ของจริงไม่มีกั๊ก ! ! สุนารี ราชสีมา เผยเลขเด็ดบอกเน้นๆ

ข อ ง จ ริง ไ ม่ มี กั๊ ก   !  !   สุ น า รี  ร า ช สี ม า   เ ผ ยเ ล ข เ ด็ ด บ อ ก เ น้ นๆ

เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง ค น ข อ ง ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ที่ ชื่ น ช อ บ ก า ร เ สี่ ย ง โ ช ค เ สี่ ย ง ด ว ง ลุ้ น ห ว ย แ ท บ ทุ ก ง ว ด   สำ ห รั บ นั ก ร้ อ ง ลู ก ทุ่ ง รุ่ น ใ ห ญ่ สุ น า รี ร า ช สี ม า มี ถู ก บ้ า ง ไ ม่ ถู ก บ้ า ง พ อ ห อ ม ป า ก ห อ ม ค อ บ้ า ง ป ะ ป น กั น ไ ป ล่ า สุ ด ง ว ด วั น ที่ 1 6 มี . ค . 6 4 พี่ สุ ก็ จั ด ชุ ด ใ ห ญ่ ไ ฟ ก ร ะ พ ริ บ โ ช ว์ กั น ชั ด ๆ ไ ป เ ล ย ว่ า ซื้ อ เ ล ข อ ะ ไ ร กี่ ใ บ บ้ า ง พ ร้ อ ม ร ะ บุ ว่ า ‘ คุ ณ รั ฐ บ า ล ฮ่ ะ ก รุ ณ า อ อ ก ใ ห้ ต ร ง กั บ ที่ . . สุ น . . . ซื้ อ ด้ ว ย น ะ ฮ่ ะ . . . . 1 6 มี น า ค ม . . วั น เ กิ ด สุ น . . ง ว ด นี้ สุ น ข อ น ะ ฮ ะ ‘

ภ าพ  ข อง   สุ น า รี   ร า ช สีม า

ภ าพ  ข อง   สุ น า รี   ร า ช สีม า

ภ าพ  ข อง   สุ น า รี   ร า ช สีม า

ทั้ ง นี้ ใ น ค ลิ ป พี่ สุ บ อ ก ว่ า ‘ ซื้ อ แ ค่ นี้ แ ห ล ะ ง ว ด นี้ ใ ค ร จ ะ ต า ม ก็ ต า ม ล อ ง ดู เ ด้ อ เ ผื่ อ จ ะ มี โ ช ค ร่ ว ม กั น อ า ยุ ฉั น เ อ ง 5 3 / 3 5 1 6 นี้ วั น เ กิ ด ฉั น ‘ ด้ า น แ ฟ น ๆ แ ห่ ค อ ม เ ม น ต์ กั น รั ว ๆ พ ร้ อ ม จ ะ นำ เ ล ข ไ ป เ สี่ ย ง โ ช ค ง ว ด นี้ แ น่ น อ น

ภ าพ  ข อง  จ า ก ค ลิป วี ดี โ อ

ภ าพ  ข อง   สุ น า รี   ร า ช สีม า

ภ าพ  ข อง   สุ น า รี   ร า ช สีม า

***คลิกเพิ่มชมคลิป***  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *