ดาราหนุ่มสุดฮอต!!ถูกเปย์3ล้านขึ้นเครื่องไปหาคุณนายสายเปย์ที่ต่างประเทศ

ด า ร า ห นุ่ ม สุ ดฮ อ ต ! ! ถูก เ ป ย์ 3 ล้ า นขึ้ น เ ค รื่ อ ง ไป ห า คุ ณ น าย  ส า ย เ ป ย์ที่ ต่ า ง ป ร ะเ ท ศ

อู๊ ย ย ย ย ย มั น เ ผ็ ด มั น ร้ อ น มั น ฉ า ว เ กิ น จ ะ อ ด ใ จ ไ ม่ ใ ห้ เ ม า ท์ ยั ง ไ ง ไ ห ว ค ะ เ รื่ อ ง นี้ คุ ณ ๆ ข า มี ข่ า ว ลื อ ส นั่ น ลั่ น บ า ง แ ค ว่ า มี นั ก แ ส ด ง ห นุ่ ม ค น ห นึ่ ง ซึ่ ง เ ป็ น ข วั ญ ใ จ แ ฟ น ค ลั บ ยุ ค 9 0 ห นุ่ ม ค น นี้ นั้ น เ พิ่ ง หั น ห น้ า ม า รั บ บ ท บ า ท แ จ่ ม ๆ ใ น ซี รี ส์ ว า ย ( ช า ย รั ก ช า ย ) เ ป็ น ค รั้ ง แ ร ก จ น โ ด่ ง ดั ง เ ป็ น พ ลุ แ ต ก แ ถ ม ซี รี ส์ เ รื่ อ ง นี้ ยั ง ถู ก ส่ ง อ อ ก ไ ป เ ป รี้ ย ง ปั ง ยั ง ต่ า ง แ ด น จ น ผุ ด เ กิ ด เ ป็ น ฐ า น แ ฟ น ค ลั บ ม า ก ม า ย ก่ อ ย ก อ ง ซึ่ ง ค ว า ม ฮ อ ต ข อ ง ฮี นั้ น ไ ด้ ไ ป เ ต ะ ต า ส า ว ใ ห ญ่ วั ย คึ ก ถึ ง ขั้ น ย อ ม ค วั ก ก ร ะ เ ป๋ า เ ป ย์ เ งิ น ส ด ๆ 3 ล้ า น ห วั ง ไ ด้ ผู้ ช า ย น า ย ค น นี้ ม า นั่ ง จ้ อ ง ต า ที่ ค ฤ ห า ส น์ ข อ ง เ ธ อ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์ โ ด ย เ รื่ อ ง นี้ ถู ก เ ปิ ด เ ผ ย เ รี ย บ เ รี ย ง โ ด ย เ พ จ บั น เ ทิ ง เ พ จ ห นึ่ ง ที่ ใ ช้ ชื่ อ ว่ า ” เ จ๊ ม อ ย 1 0 8 ”

เ ป็ น เพี ย ง ภ า พ ป ร ะ ก อ บ ใ น บ ทค ว า ม

เ ป็ น เพี ย ง ภ า พ ป ร ะ ก อ บ ใ น บ ทค ว า ม

โ ด ย ” เ จ๊ ม อ ย 1 0 8 ” ไ ด้ เ ผ ย คำ ใ บ้ ที่ มี ทั้ ง ห ม ด แ ล ะ ห วั ง ว่ า ช า ว เ น็ ต ทั้ ง ห ล า ย ค ว ร ต อ บ ไ ด้ ดั ง นี้ “ ห นุ่ ม ห ล่ อ พ ลิ ก เ ล่ น ซี รี ส์ ว า ย ถู ก ส า ว ใ ห ญ่ เ ส น อ เ งิ น 3 ล้ า น ใ ห้ บิ น ข้ า ม แ ด น ไ ป ห า ไ ด้ รั บ ส า ร ลั บ ม า อี ก แ ล้ ว เ จ้ า ค่ า กั บ เ รื่ อ ง ร า ว ข อ ง ห นุ่ ม รู ป ห ล่ อ ข วั ญ ใ จ ยุ ค 9 0 ที่ ฝ า ก ผ ล ง า น ท า ง จ อ แ ก้ ว ม า น า น ก ว า ด ค ว า ม นิ ย ม เ ป็ น ข วั ญ ใ จ ทุ ก ท า ร์ เ ก ต ล่ า สุ ด เ ข า พ ลิ ก ลุ ค เ ท่ ๆ ท า ง ด้ า น ก า ร แ ส ด ง ม า เ ล่ น ซี รี ส์ ว า ย เ ป็ น ค รั้ ง แ ร ก ใ น ชี วิ ต ค ว า ม ฮ อ ต ค ว า ม ปั ง ข อ ง ห นุ่ ม ค น นี้ ยั ง ดั ง

โพ  ส จ์ จา ก   เ จ๊ ม อ ย   1 0 8

เ ป็ น เพี ย ง ภ า พ ป ร ะ ก อ บ ใ น บ ทค ว า ม

ข้ า ม ป ร ะ เ ท ศ ไ ก ล ถึ ง ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์ เ มื่ อ ดั น ไ ป เ ข้ า ต า ส า ว ใ ห ญ่ ร ะ ดั บ คุ ณ น า ย ถึ ง ข น า ด ว่ า ชี จั ด ห นั ก จั ด เ ต็ ม ฟ า ด เ งิ น เ งิ น 3 ล้ า น ใ ห้ กั บ ห นุ่ ม ค น นี้ บิ น ข้ า ม ป ร ะ เ ท ศ แ ห ว ก โ ค วิ ด – 1 9 ไ ป ห า ถึ ง ที่ . . . .
โ อ้ ว พ ร ะ เ จ้ า ช่ ว ย ก ล้ ว ย ท อ ด ! ไ ด้ แ ต่ อิ จ ฉ า พ่ อ คุ ณ ทู น หั ว ข อ ง บ่ า ว แ ต่ อ ย่ า ง ว่ า แ ห ล ะ ก็ ฮี ทั้ ง ม า ด แ ม น แ ฮ น ซั่ ม โ ส ด ส นิ ท ศิ ษ ย์ ส่ า ย ห น้ า เ ป็ น ธ ร ร ม ด า ที่ ใ ค ร ๆ ก็ อ ย า ก จ ะ เ ข้ า ไ ป ห า แ ล ะ พ ร้ อ ม เ ส น อ … . ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง อ ะ เ น อ ะ ป . ล . จ ริ ง ๆ เ อ่ ย ชื่ อ จ ริ ง เ ล ย ก็ ไ ด้ น ะ แ ต่ อ ย า ก ใ ห้ พ ว ก แ ม่ ๆ ใ ช้ ส ม อ ง 5 5 5 ”

เ ป็ น เพี ย ง ภ า พ ป ร ะ ก อ บ ใ น บ ทค ว า ม

เ ป็ น เพี ย ง ภ า พ ป ร ะ ก อ บ ใ น บ ทค ว า ม

เ อ า ล่ ะ ค่ า า า า า เ รื่ อ ง นี้ ต้ อ ง มี ค น ส น ใ จ เ ย อ ะ แ น่ ๆ เ พ ร า ะ ห ลั ง จ า ก ที่ เ พ จ เ จ๊ ม อ ย โ พ ส ต์ ข้ อ มู ล ดั ง ก ล่ า ว ไ ป ก็ มี เ ห ล่ า นั ก สื บ ส า ย เ ผื อ ก ที่ ช อ บ ติ ด ต า ม เ รื่ อ ง บ น เ ตี ย ง ใ ต้ โ ต๊ ะ ด า ร า แ ห่ กั น เ ข้ า ม า แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น กั น ใ ห้ จ้ า ล ะ ห วั่ น บ้ า ง ก็ ท า ย ว่ า เ ป็ น พ ร ะ เ อ ก ค่ า ย นั้ น บ า ง ค น ก็ ม อ ง ว่ า เ ป็ น นั ก แ ส ด ง ค น นี้ เ อ า เ ป็ น ว่ า แ ค่ คี ย์ เ วิ ร์ ด ” ด า ร า ข วั ญ ใ จ ยุ ค 9 0 ที่ เ พิ่ ง รั บ เ ล่ น ซี รี ส์ ว า ย ค รั้ ง แ ร ก ” ที่ ใ บ้ เ อ า ไ ว้ ข น า ด นี้ เ ป็ น อ ะ ไ ร ที่ แ ค บ ม า ก เ สี ย เ ห ลื อ เ กิ น เ ชื่ อ ว่ า ทุ ก ค น ค ง ท า ย กั น ไ ด้ ไ ม่ ย า ก ใ ช่ มั้ ย เ ล่ า ! !

โ ล โ ก้ ข อง เ จ๊ ม อ ย   1 0 8

 

ภ า พ ป ริศ น า   ด า ร า หนุ่ ม ใ ค ร กั น น ะ?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *