ส่องอาณาจักรสุดหรูของ แอน สิเรียม บนเนื้อที่ 400ไร่อลังการแบบสุดๆ

ส่ อ ง อา ณ า จั ก ร สุด ห รู ข อ ง  แ อ น   สิ เ รีย ม   บ น เ นื้ อที่   4 0 0 ไร่ อ ลั ง ก า ร แ บบ สุ ด  ๆ

ต้ อ ง บ อ ก เ ล ย ว่ า อ า ยุ ข อ ง เ ธ อ นั้ น ใ ก ล้ จ ะ แ ต ะ เ ล ข 5 แ ล้ ว ล่ ะ .ค่ ะ สำ ห รั บ นั ก แ ส ด ง รุ่ น ใ ห ญ่ แ อ น สิ เ รี ย ม ภั. ก ดี ดำ ร ง ฤ ท ธิ์ ที่ เ รี ย .ก ไ ด้ ว่ า เ ป็ น คุ ณ แ ม่ ยั ง แ . บ ม า ก ๆ ด้ ว ย ป็ น ส า ว รั ก สุ ข ภ า พ ช อ บ อ อ ก กำ ลั ง ก า ย ค ว บ คุ ม อ า ห า ร ก า ร กิ น สิ่ ง เ ห ล่ า นี้ ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ ธ อ เ ป็ น คุ ณ แ ม่ ยั ง เ ป๊ ะ เ ว่. อ ร์ แ บ บ ค ง ก ร ะ พั น สุ ด ๆ เ ล ย ที เ ดี ย ว

ภ า พ บ รร ย า ก า ศ  รี ส อ ร์ สุ ด หรู ก ว่ า   4 0 0 ไ ร่   ข อ ง  แ อ น   สิ เ รี ยม

ภ า พ บ รร ย า ก า ศ  รี ส อ ร์ สุ ด หรู ก ว่ า   4 0 0 ไ ร่   ข อ ง  แ อ น   สิ เ รี ย ม

ภ า พ บ รร ย า ก า ศ  รี ส อ ร์ สุ ด หรู ก ว่ า   4 0 0 ไ ร่   ข อ ง  แ อ น   สิ เ รี ย ม

แ ล ะ ต้ อ ง บ อ ก เ ล ย ว่ า แ อ น สิ เ รี ย ม ไ ม่ ไ ด้ มี ดี ค่ ค ว า ม ส ว ย ห รื อ ค ว .า ม แ ซ่ บ เ ท่ า นั้ น เ พ ร า ะ แ ม่ นั้ น ร ว ย ม า ก ก ก ก เ พ ร า ะ น อ ก จ า ก จ ะ รั บ ง า น ใ น ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง แ ล้ ว ยั ง มี .ธุ ร กิ จ รี ส อ ร์ ท สุ ด ห รู T a m a r i n d V i l l a s ที่ ตั้ ง อ ยู่ ที่ บ า ง เ ส .ร่ จั ง ห วั ด ช ล บุ รี บ น เ นื้ อ ที่ ก ว่ า 4 0 0 ไ ร่. . . . . . .. . . . .

ภ า พ บ รร ย า ก า ศ  รี ส อ ร์ สุ ด หรู ก ว่ า   4 0 0 ไ ร่   ข อ ง  แ อ น   สิ เ รี ย ม

ภ า พ บ รร ย า ก า ศ  รี ส อ ร์ สุ ด หรู ก ว่ า   4 0 0 ไ ร่   ข อ ง  แ อ น   สิ เ รี ย ม

ภ า พ บ รร ย า ก า ศ  รี ส อ ร์ สุ ด หรู ก ว่ า   4 0 0 ไ ร่   ข อ ง  แ อ น   สิ เ รี ย ม

ไ ว้ เ ปิ ด ต้ อ น รั บ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย .ว ใ ห้ เ ช่ า อี ก ด้ ว ย มี ค ว า ม พิ เ ศ ษ ห รู ห ร า ม า ก ม า ย ทั้ ง นี้ ยั ง มี ห้ อ ง อ อ ก กำ ลั ง ก า .ย ส ร ะ ว่ า ย น้ำ ส่ ว น. ที่ เ ป็ น ส ว น ส น า ม เ ท น นิ ส ฯ ล ฯ เ อ า เ ป็ น ว่ า จ ะ ส ว ย อ ลั ง ก า ร น่ า ไ ป เ ยี่ ย ม. เ ยี ย น แ ค่ ไ ห น ล อ ง ไ ป ช ม ภ า พ เ ป็ น น้ำ จิ้ .ม กั น ก่ อ น เ ล ย จ้ า

ภ า พ บ รร ย า ก า ศ  รี ส อ ร์ สุ ด หรู ก ว่ า   4 0 0 ไ ร่   ข อ ง  แ อ น   สิ เ รี ย ม

ภ า พ บ รร ย า ก า ศ  รี ส อ ร์ สุ ด หรู ก ว่ า   4 0 0 ไ ร่   ข อ ง  แ อ น   สิ เ รี ย ม

ภ า พ บ รร ย า ก า ศ  รี ส อ ร์ สุ ด หรู ก ว่ า   4 0 0 ไ ร่   ข อ ง  แ อ น   สิ เ รี ย ม

ภ า พ บ รร ย า ก า ศ  รี ส อ ร์ สุ ด หรู ก ว่ า   4 0 0 ไ ร่   ข อ ง  แ อ น   สิ เ รี ย ม

 

ภ า พ บ รร ย า ก า ศ  รี ส อ ร์ สุ ด หรู ก ว่ า   4 0 0 ไ ร่   ข อ ง  แ อ น   สิ เ รี ย ม

ภ า พ บ รร ย า ก า ศ  รี ส อ ร์ สุ ด หรู ก ว่ า   4 0 0 ไ ร่   ข อ ง  แ อ น   สิ เ รี ย ม

ภ า พ บ รร ย า ก า ศ  รี ส อ ร์ สุ ด หรู ก ว่ า   4 0 0 ไ ร่   ข อ ง  แ อ น   สิ เ รี ย ม

ภ า พ บ รร ย า ก า ศ  รี ส อ ร์ สุ ด หรู ก ว่ า   4 0 0 ไ ร่   ข อ ง  แ อ น   สิ เ รี ย ม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *