เฟี้ยวฟ้าว เผย5ข้อที่ทำได้แล้วรวย!!พร้อมเชิญชวนร่วมทำบุญใหญ่

เ ฟี้ ย ว ฟ้า ว   เ ผ ย 5 ข้ อ ที่ทำ ไ ด้ แ ล้ ว ร ว ย ! ! พ ร้ อ ม เชิ ญ ช ว น ร่ ว ม ทำบุ ญ ใ ห ญ่

เ ปิ ด ขุ ม ท รั พ ย์ พ ญ า น า ค ช ว น ร่ ว ม บุ ญ ใ ห ญ่ ห. ลั ง ทำ พิ ธี สำ คั ญ อั ญ เ ชิ ญ เ ศี ย ร พ ญ า น า ค ปู่ ศ รี สุ ท โ ธ – ย่ า ศ รี ป ทุ ม ม า – ส ว ด ม น ต์ เ พี ย ร ภ. า ว น า ใ น เ ดื อ น เ กิ ด เ ฟี้ ย ว์ ฟ้ า ว สุ ด ส วิ ง ริ ง โ ก้ ห รื อ อิ ม เ พิ่ ง ทำ พิ ธี สำ คั ญ พ ร้ อ ม โ พ ส ต์ ค ลิ ป พ ร้ อ ม ทั้ ง บ อ ก ด้ ว ย ว่ า “ วั น ม ห า ม ง ค .ล ฤ ก ษ์ ง า ม ย า ม ดี ไ ด้ อั ญ เ ชิ ญ นำ เ ศี ย ร พ ญ า น า ค # ปู่ พ ญ า น า ค ศ รี สุ ท โ ธ แ ล ะ # แ ม่ ย่ .า ศ รี ป ทุ ม ม า น า ค ร า ช ต ล อ ด ถึ ง ม า มี้ แ ล ะ อิ ม เ ป็ น ตั ว แ ท น กั ล ย า ณ มิ ต ร ใ น ก า ร บ ว ช เ ณ ร บ ว ช น า ค บ ว ช พ ร ะ ค่ำ คื น นี้ เ ร า ม า ส ว ด ม น ต์ ส ร้ า ง บุ ญ ส ร้ า. ง กุ ศ ล จิ ต ที่ ส ว่ า ง ส ะ อ า ด ส ง บ ร่ ม เ ย็ น อ นุ โ ม ท น า บุ ญ น ะ ค ะ กั ล ย า ณ มิ ต ร แ ล ะ ลู ก ห ล า น พ ญ า น า ค เ น้ อ ”

.

ภ า พ ข อ ง  อิ ม   เ ฟี้ ยว ฟ้ า ว

โ ด ย อิ ม ยั ง โ พ ส ต์ ย้ำ ใ ห้ ช ม ค ลิ ป 5 ข้ อ ทำ ไ ด้ ร ว ย พ ร้ อ ม บ อ ก ว่ า “ เ ข้ า ยู ทู ป ช่ อ ง เ ฟี้ ย .ว ฟ้ า ว อิ ม พิ ม พ์ เ ผ ย เ ค ล็ ด ลั บ 5 ข้ อ ทำ ไ .ด้ ร ว ย ล อ ง ม า ฟั ง แ ล้ ว ป ฏิ บั .ติ ต า ม น ะ ค ะ ไ ม่ ย า ก เ ล ย เ น้ อ ฝั น ดี เ น้ อ เ พื่ อ น ๆ ” ทั้ ง นี้ ส า ว อิ ม เ ผ ย ถึ ง 5 ข้ อ ที่ ทำ แ ล้ ว เ ปิ ด ขุ ม ท รั พ ย์ พ ญ า น า ค จ ะ เ ปิ ด ขุ ม ท รั พ ย์


1 . ทำ ทุ ก อ ย่ า ง โ ด ย ไ ม่ ห. วั ง ผ ล ต อ บ แ ท น ทำ เ พ ร า ะ รั ก ไ ม่ ใ ช่ ทำ เ . ร า ะ วั น ที่ ต้ อ ง ก า ร ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์

ภ า พ ข อ ง  อิ ม   เ ฟี้ ยว ฟ้ า ว

2 . ป ร ะ พ ฤ ติ ดี จิ ต ดี ไ ม่ อิ จ ฉ า ริ ษ า ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ส ว ด ม น ต์ ภ า ว น า ตั้ ง จิ ต ต่ อ พุ ท ธ ศ า ส น า แ ล ะ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทุ ก ค รั้ ง

ภ า พ ข อ ง  อิ ม   เ ฟี้ ยว ฟ้ า ว

3 . ไ ม่ โ ล .ภ ม า ก ไ ด้ แ ล้ ว ก็ ค ว ร รู้ ว่ .า เ พ ร า ะ อ ะ ไ ร. . . . . . . . . .

ภ า พ ข อ ง  อิ ม   เ ฟี้ ยว ฟ้ า ว

4 . ต้ อ ง รู้ ว่ า เ ร า ทำ ดี ม า ก น้ อ ย เ พี ย ง. ใ ด ช อ บ โ ท ษ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ไ ม่ ดู ก ร ร ม ตั ว. เ อ ง ใ น อ ดี ต เ ป ลี่ ย น ตั ว เ อ. ง ส ร้ า ง ก ร ร ม ดี ไ ป เ รื่ อ. ย ๆ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ มี จ ริ ง ไ ม่ ต้ อ ง ไ ป ต่ อ ร อ ง

ภ า พ ข อ ง  อิ ม   เ ฟี้ ยว ฟ้ า ว

แ ล ะ 5 . เ ว ล า ข อ ง ม นุ ษ ย์ แ ต่ ล ะ ค น ไ ม่. เ ท่ า กั น จ ง ส ะ ส ม บุ ญ ใ ห้ ม า ก ถ้ า มี แ ต่ ค ว า ม .โ ล ภ สุ ด ท้ า ย ข อ. ง ชี วิ ต เ พี ย ง แ ค่ ค า บ .ไ ว้ อ ยู่ ใ น ป า ก

ภ า พ ข อ ง  อิ ม   เ ฟี้ ยว ฟ้ า ว

อิ ม ย้ำ ว่ า ที่ ตั ว เ อ ง ถู ก ล อ ต เ ต อ รี่ เ พ ร า ะ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ สำ นั ก ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม เ ท พ ป ร ะ ท .า น พ ร โ พ ธิ สั ต ว์ เ ชี ย ง ใ ห ม่ ทั้ ง พ ร ะ พุ ท ธ เ .จ้ า ทั น ใ จ อ ง ค์ ที่ 1 0 9 พ ญ า .น า ค ทุ ก ต ร.ะ กู ล เ ล ข ที่ ถู ก ล อ ต เ ต อ รี่ เ กิ ด จ า ก นิ มิ ต ไ ม่ ใ ช่ ฟ ลุ ค ถ้ า อ อ ก สื่ อ ต้ อ ง บ อ ก ว่ า .ใ ห้ ใ ช้ วิ จ า ร ณ ญ า ณ

โพ ส จ์ จ า ก   ไ อ จีส่ ว น ตั ว ข อ ง   เ ฟี้ย ว ฟ้ า ว

เ ฟี้ ย ว์ ฟ้ า ว โ พ ส ต์ ล่ า สุ ด ช ว น ร่ ว ม ทำ บุ ญ ใ ห ญ่ ด้ ว ย ว่ า “ อ นุ โ ม ท น า บุ ญ กุ ศ ล ยิ่ ง ใ ห ญ่ . . บ ว ช เ ณ ร น้ อ ย ก ว่ า 1 0 0 รู ป จ ะ ม า เ พี ย ร ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ต้ น เ ม ษ า ย น ที่ สำ นั ก ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม เ ท พ ป ร ะ ท า น พ ร โ พ ธิ สั ต ว์ ต . น้ำ แ พ ร่ อ . ห า ง ด ง จ . เ ชี ย ง ใ ห ม่ ซึ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น . . # พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า ทั น ใ จ อ ง ค์ ที่ 1 0 9 ต ล อ ด ถึ ง พ ญ า น า ค ทุ ก ๆ ต ร ะ กู ล ต ล อ ด ถึ ง น า ค บ่ ว ง บ า ศ อิ ม ต ล อ ด ถึ ง สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทุ ก ๆ พ ร ะ อ ง ค์ ม า พ บ กั น เ น้ อ . . ลู ก ห ล า น พ ญ า น า ค แ ล ะ กั ล ย า ณ มิ ต ร ที่ รั ก ”

โพ ส จ์ จ า ก   ไ อ จีส่ ว น ตั ว ข อ ง   เ ฟี้ย ว ฟ้ า ว

ภ า พ ข อ ง  อิ ม   เ ฟี้ ยว ฟ้ า ว

C r . K h o a s o d

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *