เหมาะสมไหม!!ชาวเน็ตจัดเต็มหลังแบรน์หนึ่งปล่อยคอลเลคชั่นใหม่

เ ห ม า ะส ม ไ ห ม ! ! ช าว เ น็ ต จั ด เ ต็ มห ลั ง แ บ ร น์ ห นึ่ งป ล่ อ ย ค อ ลเ ล ค ชั่ น ใ ห ม่

โ ซ เ ชี ย ล ลุ ก เ ป็ น ไ ฟ ร อ ง เ ท้ า สี ธ ง ช า ติ ห ลั ง แ บ ร น ด์ ดั ง ป ล่ อ ย ค อ ล เ ล ค ชั่ น ใ ห ม่ พ ร้ อ ม ป ร ะ ดั บ ต ร า ค รุ ฑ ช า ว เ น็ ต วิ จ า ร ณ์ ยั บ ไ ม่ ค ว ร อ ยู่ บ น ร อ ง เ ท้ า

ภ า พ จ า ก เ พ จ ข่า ว   อี ซ้ อ ย ข ยี้ ข่า ว

ด ร า ม่ า ร ะ อุ ร อ ง เ ท้ า สี ธ ง ช า ติ ค รั้ ง นี้ ถู ก แ ช ร์ โ ด ย แ ฟ น เ พ จ อี ซ้ อ ข ยี้ ข่ า ว โ ด ย ไ ด้ ร ะ บุ ข้ อ ค ว า ม ว่ า “ ก ล า ย เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่ กำ ลั ง ถ ก เ ถี ย ง อ ยู่ ถึ ง ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ห รื อ ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม เ มื่ อ ร อ ง เ ท้ า ค่ า ย แ บ ร น ด์ ดั ง ดึ ง เ อ า รู ป ค รุ ฑ แ ล ะ ภ า พ ค ล้ า ย ธ ง ช า ติ ไ ท ย ม า ไ ว้ ที่ ร อ ง เ ท้ า ค ว า ม เ ห็ น เ ล ย แ ต ก เ ป็ น ส อ ง ฝ่ า ย ฝั่ ง ที่ ม อ ง ว่ า ไ ม่ เ ห็ น จ ะ มี อ ะ ไ ร ต่ า ง ช า ติ เ ค้ า ไ ม่ ไ ด้ อ ะ ไ ร กั บ รู ป ค รุ ฑ แ ถ ม เ ค้ า ทำ ใ ห้ เ พื่ อ ใ ห้ เ ร า ภู มิ ใ จ โ ด ย ไ ม่ คิ ด เ รื่ อ ง อื่ น
ส่ ว น อี ก ฝั่ ง ที่ ม อ ง ว่ า ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย ทำ ไ ม ไ ม่ ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล ก่ อ น ว่ า ค รุ ฑ ใ น บ้ า น เ ร า เ ป็ น สั ญ ลั ก ษ ณ์ แ ท น อ ะ ไ ร ต้ อ ง ร้ อ ง ไ ป ถึ ง ส ถ า น ฑู ต เ อ า เ รื่ อ ง ใ ห้ ถึ ง ที่ สุ ด ฯ ล ฯ เ ล ย เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง ด ร า ม่ า ที่ น่ า จ ะ ถ ก กั น ทั้ ง วั น ทั้ ง คื น แ น่ ๆ ”

ชาวเน็ตแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็น

นี่ ไ ม่ ใ ช่ ค รั้ ง แ ร ก ที่ เ กิ ด ก า ร ด ร า ม่ า เ กี่ ย ว กั บ สี ธ ง ช า ติ ไ ท ย ที่ ถู ก นำ ไ ป ป ร ะ ดั บ เ ป็ น แ ฟ ชั่ น ร อ ง เ ท้ า ก่ อ น ห น้ า นี้ เ พ จ V o g u e P a r i s แ บ ร น ด์ ดั ง ร ะ ดั บ โ ล ก ก็ เ ค ย ถู ก วิ จ า ร ณ์ อ ย่ า ง ห นั ก ห ลั ง เ ผ ย ภ า พ ค อ ล เ ล ค ชั่ น ร อ ง เ ท้ า ผ้ า ใ บ คู่ ห นึ่ ง ซึ่ ง มี ส า ย รั ด สี แ ด ง ข า ว น้ำ เ งิ น เ รี ย ง กั น ใ น ลั ก ษ ณ ะ ค ล้ า ย ธ ง ช า ติ ไ ท ย

ภ า พ จ า ก  V o g u e   ใ น ปี   2 0 1 9

Cr.Amarintv

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *