ถูกวิจารณ์สนั่น!!นก อุษณีย์ ไม่ให้เกียรติเมิน หนิง ปณิตา ไม่ตอบคำถามทั้งไม่มองหน้า

ถู กวิ  จา ร ณ์ ส นั่ น !! น ก   อุ ษณี ย์   ไ ม่ ใ ห้เ กี ย ร ติ เ มิ น  ห นิ ง   ป ณิ ตา   ไ ม่ ต อบ คำ ถ า มทั้ ง ไ ม่ ม อ ง หน้ า

ก ล า ย เ ป็ น ป ร ะ เ ด็ น ด ร า ม่ า เ บ า ๆ. ห ลั ง จ า ก นั ก แ ส ด ง ส า ว น ก – อุ ษ ณี ย์ วั ฒ ฐ า น ะ ม า อ อ ก ร า ย ก า ร “ คุ ย แ ซ่ บ S H O W ” ที่ มี แ อ น – สิ เ รี ย ม ภั ก ดี ดำ ร ง ฤ ท ธิ์ ห นิ ง – ป ณิ ต า ธ ร ร ม วั ฒ น ะ แ ล ะ พี เ ค – ปิ ย ะ วั ฒ น์ เ ข็ ม เ พ็ ช ร เ ป็ น พิ ธี ก ร เ พื่ อ เ ค ลี ย ร์ ทุ ก ป ร ะ เ ด็ น ร้ อ น ทั้. ง ส า เ ห ตุ ป ล่ อ ย แ ช ท ลั บ โ ล ก ใ บ ที่ 1 ที่ ห ล า ย ค น ม อ ง ว่ า เ ธ อ อ ย า ก เ ก า ะ ก ร ะ แ ส พ ร้ อ ม ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ใ น ต อ น นี้ กั บ เ พื่ อ น ส นิ ท จั๊ ก จั่ น – อ คั ม ย์ สิ ริ สุ ว ร ร ณ ศุ ข

ภ า พ จ าก ร า ย ก าร คุ ย เ เ ซ่ บS h o w

ภ า พ จ าก ร า ย ก าร คุ ย เ เ ซ่ บS h o w

ซึ่ ง ใ น ร ะ ห ว่ า ง ต อ บ คำ ถ า ม ก็ มี อ ยู่ ช่ ว ง ห นึ่ ง ที่ น ก อุ ษ ณี ย์ ก ลั้ น น้ำ ต า ไ ว้ ไ ม่ อ ยู่ จ น ห นิ ง ป ณิ ต า พู ด ขึ้ น ม า ว่ า ” น ก เ ข้ า ใ จ พี่ ใ ช่ เ ป ล่ า อั น นี้ พี่ ต้. อ ง ข อ โ ท ษ ที่ พี่ ต้ อ ง ถ .า ม คำ ถ า ม ห ล า ย ๆ คำ ถ า ม ที่ ทำ ใ ห้ ส ภ า พ จิ ต ใ จ น ก อ า จ จ ะ รู้ สึ ก ไ ม่ ดี แ ต่ ทุ ก คำ ถ า ม ที่ ถ า ม อ อ ก ไ ป มั น ล้ ว น แ ล้ ว แ ต่ เ ป็ น คำ ถ า. ม ที่ ยั ง เ ป็ น สิ่ ง ที่ ค ล า ง แ ค ล ง ใ จ กั น อ ยู่ ก็ เ ล ย ต้ อ ง ถ า ม แ ล้ ว วั .น นี้ พ อ เ ห็ น น้ อ ง ร้ อ ง ไ ห้ เ ข า ก็ น้ อ ง ค น ห นึ่ ง ที่ เ ค ย ผ่ า น ก า ร เ จ อ กั น เ ร า ก็ รู้ สึ ก ไ ม่ ส บ า ย ใ จ ที่ น้ อ ง ต้ อ ง มี น้ำ. ต า เ พ ร า ะ คำ ถ า ม เ ร า ”

ภ า พ จ าก ร า ย ก าร คุ ย เ เ ซ่ บS h o w

ภ า พ จ าก ร า ย ก าร คุ ย เ เ ซ่ บS h o w

แ ต่ ท ว่ า น ก อุ ษ ณี ย์ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ต อ บ คำ ถ า ม ห รื อ ม อ ง ห น้ า ห นิ ง ป ณิ ต า อี ก เ ล ย ก ร ะ ทั่ ง จ บ ร า ย ก า ร จ น ทำ เ .อ า ผู้ ช ม ห ล า ย ค น ต่ า ง วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ ก า ร แ ส ด ง .อ อ ก ใ น ร า ย ก า ร ข อ ง ส า ว น ก เ ป็ น จำ น ว น ม า ก อ า ทิ ” ส ง เ จ้ ห นิ ง ” , ” คื อ ไ ม่ ค่ อ ย ป ลื้ ม ห นิ ง .ห ล า ย ๆ เ ท ป น ะ แ ต่ เ ท ป นี้ น ก อุ ษ ณี ย์ ไ ม่ ใ ห้ เ กี ย ร ติ ห นิ ง เ ล ย อ่ ะ คื อ ห นิ ง เ. ป็ น มื อ อ า ชี พ ม า ก แ ล้ ว ก า ร เ ป็ น พิ ธี ก ร ก็ ถ า ม แ. ท น ค น ดู ถู ก แ ล้ ว ไ ม่ งั้ น จ ะ ม า อ อ ก ร า ย ก า ร ทำ ไ ม ”

ช า ว เ น็ต แ ห่ แ ส ด งค ว า ม คิ ด เห็  น

ช า ว เ น็ต แ ห่ แ ส ด งค ว า ม คิ ด เห็  น

 

, ” เ ห วี่ ย ง ใ ส่ แ บ บ ชั ด ม า ก ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ น ก ร ะ แ ส ห ลั ก ข .น า ด นั้ น น ะ ค ะ อ ย่ า ลื ม ซุ ป ต า ร์ เ ข า ยั ง ไ ม่ ห า ทำ เ รื่ อ ง นี้ ก็ ทำ ตั. ว เ อ ง เ ข า เ ปิ ด พื้ น ที่ สื่ อ ใ ห้ แ ท้ ๆ แ ท น ที่ จ ะ อ อ ก ม า ข อ โ ท ษ. ข อ อ ะ ไ ร ใ ห้ ก ร ะ แ. ส มั น เ บ า ม า ฆ่ า ตั ว ต า ย เ ฉ ย เ ห้ อ อ เ ห็ น ใ จ จุ ง น ก อ ยู่. ข้ า ง พี่ ต า น ะ ค ะ ” , ” น า ง พ ย า ย า ม เ มิ น ห นิ ง มั้ ย. อ้ ะ เ ร า ติ ด ไ ป เ อ ง มั้ ย ”

ช า ว เ น็ต แ ห่ แ ส ด งค ว า ม คิ ด เห็  น

ช า ว เ น็ต แ ห่ แ ส ด งค ว า ม คิ ด เห็  น

ช า ว เ น็ต แ ห่ แ ส ด งค ว า ม คิ ด เห็  น

Cr.TheBangkokinsight, คุยแซ่บSHOW

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *