ชีวิตที่น่าอิจฉาสุขกับธรรมชาติ!! โรส วริศราลี้ธีระกุล อดีตมิสเอเชียปี 2531 เปิดบ้านที่หน้าอยู่แบบพอเพียง

ชี วิต ที่ น่ า อิ จ ฉ า สุข กั บ ธ ร ร ม ช าติ ! !   โ ร ส  ว ริ ศ ร า ลี้ ธี ร ะกุ ล   อ ดี ต มิ สเ อ เ ชี ย ปี    2 5 31   เ ปิ ด บ้ า นที่ ห น้ า อ ยู่ แบ บ พ อ เ พี ย ง

ห า ก ใ ค ร ที่ ยั ง จำ กั น ไ ด้ สำ ห รั บ โ ร ส – ว ริ ศ ร า ลี้ ธี ร ะ กุ ล    ผู้ ค ร อ ง ตำ แ ห น่ ง มิ ส เ อ เ ชี ย ปี 2 5 3 1 ที่ ป ร ะ เ ท ศ อั ง ก ฤ ษ ไ ป ไ ด้ สำ เ ร็ จ ว ริ ศ ร า ลี้ ธี ร ะ กุ ล เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น ผู้ ห ญิ ง ห ล า ย ค น ที่ พู ด ไ ด้ ว่ า     เ กิ ด ม า แ ล้ ว ไ ม่ ว่ า อ ยู่ ที่ ใ ด ก็ ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง คุ ณ ค่ า ค ว า ม ดี ใ ห้ แ ก่ ตั ว เ อ ง    แ ล ะ สั ง ค ม ไ ด้ ซึ่ ง ห ล า ย ๆ ค น จ ะ คุ้ น เ ค ย กั บ ห น้ า ที่ แ ล ะ บ ท บ า ท พิ ธี ก ร ร า ย ก า ร อ า ทิ ศุ ก ร์ ส บ า ย , ลุ้ น ข้ า ม โ ล ก ร ว ม ถึ ง บ ท บ า ท นั ก แ ส ด ง

ภ า  พ ข อ ง โ ร ส – ว ริ ศ ร า ลี้ ธี ร ะ กุ ล

ภ าพ บ ร ร ย า ก า ศ ที่ บ้ า น  ข  อ ง โ ร ส – ว ริ ศ ร า ลี้ ธี ร ะ กุ ล

ภ าพ บ ร ร ย า ก า ศ ที่ บ้ า น  ข  อ ง โ ร ส – ว ริ ศ ร า ลี้ ธี ร ะ กุ ล

ซึ่ ง โ ร ส – ว ริ ศ ร า    อ อ ก จ า ก ว ง ก า ร ทิ้ ง ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต แ ส น เ ร่ ง รี บ ใ น เ มื อ ง ก รุ ง ไ ป ปั ก ห ลั ก อ า ศั ย อ ยู่ ที่ เ ชี ย ง ด า ว จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่    มี บ้ า น อ ยู่ ท่ า ม ก ล า ง ธ ร ร ม ช า ติ อ า ก า ศ บ ริ สุ ท ธิ์ ใ ช้ ชี วิ ต เ รี ย บ ง่ า ย

ภ าพ บ ร ร ย า ก า ศ ที่ บ้ า น  ข  อ ง โ ร ส – ว ริ ศ ร า ลี้ ธี ร ะ กุ ล

ภ าพ บ ร ร ย า ก า ศ ที่ บ้ า น  ข  อ ง โ ร ส – ว ริ ศ ร า ลี้ ธี ร ะ กุ ล

ภ าพ บ ร ร ย า ก า ศ ที่ บ้ า น  ข  อ ง โ ร ส – ว ริ ศ ร า ลี้ ธี ร ะ กุ ล

โ ด ย มี ลู ก ๆ ค อ ย เ ติ ม เ ต็ ม ใ ห้ ชี วิ ต ส ม บู ร ณ์ ร ว ม ถึ ง ยั ง ค ง ดู แ ล โ ร ง แ ร ม พ ร ะ น ค ร น อ น เ ล่ น ย่ า น บ า ง ขุ น พ ร ห ม ที่ ไ ด้ เ ปิ ด ส อ น ทำ   ” ข น ม ปั ง เ ป ลี่ ย น ชี วิ ต ” เ พื่ อ ช่ ว ย เ ห ลื อ ม อ บ ค ว า ม สุ ข ม อ บ อ า ชี พ ใ ห้ แ ก่ ผู้ อื่ น ด้ ว ย
พ า ไ ป ส่ อ ง บ้ า น พั ก ที่ เ ชี ย ง ด า ว จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่ ข อ ง โ ร ส – ว ริ ศ ร า   ต้ อ ง บ อ ก เ ล ย ว่ า อ ยู่ ติ ด ธ ร ร ม ช า ติ ตื่ น ขึ้ น ม า ก็ พ บ เ จ อ กั บ อ า ก า ศ ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ แ ล้ ว ล่ ะ ค่ ะ เ ป็ น ชี วิ ต ที่ น่ า อิ จ ฉ า สุ ด ๆ

ภ าพ บ ร ร ย า ก า ศ ที่ บ้ า น  ข  อ ง โ ร ส – ว ริ ศ ร า ลี้ ธี ร ะ กุ ล

ภ า  พ ข อ ง โ ร ส – ว ริ ศ ร า ลี้ ธี ร ะ กุ ล

ภ าพ บ ร ร ย า ก า ศ ที่ บ้ า น  ข  อ ง โ ร ส – ว ริ ศ ร า ลี้ ธี ร ะ กุ ล

ภ า  พ ข อ ง โ ร ส – ว ริ ศ ร า ลี้ ธี ร ะ กุ ล

ภ าพ บ ร ร ย า ก า ศ ที่ บ้ า น  ข  อ ง โ ร ส – ว ริ ศ ร า ลี้ ธี ร ะ กุ ล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *