เผยเลขเด็ด หลังจากงวดก่อนให้โชค นุ้ย เชิญยิ้ม ถูกหวยไปหลายใบ

เ ผ ย เ ลข เ ด็ ด   ห ลั งจ า ก ง ว ด ก่ อ นใ ห้ โ ช ค   นุ้ ย  เ ชิ ญ ยิ้ ม   ถูก ห ว ย ไ ป หล า ย ใ บ

วั น ที่ 2 9 มี . ค . 2 5 6 4 ผู้ สื่ อ ข่ า ว ว่ า เ มื่ อ ว า น นี้ ที่ วั ด ส ว่ า ง อ า ร ม ณ์ แ ค แ ถ ว ต . ขุ น แ ก้ ว อ . น ค ร ชั ย ศ รี จ . น ค ร ป ฐ ม มี ต ล ก ชื่ อ ดั ง นุ้ ย เ ชิ ญ ยิ้ ม ไ จ แ อ น ท์ เ ชิ ญ ยิ้ ม จั๊ ก ก ะ บุ๋ ม เ ชิ ญ ยิ้ ม โ ป้ ง เ ห น่ ง เ ชิ ญ ยิ้ ม เ ดิ น ท า ง ม า ร่ ว ม ถ ว า ย สั ง ฆ ท า น กั บ พ ร ะ ค รู ย ติ ธ ร ร ม ยุ ต ห รื อ ห ล ว ง พ่ อ แ ป๊ ะ เ จ้ า อ า ว า ส วั ด ห ลั ง จ า ก เ มื่ อ ง ว ด ที่ ผ่ า น ม า 1 6 มี . ค . 6 3 นุ้ ย เ ชิ ญ ยิ้ ม ม า ก ร า บ ไ ห ว้ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ กุ ม า ร จุ ก ดำ แ ล้ ว เ ข ย่ า เ ซี ย ม ซี ป ร า ก ฏ ว่ า ไ ด้ เ ล ข 1 9

ภ า พ ข อ งนุ้ ย   เ ชิ ญ ยิ้ ม

ภ า พ ข อ งนุ้ ย   เ ชิ ญ ยิ้ ม แ ล ะเ พื่ อ น

แ ล้ ว ถู ก ร า ง วั ล ส ล า ก กิ น แ บ่ ง รั ฐ บ า ล ห ล า ย ใ บ จึ ง นำ เ งิ น ส่ ว น ห นึ่ ง ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร เ สี่ ย ง โ ช ค ก ลั บ ม า ทำ บุ ญ แ ล ะ แ จ ก ใ ห้ กั บ เ ด็ ก นั ก เ รี ย น ที่ ติ ด ต า ม พ่ อ แ ม่ ม า ทำ บุ ญ ที่ วั ด จ า ก นั้ น ไ ด้ ขึ้ น ไ ป ป ร ะ ก อ บ พิ ธี ส ะ เ ด า ะ เ ค ร า ะ ห์ ต่ อ ช ะ ต า น อ น โ ล ง โ ด ย มี ห ล ว ง พ่ อ แ ป๊ ะ เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ พิ ธี ใ ห้ มี ก า ร ห่ ม ผ้ า ดิ บ สี ข า ว เ พื่ อ ทำ บั ง ส กุ ล พ ร้ อ ม กั บ เ ป ลี่ ย น โ ล ง ไ ป ทำ พิ ธี บั ง ส กุ ล เ ป็ น เ ห มื อ น กั บ ไ ด้ เ กิ ด ใ ห ม่ มี ชี วิ ต ใ ห ม่ จ า ก นั้ น ไ ด้ ล ง ม า พ ร ม น้ำ ม น ต์ เ พื่ อ ค ว า ม เ ป็ น สิ ริ ม ง ค ล

ภ า พ ข อ งนุ้ ย   เ ชิ ญ ยิ้ ม แ ล ะเ พื่ อ น

ห ลั ง เ ส ร็ จ พิ ธี นุ้ ย เ ชิ ญ ยิ้ ม แ ล ะ ค ณ ะ ไ ด้ เ ดิ น ท า ง ไ ป ข อ พ ร กั บ ไ อ้ ไ ข่ ส า ม น ค ร วั ด ส ว่ า ง อ า ร ม ณ์ โ ด ย ก า ร ถ ว า ย ง่ า ม ห นั ง ย า ง ด อ ก ไ ม้ แ ล ะ มี ก า ร จุ ด ป ร ะ ทั ด ถ ว า ย 1 0 , 0 0 0 นั ด เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร เ อ า ฤ ก ษ์ เ อ า ชั ย โ ด ย ไ ด้ เ ล ข ห า ง ป ร ะ ทั ด เ ป็ น ห ม า ย เ ล ข 3 4 9 แ ล ะ 8 2 แ ล ะ จุ ด ธู ป สั้ น ใ ห้ กั บ ไ อ้ ไ ข่ ซึ่ ง มี เ ล ข ป ร า ก ฏ  3  ตั ว  5 4 4

ภ า พ ข อ งนุ้ ย   เ ชิ ญ ยิ้ ม แ ล ะเ พื่ อ น

นุ้ ย เ ชิ ญ ยิ้ ม ก ล่ า ว ว่ า ต า ม ค ว า ม เ ชื่ อ ข อ ง ค น ไ ท ย โ บ ร า ณ แ ล้ ว ถื อ ว่ า ก า ร ล ง โ ล ง เ ป็ น ก า ร ส ะ เ ด า ะ เ ค ร า ะ ห์ อ ย่ า ง ห นึ่ ง ห า ก เ ร า คิ ด ว่ า ดี มั น ก็ จ ะ เ กิ ด แ ต่ สิ่ ง ดี ๆ ต า ม ค ว า ม เ ชื่ อ ข อ ง เ ร า จ ะ มี แ ต่ สิ่ ง ดี ๆ เ ข้ า ม า ม า เ พ ร า ะ ค ว า ม ศ รั ท ธ า ทำ แ ล้ ว มี ค ว า ม สุ ข ถื อ เ ป็ น ก า ร ต้ อ น รั บ ปี ใ ห ม่ ไ ท ย ใ น เ ม ษ า ย น ที่ กำ ลั ง จ ะ ม า ถึ ง นี้

ภ า พ ข อ งนุ้ ย   เ ชิ ญ ยิ้ ม แ ล ะ ตั ว เล ข หวย

ส่ ว น วั น นี้ ถื อ ว่ า โ ช ค ดี ม า ก ที่ ม า ทำ ไ ด้ ค ร บ ทุ ก อ ย่ า ง ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ก า ร ทำ บุ ญ ห รื อ เ รื่ อ ง ก า ร ข อ โ ช ค ล า ภ ถ า ม ว่ า ร อ บ นี้ ห วั ง โ ช ค ล า ภ ห รื อ ไ ม่ ต อ บ ไ ด้ เ ล ย ว่ า ห วั ง ทุ ก ร อ บ เ ช่ น กั น แ ต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ง ม ง า ย ม า ก นั ก มี ค ว า ม เ ชื่ อ อ ยู่ บ้ า ง ห า ก ถู ก แ ล้ ว ก็ จ ะ ก ลั บ ม า ทำ บุ ญ อี ก แ น่ น อ น

ภ า พ ข อ งนุ้ ย   เ ชิ ญ ยิ้ ม แ ล ะ ตั ว เล ข หวย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *