แฉ!!ความจริงทำไมดาราถูกหวยเยอะ มดดำ แจงเหตุเฟี้ยวฟ้าวถูกน้อยงวดนี้

แ ฉ ! !ค ว า ม จ ริ ง ทำไ ม ถู ก ห ว ย เย อ ะ   ม ด ดำ  แ จ ง เ หตุ เ ฟี้ ย ว ฟ้ า ว ถู ก น้อ ย ง ว ด นี้

จ า ก ก ร ณี ด ร า ม่ า ห นุ่ ม ก ร ร ชั ย อ อ ก ม า พู ด เ รื่ อ ง ข อ ง เ ฟี้ ย ว ฟ้ า ว สุ ด ส วิ ง ริ ง โ ก้ กั บ ก า ร ถู ก ร า ง วั ล จำ น ว น เ กื อ บ 1 0 0 ใ บ นั้ น พี่ ห นุ่ ม แ น ะ ว่ า อ อ ก ม า โ ช ว์ ล อ ต เ ต อ รี่ ก่ อ น ผ ล ส ล า ก จ ะ อ อ ก เ พื่ อ ค ล า ย ค ว า ม ค ล า ง แ ค ล ง ใ จ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ไ ม่ ใ ช่ พ อ เ ล ข อ อ ก แ ล้ ว ถึ ง ม า บ อ ก ว่ า ซื้ อ อ ะ ไ ร ถู ก อ ะ ไ ร บ้ า ง จ น ล่ า สุ ด ง ว ด วั น ที่ 1 6 มี . ค . 6 4 ที่ ผ่ า น ม า เ ฟี้ ย ว ฟ้ า ว ก็ ไ ด้ ไ ล ฟ์ ส ด ต ร ว จ โ ช ว์ ชั ด ๆ ทุ ก ใ บ ใ น เ ว ล า 1 5 . 4 0 น . ผ ล ป ร า ก ฎ พ บ ว่ า ถู ก ร า ง วั ล เ ล ข ท้ า ย 3 ตั ว ห ม า ย เ ล ข 3 9 6 จำ น ว น 3 ใ บ ร า ง วั ล เ ล ข ท้ า ย 3 ตั ว ห ม า ย เ ล ข 2 5 6 จำ น ว น 5 ใ บ

ภ า พ จ า ก ร า ย ก า ร    แ ฉ

ภ าพขอ ง   อิ ม   เ  ฟี้ ย วฟ้ า ว

แ ล   ะ  ล่ า สุ ด พิ ธี ก ร ฝี ป า ก ก ล้ า ม ด ดำ ค ช า ภ า ไ ด้ นำ เ ส น อ เ รื่ อ ง นี้ ผ่ า น ร า ย ก า ร แ ฉ ท า ง ช่ อ ง G M M 2 5 ว่ า ป ก ติ เ ห็ น มี ข่ า ว เ ฟี้ ย ว์ ฟ้ า ว ถู ก ห ว ย แ ท บ ทุ ก ง ว ด นั บ ร้ อ ย ใ บ แ ต่ ง ว ด นี้ ห ลั ง มี ป ร ะ เ ด็ น ด ร า ม่ า เ กิ ด ขึ้ น ถู ก แ ค่ 8 ใ บ จ า ก เ ล ข ท้ า ย 3 ตั ว ซึ่ ง ม ด ดำ ม อ ง ว่ า ห า ก จ ะ ถู ก 5 ใ บ 8 ใ บ ยั ง ไ ง ก็ ถู ก แ ต่ ห า ก ถู ก ที ล ะ 1 0 0 – 2 0 0 ใ บ มั น เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ย า ก ย ก ตั ว อ ย่ า ง มั น มี ธุ ร กิ จ ข อ ง ที่ มี ค น ไ ป นั่ ง ต ร ง ห น้ า ก อ ง ส ล า ก แ ล้ ว ข อ ถ่ า ย รู ป ส ล า ก ข อ ง ค น ที่ ถู ก ร า ง วั ล จ า ก นั้ น ก็ เ อ า ส ล า ก นั้ น ม า โ พ ส ต์ เ พื่ อ ข า ย เ ค รื่ อ ง ร า ง แ ม้ ก ร ะ ทั่ ง วั ด บ า ง วั ด ก็ ใ ช้ วิ ธี นี้ เ ช่ น กั น

ภ าพขอ ง   อิ ม   เ  ฟี้ ย วฟ้ า ว

ภ าพขอ ง   อิ ม   เ  ฟี้ ย วฟ้ า ว

แ ต่ อ ย่ า ง นั ก ร้ อ ง ม น ต์ สิ ท ธิ์ คำ ส ร้ อ ย จ ะ บ อ ก ก่ อ น ต ล อ ด ว่ า ซื้ อ เ ล ข ไ ห น อ ะ ไ ร ยั ง ไ ง โ ด ย วิ ธี ซื้ อ ข อ ง เ ข า คื อ จ ะ อุ้ ม ห ม า ไ ป ช่ ว ย เ ลื อ ก ใ ห้ อ ย่ า ง นั ก ร้ อ ง รุ่ น ใ ห ญ่ สุ น า รี ร า ช สี ม า ห รื อ ไ ฮ อ า ภ า พ ร ก็ ถู ก เ ย อ ะ แ ล ะ ถู ก บ่ อ ย เ พ ร า ะ ซื้ อ แ ต่ ล ะ ง ว ด ก็ ไ ม่ ใ ช่ น้ อ ย ๆ 8 0 , 0 0 0 บ า ท ซึ่ ง วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ก็ เ พื่ อ ช่ ว ย ค น ม า ก ก ว่ า

ภา พ ข อ ง ม ด ดำ    คช า ภ า

ภา พ ข อ ง ม ด ดำ    คช า ภ า

****ท่านสามารถชมคลิปได้จากที่นี่****

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *