ใครกันนะจับตาด่วน!! แม่เลี้ยงเดี่ยวคนดังตอนนี้มูฟออนมีหนุ่มดามใจเรียบร้อย

ใ คร กั น น ะ จั บ ต าด่ ว น ! !   แม่ เ ลี้ ย ง เดี่ ย ว ค น ดั ง ต อน นี้ มู ฟ อ อ น มีห นุ่ ม ด า ม ใ จ เ รี ยบ ร้ อ ย

เ จ๊ ม อ ย 1 0 8 ทำ ต่ อ ม เ ผื อ ก ก ร ะ ตุ ก ยิ บ ๆ อี ก แ ล้ ว ว ว ว ว ล่ า สุ ด จ้ า า า า เ ม้ า ท์ ม อ ย เ รื่ อ ง ใ ห ม่ ร ะ บุ คุ ณ แ ม่ เ ลี้ ย ง เ ดี่ ย ว ค น ดั ง มี ห นุ่ ม น้ อ ย ด า ม ใ จ ใ ห้ ก ร ะ ชุ่ ม ก ร ะ ช ว ย อี ก ค รั้ ง ซ ะ แ ล้ ว

ภ า พ ป ริ ศ นา   ใ ค ร กั น น ะ  ?

ร ะ บุ ข้ อ ค ว า ม ว่ า ถ้ า แ ม่ มี ค ว า ม รั ก ใ ห ม่ ก็ ดี ใ จ กั บ แ ม่ เ ห็ น แ ม่ โ ส ด เ ลี้ ย ง ลู ก ม า ตั้ ง ห ล า ย ปี ก็ เ ชี ย ร์ อ ย า ก ใ ห้ แ ม่ มู ฟ อ อ น ม า ต ล อ ด จ ะ ไ ด้ ห ลุ ด จ า ก ว ง จ ร เ ดิ ม ๆ
วั น นี้ ไ ด้ ข่ า ว ม า ว่ า แ ม่ มี ห นุ่ ม ใ ห ม่ แ ล้ ว น ะ ดู มุ้ ง มิ้ ง น่ า รั ก เ ห ม า ะ กั น ม า ก แ ถ ม อ า ยุ ผู้ น่ า จ ะ น้ อ ย ก ว่ า
ค น แ บ บ แ ม่ ต้ อ ง เ จ อ รั ก ที่ ดี แ ล ะ มี ค น ดู แ ล
ป ล . อ ย่ า ขุ ด คุ้ ย รั ก ข อ ง แ ม่ อ ย า ก ใ ห้ แ ม่ ชิ ล ๆ แ ค่ ร่ ว ม ยิ น ดี ก็ พ อ

โพสต์จาก เจ๊มอย 108

ด้ า น ช า ว เ น็ ต แ ห่ เ ด า กั น เ พี ย บ เ ช่ น เ ค ย โ ด ย อั ก ษ ร ย่ อ ม า กั น เ ต็ ม ๆ ไ ล่ ม า ตั้ ง แ ต่ แ ม่ อ . , แ ม่ บ . , แ ม่ น . , แ ม่ ต . , แ ม่ อ น . , แ ม่ ซ . บ ล า บ ล า
แ ต่ สุ ด ท้ า ย จ ะ เ ป็ น แ ม่ ไ ห น ติ ด ต า ม สื บ เ ส า ะ ห า ค ว า ม ค ว า ม จ ริ ง กั น ต่ อ ไ ป น ะ จ๊ ะ !

ช า วเ น็ ต แ ห่ แ สด ง ค ว า ม คิ ดเ ห็ น กั น เ พีย  บ

ช า วเ น็ ต แ ห่ แ สด ง ค ว า ม คิ ดเ ห็ น กั น เ พีย  บ

ช า วเ น็ ต แ ห่ แ สด ง ค ว า ม คิ ดเ ห็ น กั น เ พีย  บ

ช า วเ น็ ต แ ห่ แ สด ง ค ว า ม คิ ดเ ห็ น กั น เ พีย  บ
C r . F B เ จ๊ ม อ ย 1 0 8

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *