ติดเกมหนักสุญเงินเป็นล้าน!!แม่นิตยาห่วง ซ้ำลูกปิดเครื่องหนี

ติ ด เ ก ม ห นัก สุ ญ  เ งิ น เ ป็ นล้ า น ! ! แ ม่ นิต ย า ห่ ว ง   ซ้ำ ลู ก ปิ ดเ ค รื่ อ ง ห นี

ห า ย ห น้ า ห า ย ต า ไ ป น า น ก ว่ า 2 ปี จ น ห ล า ย ค น อ ด คิ ด ถึ ง ไ ม่ ไ ห ว ว่ า ไ ป .ไ ห น ไ ป ทำ อ ะ ไ ร ม า ก่ อ น จ ะ ไ ด้ คำ ต อ บ จ า ก นั ก ร้ อ ง ห นุ่ ม เ ด อ ะ ท อ ย ส์   ว่ า อ ยู่ บ้ า น เ ฉ ย ๆ เ ล่ น .เ ก ม ห นั ก ถึ ง ขั้ น เ ค ย เ ติ ม เ งิ น เ ป็ น ล้ า น ใ น เ ก ม เ พื่ อ อั ป เ ล เ ว ล ล่ า สุ ด ร า ย ก า .ร ว า ไ ร ตี้ บั น เ ทิ ง ร้ อ น ๆ Z s t o r y  ช่ อ ง อ ม ริ น ท ร์ ที วี เ อ ช ดี ช่. อ ง 3 4 ไ ม่ ร อ ช้ า ข อ ฉ ก ตั ว คุ ณ แ ม่ นั ก ร้ อ ง ดั ง ใ น ตำ น า น นิ ต ย า  บุ ญ สู ง เ นิ น แ ม่. แ ท้ ๆ ข อ ง นั ก ร้ อ ง ห นุ่ ม ข วั ญ ใ จ วั ย ที น ท อ ย เ ด อ ะ ท อ ย ส์ ม า เ ค ลี ย ร์ ป ม ด ร า ม่. า กั บ  ส า ม พิ ธี ก ร ฝี ป า ก ก ล้ า ดี เ จ อ๋ อ ง เ ข ม รั ช ต์ ,  ฮ า รุ สุ ป ร ะ .ก อ บ แ ล ะ ลิ ต า อิ น ท์ ช ลิ ต า ทุ ก ป ร ะ เ ด็ น ฮ อ ต

ภ าพ ข อ ง   นิ ต ย า   บุ ญสู ง เ นิ น   แล ะ   เ ด อะ ท อ ย ส์
เ ม้ า ท์ ว่ า คุ ณ แ ม่ บ่ น ม า ต .ล อ ด แ ค่ เ ติ ม เ งิ น ใ น เ ก ม 8 0 บ า ท ก็ บ่ น แ ล้ ว ?
” แ ม่ บ่ น จ ริ ง เ มื่ อ ก่ อ น .เ ติ ม เ ก ม 8 0 คื อ บ่ น เ พ ร า ะ ใ น ต อ น นั้ น เ ข า ยั ง อ ยู่ ใ น วั ย เ รี ย น เ ข า เ รี ย. น ห นั ง สื อ ต้ อ ง รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร เ รี ย น เ ติ ม ไ ม่ เ ท่ า ไ ร แ ม่ ก็ บ่ น ต อ น นั้ น อ่ ะ ”

ภ าพ ข อ ง   นิ ต ย า   บุ ญสู ง เ นิ น

แ ล้ ว พ อ เ ห็ น ข่ า ว ว่ า ท อ ย เ ติ ม เ งิ น เ ล่ น เ ก ม ห ลั ก ล้ า น ช็ อ ก ข น า ด ไ ห น ?
” ต อ น นี้ ก็ บ่ น เ ห มื อ น กั น ( หั ว เ ร า ะ ) ต อ น นี้ ถ้ า เ ย อ ะ เ กิ น ก็ โ ท ร คุ ย กั .น อ ย่ า ง เ ห็ น จ า ก ข่ า ว แ ม่ ก็ โ ท ร ไ ป. ส บ า ย ๆ โ ท ร ไ ป แ บ บ ชิ ว ๆ เ พ ร า ะ เ ร า เ ป็ น ส ไ ต ล์ แ บ บ .นี้ อ ยู่ แ ล้ ว แ ม่ ก็ ถ า ม เ ข า นี่ ทำ ไ ม เ ล่ น เ ก ม เ ย อ ะ ข น า ด นี้ เ ติ ม เ งิ น เ ย อ ะ ข น า ด นี้ เ ข า ก็ บ อ ก ไ ม่ มี ไ ร แ ม่ ส บ า ย ๆ แ ม่ ก็ บ อ ก เ ข า ว่ .า เ ติ ม ห ลั ก ข น า ด นี้ ก็ ไ ม่ ไ ห ว .น ะ ลู ก เ ข า ก็ บ อ ก ว่ า ไ ม่ ห ร อ ก. เ ดี๋ ย ว ก็ เ บื่ อ แ ล้ ว คื อ เ ข า เ ป็ น ค น ที่ แ บ บ ว่ า ไ ม่ โ ก ห ก อ ะ ไ ร ที่ ทำ คื อ บ อ ก เ ล ย ”

ภ า พ ขอ ง   เ ด อ ะ  ท อ ย ส์

ห ลั ง จ า ก ข่ า ว อ อ ก ม า เ .ห็ น ว่ า โ ท ร ติ ด ต่ อ ห ล า ย ร อ บ. ม า ก ท อ ย ปิ ด โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ ห นี แ ม่ ?
” เ อ อ . . . แ ม่ โ ท ร ไ ป ก็ รู้ สึ. ก ไ ม่ ติ ด น ะ ( หั ว เ ร า ะ ) ”

ภ าพ ข อ ง   นิ ต ย า   บุ ญสู ง เ นิ น

ใ น เ มื่ อ ท อ ย ปิ ด โ ท ร ศั พ ท์ ไ ม่ รั บ ส า ย เ ล ย แ ม่ มี อ ะ .ไ ร อ ย า ก บ อ ก ท อ ย ผ่ า น สื่ อ ไ ห ม ?
” แ ม่ เ ป็ น ห่ ว ง น ะ เ ป็ น ห่ ว ง .ม า ก ๆ แ ต่ รู้ ว่ า ท อ ย อ ยู่ ใ น วั ย ที่ แ บ บ ว่ า ท อ ย บ ริ ห า ร จั ด ก า ร พ อ อ ยู่ ใ น ร ะ บ บ อ. ยู่ แ ล้ ว เ พ ร า ะ ว่ า ท อ ย บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ทุ ก อ ย่ า ง ใ น บ้ า น ดู แ ล พ่ อ แ ม่ ดู แ ล ค ร อ บ ค รั ว เ นี้ ย ไ ม่ ใ ห้ ข า ด ต ก บ ก พ ร่ อ ง เ ข า ดู แ ล ดี ม า ก ต ร ง .นี้ แ ม่ ก็ เ ล ย พู ด ม า ก ไ ม่ ไ ด้ ( หั ว เ ร า ะ ) เ พ ร า ะ ว่ า เ รื่ อ ง อื่ .น เ ข า ก็ ไ ม่ เ ค ย ทำ ใ ห้ แ ม่. ผิ ด ห วั ง ใ น ชี วิ ต เ รื่ อ ง ที่ เ ข า ทำ ใ ห้ แ ม่ เ สี ย ใ จ นั บ ค รั้ ง ไ ด้ มี ไ ม่ เ ย อ ะ ”

ภ า พ ขอ ง   เ ด อ ะ  ท อ ย ส์

แ ม่ อ ย า ก ใ ห้ ท อ ย เ อ า เ งิ น ไ ป ใ ช้ กั บ อ ะ ไ ร ม า ก ก ว่ า กั น ? ” เ รื่ อ ง เ ล่ น เ ก ม แ ม่ ไ ม่ ว่ า เ พ ร า ะ ว่ า ช่ ว ง ที่ มี โ. ร ค ร ะ บ า ด อ อ ก ม า. เ ข า ต้ อ ง อ ยู่ กั บ บ้ า น ก็ อ า จ จ ะ เ บื่ อ ทำ ง า น อ ยู่ กั บ .บ้ า น ก็ อ า จ จ ะ มี บ้. า ง นิ ด ห น่ อ ย ก็ เ อ า นิ ด ห น่ อ ย พ อ น ะ ลู ก น ะ อ ย่ า เ ย. อ ะ ( หั ว เ ร า ะ ) ”

ภ า พ ขอ ง   เ ด อ ะ  ท อ ย ส์

ณ วั น นี้ ท อ ย โ ด่ ง ดั ง ไ ป ทั่ ว โ ล ก ภู มิ ใ จ กั บ ลู ก ช า ย ค น นี้ ข น า ด ไ ห น ?
” ภู มิ ใ จ ม า ก ๆ คื อ จ ริ ง ๆ พ่ อ แ ม่ ทุ ก ค น บ น โ ล ก ภู มิ ใ จ กั. บ ลู ก ตั ว เ อ ง ทั้ ง นั้ น ไ ม่ ต้ อ ง เ ป็ น ซุ ป เ ป อ ร์ ส ต า ร์ ห .ร อ ก เ น อ ะ ..แ ค่ แ บ บ ว่ า จ บ ป . 1 ฉั น ก็ ดี ใ จ แ ล้ ว ดี ใ จ กั บ ก า ร พั ฒ น า. ก า ร ข อ ง เ ข า แ ต่ พ อ เ ข า ยิ่ ง เ ป็ น แ บ บ นี้ ก็ ยิ่ ง ชื่ น ใ จ คื อ ท อ ย เ นี้ ย เ ข า ดู แ ล ทุ ก ค น ใ น บ้ า น เ ข า จ ะ มี เ รื่ อ. ง ติ ด ตั ว แ บ บ นี้ ม า เ ร า ไ ม่ ต้ อ ง ไ ป บ อ ก เ ข า .เ ล ย ท อ ย แ ม่ ข อ แ บ บ นี้ น ะ ไ ม่ ต้ อ ง เ ข า จ ะ รู้ ว่ า แ บ บ นี้ ต้ อ ง ทำ ”

ภ า พ ขอ ง   เ ด อ ะ  ท อ ย ส์

ภ า พ ขอ ง   เ ด อ ะ  ท อ ย ส์

ภ า พ ขอ ง   เ ด อ ะ  ท อ ย ส์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *