ทำเพราะว่ารัก!! ตั๊ก บริบูรณ์ เทิดทูลเมียแบบสุดๆ ประกาศเพิ่มเงินเดือน เดือนละล้าน

ทำ เ พ รา ะ ว่ า รั ก ! !   ตั๊ ก  บ ริ บู ร ณ์  เ ทิ ด ทู ล เมี ย แ บ บ สุ ด ๆ  ป ร ะ ก าศ เ พิ่ ม เ งิน เ ดื อ น   เ ดือ น ล ะ ล้ า น

ขึ้ น ชื่ อ เ ป็ น พ่ อ บ้ า น ที่ รั ก ภ ร ร ย า แ ล ะ ลู ก. ส า ว สุ ด ๆ สำ ห รั บ  ” ตั๊ ก บ ริ บู ร ณ์ ”  นั ก แ ส ด ง อ า ร ม ณ์ ดี ที่ ทำ ง า น ห นั ก ม .า ก เ ก็ บ เ งิ น ใ ห้ ค ร อ บ ค รั ว แ .ล ะ มั ก มี โ ม เ ม น ต์ น่ า รั ก อ .อ ก ม า อ ว ด ใ น โ ซ เ ชี ย ล เ ส ม อ

ภ า พ ข อง   ตั๊ ก   บ ริ บูร ณ์   แ ล ะ  ภ ร ร ย า สา ว   เ อ ล ซี่

อ ย่ า ง ก่ อ น ห น้ า นี้ ก็ เ พิ่ ง โ พ ส. ต์ รู ป คู่ กั บ ภ ร ร ย า ส า ว ” เ อ ล ซี่ ” ที่ ยื น ข้ า ง .ป ร ะ ตู ร ถ ที่ มี ใ บ ท ะ เ บี ย น ส ม ร ส ติ ด อ ยู่ ทำ เ อ า ห ล า ย ค น ฮ า ห นั ก .ม า ก ส ร้ า ง เ สี ย ง หั ว เ ร า ะ ไ ด้ ดี เ ล ย ที เ ดี ย ว

ภ า พ ข อง   ตั๊ ก   บ ริ บูร ณ์   แ ล ะ  ภ ร ร ย า สา ว   เ อ ล ซี่

โ ด ย ล่ า สุ ด ตั๊ ก ก็ ไ ด้ ส ร้ า ง เ สี ย ง ฮื อ ฮ า ใ .ห้ กั บ แ ฟ น ค ลั บ อี ก แ ล้ ว ไ ด้ ป ร ะ ก า ศ ค ว .า ม รั ก ต่ อ ศ รี ภ ร ร ย า โ .พ ส ต์ รู ป คู่ พ ร้ อ ม ข้ อ ค ว า ม เ ต รี ย ม เ พิ่ ม เ งิ น เ ดื อ น. ใ ห้ ภ ร ร ย า จ า ก เ ดื อ น ล ะ ค รึ่ ง แ ส น เ ป็ น เ ดื อ น 1 ล้ า น บ า ท

โพ ส ต์ จ า ก   ไ อ จี ส่ ว นตั ว ข อ ง   ตั๊ ก  บ ริ บู ร ณ์

ร ะ บุ ว่ า ” ผ ม ใ ห้ เ งิ น เ มี ย เ ดื อ น ล ะ ค รึ่ ง แ ส น จ น เ มี ย บ อ ก ใ ห้ พ อ ถ้ า ต อ น นี้ เ มี ย รู้ ว่ า ผ ม จ ะ เ พิ่ ม ใ ห้ เ ป็. น เ ดื อ น ล ะ ล้ า น เ มี ย ต้ อ ง บ่ น อี ก แ น่ ๆ แ ต่. ผ ม ก็ จ ะ ทำ ง า น ห า เ งิ น ทำ ไ ป เ .รื่ อ ย ๆ เ พ ร า ะ มั น คื อ ค ว า ม สุ ข ข อ ง ผ ม
แ ล ะ ผ ม ก็ จ ะ ส ร้ า ง ค ว า ม สุ ข ใ ห้ กั บ เ มี ย เ ท่ า ที่ ผ ม จ ะ ทำ ไ ด้ ซึ่ ง ผ ม คิ ด ว่ า จ ะ ห า เ งิ น เ รื่ อ ย ๆ ห า จ น ก ว่ า เ มี .ย จ ะ ร้ อ ง ข อ ชี วิ ต ห า จ น ก ว่ า จ ะ เ ข็ ด ห .า จ น ก ว่ า จ ะ ต า ย แ ต่ ผ ม คิ ด ว่ า ค ง ไ ม่ เ ข็ ด ”

ภ า พ ข อง   ตั๊ ก   บ ริ บูร ณ์   แ ล ะ  ภ ร ร ย า สา ว   เ อ ล ซี่

น อ ก จ า ก นี้ ห นุ่ ม ตั๊ ก ยั ง เ ขี ย น แ ค ป ชั่ น ข ย า ย ค ว า ม ห ว า น เ พิ่ ม เ ติ ม ร ะ บุ ว่ า ” ทำ เ พ ร า. ะ ว่ า รั ก ค รั บ ” ง า น นี้ ใ ต้ โ พ .ส ต์ ข อ ง เ จ้ า ตั ว ก็ มี เ พื่ อ น ด .า ร า แ ล ะ ช า ว เ น็ ต เ ข้ า ม า ค อ .ม เ ม น ต์ แ ซ ว กั น ม า ก ม า ย
อ า ทิ เ ช่ น พ่ อ บ้ า น ใ จ ก ล้ า , ข อ. ต้ อ น รั บ เ ข้ า สู่ ส ม า ค ม , ผั ว ตั ว อ ย่ า ง ค รั บ , ไ อ ด อ. ล ผ ม เ ล ย ค รั บ พี่

เ พื่ อ น ๆ ใ น วง ก า ร แ ห่ เ ข้ าม า ค อ ม เ ม้ น ต์

เ พื่ อ น ๆ ใ น วง ก า ร แ ห่ เ ข้ าม า ค อ ม เ ม้ น ต์

เ พื่ อ น ๆ ใ น วง ก า ร แ ห่ เ ข้ าม า ค อ ม เ ม้ น ต์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *