เผย ประวิติของ เควิน ฌ็อง อดีตดาราดังหลังเจอคุก18ปี ติด.ร่าง.แ..หเพื่อนค้.า.ย.า

เผ ย   ป ร ะ วิติ ข อ ง   เ ค วิน   ฌ็ อ ง   อ ดีต ด า ร า ดัง ห ลั ง เ จ อ คุ ก 1 8ปี   ติ ด . ร่ า ง .แ . . ห เ พื่อ น ค้ . า . ย . า

ห า ย ห น้ า ห า ย ต า ไ ป จ า ก จ อ โ ท ร ทั ศ น์ เ ป็ น เ ว ล า น า น ม า ก ๆ เ ล ย ล่ ะ ค่ ะ สำ ห รั บ เ ค วิ น ฌ็ อ ง โ ด น า ท์ ซึ่ ง ล่ า สุ ด ใ น ช่ อ ง. ยู ทู ป ข อ ง K o b o y k r u c h โ ก บ อ ย ค รั ช ” เ ค วิ น ฌ็ อ ง โ ด น า. ท์ ” อ ดี ต นั ก แ ส ด ง ห นุ่ ม น า ย แ บ บ รู ป ห ล่ อ อ ดี ต นั ก แ ส ด ง ช่ อ ง 3 เ ปิ ด ใ จ ว่ า เ ป็ น ช่ ว ง เ ว ล า ที่ ใ จ .ส ล า ย ที่ สุ ด ใ น ชี วิ ต ข อ ง เ ข า ห ลั ง ถู ก เ จ้ า ห น้ า ที่ เ ข้ า ค ว บ คุ ม ตั. ว ใ น ค ดี ย า เ  ส  . พ   .ติ  ด. จ น ทำ ใ ห้ อ น า ค ต ที่ กำ ลั ง รุ่ ง เ รื. อ ง ใ น ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง

ภ า พ ข อ ง เ ค วิ น  ฌ็ อ ง

ภ า พ ข อ ง เ ค วิ น  ฌ็ อ ง

ภ า พ ข อ ง เ ค วิ น  ฌ็ อ ง

ซึ่ ง ล ะ ค ร เ รื่ อ ง ที่ ทำ ใ ห้ ค น รู้ จั ก ห นุ่ ม ค น นี้ ม า ก ที่ สุ ด นั่ น คื อ บ ท เ ช ฟ. โ อ๊ ค ใ น ล ะ ค ร เ รื่ อ ง สำ ห รั บ ป ร ะ วั. ติ ข อ ง เ ค วิ น เ จ้ า ตั ว เ กิ ด เ มื่ อ วั น ที่ 1 8 สิ .ง ห า ค ม 2 5 3 3 เ ป็ น ห นุ่ ม ลู ก ค รึ่ ง. ไ ท ย – ฝ รั่ ง เ ศ ส.แ ล ะ จ บ ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก โ ร ง เ รี ย น น า น า ช า ติ ฝ รั่ ง เ ศ ส นั่ น เ อ ง ค่ ะ

ภ าพ จ า ก   A m ar i n   N ew s

 

ภ าพ จ า ก   A m ar i n   N ew s

ภ า พ ข อ ง เ ค วิ น  ฌ็ อ ง

ภ า พ ข อ ง เ ค วิ น  ฌ็ อ ง 

ภ า พ ข อ ง เ ค วิ น  ฌ็ อ ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *