อ.อ๊อดพูดเอง!!ซุมให้ชัด รอยพญานาคของ เฟี้ยวฟ้าว

อ .อ๊ อ ด พู ด เอ ง ! ! ซุ มใ ห้ ชั ด   ร อ ยพ ญ า น า ค ขอ ง   เ ฟี้ ย ว ฟ้า ว

จ า ก ก ร ณี ที่ ด า ร า ส า ว “ เ ฟี้ ย ว์ ฟ้ า ว สุ ด ส วิ ง ริ ง โ ก้ “ โ พ ส ต์ ภ า พ แ ล ะ ค ลิ ป โ ช ว์ ร อ ย ท า ง ย า ว บ น พื้ น บ ริ เ ว ณ ศ า ล า ปู่ อิ น ท ร์ น า ค ร า ช ที่ กำ ลั ง ก่ อ ส ร้ า ง อ ยู่ เ ชื่ อ เ ป็ น ป า ฏิ ห า ริ ย์ “ ปู่ อิ น ท ร์ น า ค ร า ช ” ม า ป ร า ก ฎ ใ ห้ เ ห็ น พ ร้ อ ม ร ะ บุ ว่ า คุ ณ ข อ ง แ ม่ เ ฟี้ ย ว์ ฟ้ า นั่ ง ก ร ร ม ฐ า น แ ล้ ว เ จ อ ปู่ อิ น ท ร์ น า ค ร า ช ใ น นิ มิ ต ร เ ช้ า วั น ต่ อ ม า ก็ เ จ อ ร อ ย ดั ง ก ล่ า ว

ภ า พข อ ง   อ . อ๊ อ ด

ภา พ จ า ก   ไ อจี ส่ ว น ตั ว   เ ฟี ยว ฟ้ า  ว

ท่ า ม ก ล า ง ค น ที่ เ ชื่ อ แ ล ะ ศ รั ท ธ า แ ต่ ก็ มี ม า ก ค น ที่ ตั้ ง คำ ถ า ม ห รื อ มี ค ว า ม คิ ด ที่ ส ว น ท า ง กั บ ค ว า ม เ ชื่ อ แ ล ะ ศ รั ท ธ า ที่ ว่ า เ พ ร า ะ ไ ม่ เ ชื่ อ ว่ า ร อ ย พ ญ า น า ค มี จ ริ ง ล่ า สุ ด ( 2 8 มี . ค . ) น า ย  วี ร ะ ชั ย  พุ ท ธ ว ง ศ์   อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จำ ภ า ค วิ ช า เ ค มี ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ ไ ด้ โ พ ส ต์ ภ า พ มุ ม ใ ก ล้ ข อ ง ร อ ย ดั ง ก ล่ า ว ผ่ า น เ ฟ ซ บุ๊ ก W e e r a c h a i P h u t d h a w o n g พ ร้ อ ม แ ค ป ชั่ น สั้ น ๆ ว่ า “ ร อ ย พ ญ า น า ค เ ฟี้ ย ว ฟ้ า ว ชั ด ม า ก ” จ า ก นั้ น ก็ โ พ ส ต์ ใ ต้ ค อ ม เ ม น ต์ ตั ว เ อ ง ว่ า “ ถ ถ ถ ถ ถ ถ ถ ถ ”

ภา พ จ า ก   ไ อจี ส่ ว น ตั ว   เ ฟี ยว ฟ้ า  ว

โ พส ต์ ภ า พ จ า ก   อ. อ๊ อ  ด

โ พส ต์ ภ า พ จ า ก   อ. อ๊ อ  ด

โ พส ต์ ภ า พ จ า ก   อ. อ๊ อ  ด

ข ณ ะ ที่ ช า ว เ น็ ต ก็ ไ ด้ เ ข้ า ม า ค อ ม เ ม น ต์ วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ กั น เ ป็ น จำ น ว น ม า ก พ ร้ อ ม กั บ แ ช ร์ อ อ ก ไ ป ก ว่ า 1 พั น ค รั้ ง.. .. . .  . .

โ พส ต์ ภ า พ จ า ก   อ. อ๊ อ  ด

โ พส ต์ ภ า พ จ า ก   อ. อ๊ อ  ด

โ พส ต์ ภ า พ จ า ก   อ. อ๊ อ  ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *