เผยภาพล่าสุด ปูดำ สรารัตน์ อดีตภรรยาเจ้าสัวบุญชัยในวัย 56

เ ผ ย ภา พ ล่ า สุ ด   ปู ดำ  ส ร า รั ต น์  อ ดี ต ภ ร รย า เ จ้ า สั ว บุ ญ ชัย ใ น วั ย   5 6

ค ว า ม ส ว ย โ ด ด เ ด่ น เ ฉิ ด ฉ า ย ป ร า ก ฎ ชั ด สำ ห รั บ ” ปู ดำ  ส ร า รั ต น์   ห รุ่ ม เ รื อ ง ว ง ศ์ ” นั ก แ ส ด ง อ ดี ต นั ก กี ฬ า ว่ า ย น้ำ ที ม ช า ติ ที่ มี ดี ก รี ค ว า ม ง า ม ร ะ ดั บ ร อ ง น า ง ส า ว ไ ท ย อั น ดั บ 1 ปี 2 5 2 9 แ ล ะ ร อ ง อั น ดั บ 2 มิ ส เ อ เ ซี ย แ ป ซิ ฟิ ค 2 5 2 9

ภ า พ ข อ ง ปู ดำ  ส ร า รั ต น์   ห รุ่ ม เ รื อ ง ว ง ศ์

ภ า พ ข อ ง ปู ดำ  ส ร า รั ต น์   ห รุ่ ม เ รื อ ง ว ง ศ์

เ รื่ อ ง ค ว า ม ส ว ย พี่ ปู ดำ ไ ม่ แ พ้ ใ ค ร แ น่ น อ น เ พ ร า ะ เ ข้ า วั ย 5 6 ก ะ รั ต ก็ ยั ง ดู ส ว ย พ ริ้ ง ฟ รุ้ ง ฟ ริ้ ง ก ร ะ ดิ่ ง แ ม ว ม า ก ๆ เ ข้ า ว ง ก า ร ม า เ กื อ บ ๆ จ ะ 3 0 ปี เ ล่ น ล ะ ค ร เ ล่ น ภ า พ ย น ต ร์ ม า ก็ ม า ก ม า ย ห ล า ย เ รื่ อ ง แ ต่ ดู ๆ ไ ป ก็ ยั ง ดู ส ว ย เ ห มื อ น ส ต๊ า ฟ ค้ า ง วั ย ไ ว้ เ ห มื อ น เ ดิ ม เ ล ย

ภ า พ ปั จ จุ บั น ข อ ง ปู ดำ  ส ร า รั ต น์   ห รุ่ ม เ รื อ ง ว ง ศ์

ภ า พ ปั จ จุ บั น ข อ ง ปู ดำ  ส ร า รั ต น์   ห รุ่ ม เ รื อ ง ว ง ศ์

ภ า พ ปั จ จุ บั น ข อ ง ปู ดำ  ส ร า รั ต น์   ห รุ่ ม เ รื อ ง ว ง ศ์

ภ า พ ปั จ จุ บั น ข อ ง ปู ดำ  ส ร า รั ต น์   ห รุ่ ม เ รื อ ง ว ง ศ์

ภ า พ ปั จ จุ บั น ข อ ง ปู ดำ  ส ร า รั ต น์   ห รุ่ ม เ รื อ ง ว ง ศ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *