พึงสายมู…เพราะอยากได้เขา!!น้ำฝน กุลณัฐ เผยรักลับๆกับคนในวงการ

พึ งส า ย มู . . . เ พ รา ะ อ ย า ก ได้ เ ข า ! ! น้ำ ฝ น   กุ ล ณัฐ   เ ผ ย รั ก ลั บ ๆ กั บค น ใ น ว ง ก า ร

ห า ย ห น้ า ห า ย ต า ไ ป จ า ก ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง สั ก พั ก ใ ห ญ่ สำ ห รั บ ส า ว น้ำ ฝ น กุ ล ณั ฐ ที่ ปั จ จุ บั น แ ต่ ง ง า น กั บ ช า ว ฝ รั่ ง ต า น้ำ ข้ า ว พ ร้ อ ม มี ลู ก ส า ว น่ า รั ก น้ อ ง ท า เ รี ย ที่ นั บ วั น ยิ่ ง โ ต ยิ่ ง ฉ า ย แ ว ว เ ห มื อ น คุ ณ แ ม่ อี ก ทั้ ง ปั จ จุ บั น ส า ว น้ำ ฝ น ยั ง หั น ม า เ อ า ดี ด้ า น ธุ ร กิ จ แ ต่ ก็ มี แ ว้ บ ๆ รั บ ง า น ใ น ว ง ก า ร บ้ า ง

ภ า พ ข อ งน้ำ ฝ น  กุ ล ณั ฐ

ภ า พ ข อ งน้ำ ฝ น  กุ ล ณั ฐ

ล่ า สุ ด น้ำ ฝ น กุ ล ณั ฐ เ ธ อ ก็ ไ ด้ ม า เ ปิ ด ใ จ เ ล่ า เ รื่ อ ง ร า ว. ค ว า ม รั ก ใ น ชี วิ ต ข อ ง เ ธ อ ที่ ผ่ า น ม า เ ค ย มี รั ก แ ร ก แ บ บ ลั บ ๆ กั บ ค น ใ น ว ง ก า ร แ ล ะ เ ห ตุ ผ ล ที่ ต้ อ ง เ ลิ ก กั บ ค น ใ น ว ง ก า ร ค น นี้ เ พ ร า ะ ป ร ะ โ ย ค ที่ ว่ า เ ร า เ ลิ ก กั น เ ถ อ ะ ค รั บ จ น ถึ ง ปั จ จุ บั น ไ ด้ มี ค ร อ บ ค รั ว ที่ ส ม บู ร ณ์ แ. บ บ สั ก ที

ภ า พ ข อ งน้ำ ฝ น  กุ ล ณั ฐ


โ ด ย เ ธ อ เ ล่ า ว่ า ฝ น เ ค ย มี ค ว า ม รั ก กั บ ค น ใ น ว ง ก า ร ม า ก่ อ น กั บ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ค รั้ ง นั้ น .ไ ม่ มี ใ ค ร รู้ เ พ ร า ะ เ ป็ น พ ร ะ เ อ ก ใ น ฝั น ข อ ง เ พื่ อ. น ที่ อ า ศั ย ยื ม มื อ เ ร า ใ ห้ ไ ป ช อ บ ก็ เ ป็ น รั ก แ ร ก ก็ น า น อ ยู่ 7 – 8 เ ดื อ น ก็ เ ลิ ก กั น ถ า ม ว่ า เ กิ ด อ ะ ไ ร ขึ้ น ก็ เ พ ร า ะ ว่ า เ ข า มี อี ก .ค น ห นึ่ ง อ ยู่

ภ า พ ข อ งน้ำ ฝ น  กุ ล ณั ฐ แ ล ะ ลู กส า ว

ภ า พ ข อ งน้ำ ฝ น  กุ ล ณั ฐ  แล ะ   ค ร อ บ ค  รั ว

แ ล ะ ค ว า ม รั ก ก็ ก ลั บ เ ข้ า ม า สู่ ค น ใ น ว ง ก า ร อี ก ค รั้ ง น้ อ ง เ ข า เ ป็ น เ ด็ ก ใ ห ม่ เ ข า เ พิ่ ง. เ ข้ า ม า ใ น ว ง ก า ร ค ว า ม ที่ เ ร า ส อ ง ค น ค บ กั น แ ล้ ว เ ข า ก็ ดั ง ม า ก ที่ เ ร า เ ลิ ก กั น เ ป็ น วั น ที่ เ ห มื อ น แ บ บ เ ข า ม า พู ด กั บ เ ร า ว่ า เ ลิ ก กั น เ ถ อ ะ ฝ น แ ล้ ว เ ร า ก็ เ ฮ้ ย ! ! ส อ ง ส า ม วั น เ ข า ก็ โ ท ร ก ลั บ ม า ร้ อ ง ไ ห้ ร้ อ ง ไ ห้ เ ห มื อ. น เ ด็ ก เ ล ย แ ล้ ว เ ข า ก็. บ อ ก ว่ า ฉั น รู้ ว่ า ใ น อ น า ค ต ฉั น จ ะ ต้ อ ง เ สี ย ใ จ กั บ สิ่ ง ที่ ฉั น ทำ แ ต่ ฉั น อ ยู่ ไ ม่ ไ ด้ แ ล้ ว

ภ า พ ข อ งน้ำ ฝ น  กุ ล ณั ฐ  แล ะ   ค ร อ บ ค  รั ว

ภ า พ ข อ งน้ำ ฝ น  กุ ล ณั ฐ  แล ะ   ค ร อ บ ค  รั ว

แ ล ะ นี่ ก็ คื อ อี ก เ รื่ อ ง ห นึ่ ง ที่ ไ ม่ เ ค ย เ ล่ า ที่ ไ ห น ด้ ว ย ค ว า ม ที่ เ ร า อ ย า ก ไ ด้ เ ข า ก ลั บ ม า ม า ก เ ร า .ก็ ไ ป ห า ห ม อ ดู ห ม อ ไ ป ป ลู ก เ ส ก ม ะ น า ว ม า ใ ห้ ลู ก ห นึ่ ง แ ล้ ว .เ ข า บ อ ก ว่ า ต อ น สั ม ภ า ษ ณ์ ใ ห้ กำ อั น นี้ ไ ว้ น ะ แ ล้ ว นั ก ข่ า ว ก็ ถ า ม ว่ า ไ ด้ ข่ า ว ว่ า ทั้ ง คู่ จ. ะ แ ต่ ง ง า น แ ล้ ว ผู้ ช า ย ก็ เ ป็ น แ บ บ เ ร า เ ลิ .ก กั น แ ล้ ว ค รั บ ( เ ร า คื อ ต .อ น นั้ น บี บ ม ะ น า ว จ ะ เ ป็ น น้ำ อ ยู่ แ ล้ ว ) คื อ ม ะ น า ว ไ ม่ ช่ ว ย อ ะ ไ ร เ ล ย

ภ า พ ข อ งน้ำ ฝ น  กุ ล ณั ฐ แ ล ะ ลู กส า ว

ภ า พ ข อ งน้ำ ฝ น  กุ ล ณั ฐ  แล ะ   ค ร อ บ ค  รั ว

ภ า พ ข อ งน้ำ ฝ น  กุ ล ณั ฐ แ ล ะ ลู กส า ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *