ลู ก ช า ย ค น แ ร ก ข อ ง น า ง เ อ ก ส า ว  “ ศ รี ริ ต้ า – เ จ น เ ซ่ น ณ ร ง ค์ เ ด ช ”   กั บ   ส า มี ไ ฮ โ ซ ก ร ณ์   ณ ร ง ค์ เ ด ช

รูปของ ” ศรีริต้า – ไฮโซกรณ์ และ น้องกวินท์”

 

ที่ ฉ า ย แ ว ว ค ว า ม ห ล่ อ   ตั้ ง แ ต่ แ ร ก ค ล อ ด ทั้ ง ป า ก ทั้ ง ต า ทั้ ง จ มู ก ถ อ ด แ บ บ ค ว า ม เ ป๊ ะ ม า จ า ก  คุ ณ พ่ อ คุ ณ แ ม่ เ ห มื อ น กั บ ก๊ อ ป ปี้ ว า ง

รูปของ ” ศรีริต้า และ น้องกวินท์”

 

จ น ห ล า ย ค น อ ย า ก เ ต รี ย ม  ป้ า ย ไ ฟ  ร อ ว่ า ที่ ซุ ป ’ ต า ร์ น้ อ ย “ก วิ น ท์ ”   กั น เ ล ย ที เ ดี ย ว

รูปของ ” ไฮโซกรณ์ และ น้องกวินท์”

ล่ า สุ ด ! ใ น อิ น ส ต า แ ก ร ม ส่ ว น ตั ว ข อ ง ไ ฮ โ ซ ก ร ณ์  ” @ k o r n n a r o n g d e j ”   คุ ณ พ่ อ ป้ า ย แ ด ง ก็ ไ ด้ ล ง ภ า พ แ ฟ มิ ลี่ ช็ อ ต ที่ มี 2 พี่ เ ลี้ ย ง รุ่ น จิ๋ ว ห รื อ ห ล า น ๆ ข อ ง ไ ฮ โ ซ ก ร ณ์ ร่ ว ม เ ฟ ร ม อ ยู่ ด้ ว ย

รูปของ ” ศรีริต้า – ไฮโซกรณ์  น้องกวินท์ และ หลานๆ ไฮโซกรณ์”

ซึ่ ง ง า น นี้ ก็ ทำ เ อ า แ ฟ น ๆ เ ข้ า ม า ค อ ม เ ม น ต์ กั น เ พี ย บ ห ล า ย ค น เ ห็ น แ ล้ ว พู ด เ ป็ น เ สี ย ง เ ดี ย ว กั น ว่ า ห น้ า เ ห มื อ น กั น ทั้ ง ค ร อ บ ค รั ว เ ล ย ส ว ย ห ล่ อ กั น ย ก ต ร ะ กู ล จ ริ ง ๆ

รูปของ ” ศรีริต้า – ไฮโซกรณ์ และ น้องกวินท์”

รูปของ ” ศรีริต้า – ไฮโซกรณ์ และ น้องกวินท์”

รูปของ ”  น้องกวินท์ ”

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *