ยินดีด้วย ‘ปุยฝ้าย เอเอฟ’ ถูกขอแต่งงานพร้อมสละโลดแล้วอีกหนึ่ง

ยิ นดี ด้ ว ย   ปุ ย ฝ้ าย   เ อ เ อ ฟ  ส ล ะ โ ส ด แล้ ว อี ก ห นึ่ ง

ปี นี้ ดู เ ห มื อ น จ ะ เ ป็ น ปี ที่ ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง แ ห่ ส ล ะ โ ส ด เ ล ย ก็ ว่ า ไ ด้ ล่ า สุ ด ว่ า ที่ เ จ้ า ส า ว อี ก ค น สำ ห รั บ ปุ ย ฝ้ า ย เ อ เ อ ฟ ห รื อ ณั ฎ ฐ พั ช ร์ วิ ภั ท ร เ ด ช ต ร ะ กู ล ห ลั ง ถู ก แ ฟ น ห นุ่ ม ต า ม เ ธี ย ร วิ ช ญ์ เ ซ อ ร์ ไ พ ร ส์ ข อ แ ต่ ง ง า น เ ป็ น ที่ เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว โ ด ย ง า น นี้ ท า ง ฝ่ า ย ช า ย ไ ด้ นั ด แ น ะ เ พื่ อ น ข อ ง ต น เ อ ง แ ล ะ เ พื่ อ น ข อ ง ปุ ย ฝ้ า ย ต่ า ง พ า ม า ช่ ว ย กั น ทำ เ ซ อ ร์ ไ พ ร ท์ ใ น ค รั้ ง นี้ ท่ า ม ก ล า ง บ ร ร ย า ก า ศ สุ ด โ ร แ ม น ติ ก ริ ม แ ม่ น้ำ

ภ า พ ขอ ง   ปุ ย ฝ่ าย   เ อ เ อ ฟ   แล ะ แ ฟ น ห นุ่ ม

ภ า พ จ า ก   ไ อ จีส่ ว น ตั ว

ภา พ บ ร ร ย า ก า ศข อ ง ก า ร ข อ แต่ ง ง า น

โ ด ย มี ห นุ่ ม บ อ ย พิ ษ ณุ  ซึ่ ง เ ป็ น พ่ อ สื่ อ ที่ ทำ ใ ห้ ทั้. ง คู่ ไ ด้ ม า ค บ ห า กั น ไ ด้ โ พ ส ต์ ค ลิ ป วิ น า ที ห ว า น โ ด ย มี ก า ร ห ล อ ก ใ ห้ ปุ ย ฝ้ า ย หั น ม า รี วิ ว อ า ห า ร ก่ อ น. จ ะ หั น ไ ป เ จ อ แ ฟ น ห นุ่ ม ที่ คุ ก เ ข่ า เ .ต รี ย ม แ ห ว น ไ ว้ ร อ พ ร้ อ ม เ อ่ ย คำ ว่ า ” แ ต่ ง ง า น กั น น ะ ” ซึ่ ง ปุ ย ฝ้ า ย ทั้ ง ต ก ใ จ แ ล ะ ตื้ น ตั น จ น .น้ำ ต า ไ ห ล ก่ อ น พ ยั ก ห น้ า ต อ บ ต ก ล ง

ภา พ บ ร ร ย า ก า ศข อ ง ก า ร ข อ แต่ ง ง า น

ภา พ บ ร ร ย า ก า ศข อ ง ก า ร ข อ แต่ ง ง า น

ภา พ บ ร ร ย า ก า ศข อ ง ก า ร ข อ แต่ ง ง า น

แ ถ ม ทั้ง  ท   า   งเ จ้ า ตั ว อ ย่ า ง ปุ ย ฝ้ า ย ก็ ไ ด้ โ พ ส ต์ ข้ อ ค ว า ม ว่ า “ เ ซ อ ร์ ไ พ ร ส์ สำ เ ร็ จ ดี ใ จ ด้ ว ย สุ ด ด ด ด น้ .อ ง จ ะ เ ป็ น ฝั่ ง เ ป็ น ฝ า แ ล้ ว ว .ว ว พ่ อ ง า น @ b o y _ p i s .a n u @ t a m m m _ t h i a r a w i c h @ f .a a a i i i i _ n a t a p a t. ภ า พ โ ด ย @ t o n y f r e e m a n ”

ภ า พ ขอ ง   ปุ ย ฝ่ าย   เ อ เ อ ฟ

ภ า พ ขอ ง   ปุ ย ฝ่ าย   เ อ เ อ ฟ   แล ะ แ ฟ น ห นุ่ ม

ภ า พ ขอ ง   ปุ ย ฝ่ าย   เ อ เ อ ฟ   แล ะ แ ฟ น ห นุ่ ม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *