โดนบลูลี่หน้าตาลามยันพ่อแม่!!โดม จารุวัฒน์ เผยโดนบลูลี่หนักช่วงเข้าวงการ

โ ด น บ ลูลี่ ห น้ า ต า ล าม ยั น พ่ อ แ ม่! ! โ ด ม   จ า รุวั ฒ น์   เ ผ ย โด  นบ ลู ลี่ ห นั ก ช่ วง เ ข้ า ว ง ก า ร

เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง ค น ใ น ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ที่ โ ด น บู ล ลี่ อ ย่ า ง ห นั ก ตั้ ง แ ต่ เ ข้ า ว .ง ก า ร เ ล ย ที เ ดี ย ว สำ ห รั บ นั ก ร้ อ ง เ สี ย ง เ ท พ ” โ ด ม จ า รุ วั ฒ น์ เ ชี่ ย ว อ ร่ า ม ” ห รื อ ” โ ด ม เ ด อ ะ ส ต า ร์ 8 ” ที่ ถู ก เ ก รี ย น คี ย์ บ อ ร์ ด บู ล ลี่ รู ป ร่ า ง ห น้ า ต า แ ล ะ หุ่ น ต ล อ ด ล่ า สุ ด ท า ง เ จ้ า ตั ว ก็ ไ ด้ ข อ ย้ อ น เ ล่ า เ รื่. อ ง ร า ว ใ น ชี วิ ต แ บ บ จั ด เ ต็ .ม ผ่ า น ร า ย ก า ร บั น เ ทิ ง Z s t o r y ท .า ง ช่ อ ง อ ม ริ น ท ร์ ใ ห้ ฟั ง ว่ า

ภ า พ ข อ ง โ ด ม  จ า รุ วั ฒ น์

คื อ ต อ น อ ยู่ ใ น บ้ า น ต อ น ป ร ะ ก ว ด เ ด อ ะ ส ต า ร์ ไ ม่ เ ค ย รู้ ก ร ะ แ ส ภ า ย .น อ ก ว่ า เ กิ ด อ ะ ไ ร ขึ้ น บ้ า ง แ ต่ พ อ เ ปิ ด มื อ ถื อ ดู เ จ อ ใ น p a n t i p คื อ ต้ อ ง เ ล่ า ว่ า ห ลั ง จ า ก ป ร ะ ก ว ด เ ส ร็ จ ก็ จ ะ พ า เ ด อ ะ ส ต า ร์ ไ ป ถ่ า ย แ บ บ ขึ้ น ป ก แ ล ะ มี ค น ตั้ ง ก ร ะ ทู้ ว่ า ม า ดู กั น ดี ก ว่ า ว่ า ป ก นิ ต ย ส า ร เ ห .ล่ า นี้ จ ะ ดู ดี ขึ้ น ข น า ด ไ ห น ถ้ า ไ ม่ มี ต น อ ยู่ ใ น นั้ น แ ล้ ว เ ข า ก็ .เ อ า ป ก นิ ต ย ส า ร ทุ ก เ ล่ ม รี ทั ช รู ป ต น อ อ ก ทำ ใ ห้ ต น ปิ ด มื อ ถื อ ค ว่ำ ล ง ไ ม่ อ่ า น อี ก เ ล ย ซึ่ ง ใ น ต อ น นั้ น ไ ม่ มี ภู มิ คุ้ ม กั น อ ะ ไ ร ทั้ ง สิ้ น รู้ สึ ก ตั ว ช า ไ ป ห ม ด เ ล ย แ ล. ะ จ ะ บ อ ก ว่ า ตั ว เ อ ง เ สี ย ใ จ ก็ ไ ม่ รู้ จ ะ บ อ ก กั บ ใ ค ร

ภ า พ ข อ ง โ ด ม  จ า รุ วั ฒ น์

ทั้ ง นี้ เ ค ย โ ด น บู ล ลี่ ห นั ก สุ ด คื อ ล า ม ไ ป ถึ ง ด่ า พ่ อ กั บ แ ม่ ก็ มี ต อ น นั้ น เ ข า คิ ด ว่ า ก า ร เ อ. า ค ะ แ น น ส ง ส า ร เ อ า ด ร า ม่ า ม า เ รี ย ก ค ะ แ น น ช น ะ ไ ด้ เ พ ร า ะ น่ า ส ง ส า ร ล า ม ไ ป ถึ ง ช น ะ ไ ด้ เ พ ร า ะ พ่ อ เ ป็ น เ อ๋ อ ไ ง นู้ น นั่ น นี่ อ ะ ไ ร แ บ บ นี้ คื อ มี ทุ ก อ ย่ า ง แ ล้ ว ต อ น นั้ น ต น ใ ห ม่ ม า ก กั บ ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง อ ย่ า ง ที่ บ อ ก. ไ ม่ มี ภู มิ คุ้ ม กั น อ ะ ไ ร เ ล ย รู้ สึ ก เ สี ย ใ จ ม า ก กั บ คำ บู ล ลี่

ภ า พ ข อ ง โ ด ม  จ า รุ วั ฒ น์

กั บ ก า ร รั บ มื อ ก็ พ ย า ย า ม ไ ม่ อ่ า น แ ต่ ว่ า สิ่ ง ที่ ไ ม่ รู้ ตั ว ภ า ย ใ ต้ จิ ต สำ นึ ก มั น ค่ อ ย กั ด กิ น ไ ป แ ล้ ว มั น. ค่ อ ย ทั บ ถ ม ทำ ใ ห้ เ ป็ น ค น ไ ม่ ค่ อ ย ก ล้ า ไ ป เ รื่ อ ย ๆ รั บ ทุ ก วั น นี้ ยั ง ถู ก บู ล ลี่ อ ยู่ เ ว ล า ป ล่ อ ย เ พ ล ง ใ ห ม่ ห รื อ ล ง ค ลิ ป ก็ จ ะ มี ค น เ ข้ า ม า ค อ ม เ ม น ต์ อ ะ ไ ร แ บ บ นี้ ส่ ว น ใ ห ญ่ 8 0 – 9 0 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ จ ะ ค อ ม เ ม น ต์ เ รื่ อ ง ผ ล ง. า น แ ล ะ ที่ ช ม คื. อ ต น จ ะ อ่ า น ทำ ใ ห้ แ ฮ ป ปี้ แ ต่ ว่ า อี ก 1 0 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ นั้ น ก็ พ ย า ย า ม อ ย่ า ไ ป จำ แ ต่ ทำ ไ ม่ ไ ด้ ก็ ต้ อ ง จำ

ภ า พ ข อ ง โ ด ม  จ า รุ วั ฒ น์

ถ า ม ว่ า อ ย า ก จ ะ แ น ะ นำ ทำ ยั ง ไ ง ที่ จ ะ จั ด ก า ร ม อ ง ข้ า ม ก า ร ถู ก บู ล ลี่ ก็ รู้ สึ ก ว่ า ไ ป เ ป. ลี่ ย น อ ะ ไ ร ใ ค ร ไ ม่ ไ ด้ เ พ ร า ะ ว่ า มั น เ ป็ น ค ว า ม เ ชื่ อ แ ล ะ ค ว า ม คิ ด ข อ ง เ ข า ส่ ว น ตั ว ห วั ง อ ย า ก ใ ห้ ทุ ก ค น มี ค ว า ม คิ ด ว่ า ก า ร ทำ แ บ บ นี้ มั น ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ใ ค ร บ้ า ง ส่ ว น ที่ โ ด น บู ล ลี่ เ รื่ อ ง รู ป ลั ก ษ ณ์ ก็ มี คิ ด จ ะ ไ ป ทำ. ศั ล ย ก ร ร ม แ ต่ ใ น ใ จ อ. ย า ก ทำ ต่ อ ไ ป แ ล้ ว ยั ง ไ ง ทำ แ ล้ ว จ ะ ดู ดี ขึ้ น ข น า ด ไ ห น แ ล้ ว ค น ที่ เ ข า ช อ บ ต น ที่ เ ป็ น แ บ บ นี้ จ ะ รู้ สึ ก ยั ง ไ ง เ ล ย รู้ สึ ก ว่ า ถ้ า อ ย่ า ง นั้ น เ ป็ น ตั ว เ อ ง ดี ที่ สุ ด ก็ เ ล ย ไ ม่ ทำ

ภ า พ ข อ ง โ ด ม  จ า รุ วั ฒ น์

ภ า พ ข อ ง โ ด ม  จ า รุ วั ฒ น์

ภ า พ ข อ ง โ ด ม  จ า รุ วั ฒ น์

เ ค รดิ ต แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล    :  d a r  a d a i l y

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *