เผยดวงประจำสัปดาห์ 14-20 มี.ค.2564 พร้อม 2 ราศี ปังเงินทองโชคดี

เ ผ ยด ว ง ป ร ะ จำสั ปด า ห์   14 – 2 0   มี . ค. 2 5 6 4  พ ร้ อ ม   2   ร า ศี ปั ง เ งิ น ท อง โ ช ค ดี

ข อ บ คุ ณ ภ  า พ จา ก   I N F I N I TE   E S T A T E

ลั ค น า ( ลั ) ร า ศี เ ม ษ
ใ น ร อ บ สั ป ด า ห์ นี้ ท่ า น จ ะ มี ช ะ ต า ชี วิ ต เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง ค ว า ม รั ก ค ว า ม ใ ค ร่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป อ ย่ า ง ปุ บ ปั บ ฉั บ พ ลั น ด า ว เ ก ตุ ( 9 ) โ ค จ ร เ ข้ า ไ ป .อ ยู่ ภ พ ปั ต นิ อ า จ ไ ม่ ค่ อ ย .มี ค ว า ม สุ ข กั บ คู่ ค ร อ ง ข อ ง ท่ า น ม า ก นั ก ห รื อ ท่ า น ที่ ยั ง โ ส ด มั ก จ ะ ส น ใ จ คู่ ค ร อ ง ที่ อ า ยุ ม า ก ก ว่ า เ พ ร า ะ ไ ม่ ค่ อ ย ถู ก ใ จ ค น ใ น วั ย เ ดี ย ว กั น ห รื อ จ ะ หั น ไ ป ส น ใ จ ค น ต่ า ง ช า ติ ต่ า .ง ภ า ษ า ม า ก ก ว่ า ค น ช า ติ เ ดี ย ว กั น อี ก ทั้ ง อ า จ หั น ไ ป ส น ใ จ เ พื่ อ น ฝู ง เ พ ศ เ ดี ย ว กั น ก็ เ ป็ น ไ ด้ ก า ร ง า น ข อ ง ท่ า น กำ ลั ง เ จ ริ ญ ก้ า ว ห น้ า ไ ป ไ ด้ ดี อ า จ มี อุ ป ส ร ร ค ห รื อ ใ ช้ ร ะ ย ะ เ ว ล า ย า ว น า น บ้ า ง แ ต่ ถ้ า ท่ า น อ ด ท .น ผ ล ลั พ ธ์ ย่ อ ม อ อ ก ม า ดี แ น่ น อ น มี ร า ย ไ ด้ เ ข้ า ก ร ะ เ ป๋ า พ อ ส ม ค ว ร แ ต่ อ า จ ไ ม่ พ อ กั บ ร า ย จ่ า ย ที่ จำ ต้ อ ง จ่ า ย เ พื่ อ น ค น อื่ น เ ส ม อ

ข อ บ คุ ณ ภ  า พ จา ก   I N F I N I TE   E S T A T E

ลั ค น า ( ลั ) ร า ศี พ ฤ ษ ภ
ใ น ร อ บ สั ป ด า ห์ นี้ ท่ า น มี ค ว า ม มุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใ จ อ ย่ า ง แ ร ง ก ล้ า ต่ อ ห น้ า ที่ ก า ร ง า น มี ค ว า ม ยึ ด มั่ น ใ น ก า ร ทำ ง า น กั บ ภ า ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ อ ย่ า ง ไ ม่ เ ห็ น แ ก่ เ ห น็. ด เ ห นื่ อ ย อ า จ มี ง า น ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร มี ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ ใ น ผ ล ต อ บ แ ท น แ ล ะ ก า ร ก ร ะ ทำ. ข อ ง ต น เ อ ง แ ต่ มั ก คิ ด ว่ า มี ค น ค อ ย ก ลั่ น แ ก ล้ ง ปั ด แ ข้ ง ปั ด ข า ห รื อ อิ จ ฉ า ริ ษ ย า ทั้ ง ๆ ที่ ใ น .ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง อ า จ มี ห รื อ ไ ม่ มี ก็ ไ ด้ จ ะ ไ ด้ รั บ มิ ต ร ภ า พ แ ล ะ โ ช ค ล า ภ ที่ ดี แ ล ะ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่ ตั ว ท่ า น มี เ ก ณ ฑ์ จ ะ ไ ด้ รั บ ท รั พ ย์ จ า ก ง า น ที่ ท่ า น ทำ สำ เ ร็ จ ไ ป น า น แ ล้ ว แ ล ะ อ า จ ไ ด้ รั บ ข อ ง ข วั ญ ข อ. ง ฝ า ก เ ป็ น เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ ส ว ย ง า ม ห รื อ ง า น หั ต ถ ก ร ร ม ที่ ป ร ะ ณี ต อี ก ด้ ว ย ปั ญ ห า ค า ใ จ เ รื่ อ ง ที่ อ ยู่ อ า ศั ย ยั ง ห า ข้ อ ยุ ติ ไ ม่ ไ ด้

ข อ บ คุ ณ ภ  า พ จา ก   I N F I N I TE   E S T A T E

ลั ค น า ( ลั ) ร า ศี มิ ถุ น
ใ น ร อ บ สั ป ด า ห์ นี้ ท่ า น จ ะ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ห น้ า ที่ ก า ร ง า น อ ย่ า ง ไ ม่ .ทั น ตั้ ง ตั ว อ า จ ไ ด้ ป รั บ ตำ แ ห น่ ง ใ ห้ มี อำ น า จ ก า ร บ ริ ห า ร ม า ก ขึ้ น แ ต่ ไ ม่ ว่ า จ ะ ป รั บ เ ป ลี่ ย น ไ ป อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ท่ า น จ ะ รู้ สึ ก พ อ อ ก พ อ ใ จ กั บ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ค รั้ ง นี้ แ ล ะ ท่ า น จ ะ ยึ ด มั่ น ใ น ห ลั ก ก า ร ที่ จ ะ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น ใ ห ม่ ๆ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ใ น สำ นั ก ง า น ข อ ง ท่ า น อ า จ มี ค ว า. ม กั ง ว ล ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง บ ริ ว า ร แ ล ะ ชื่ อ เ สี ย ง ข อ ง ท่ า น อ ยู่ บ้ า ง แ ต่ จ ะ ไ ม่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร ดำ เ นิ น ชี วิ ต ข อ ง ท่ า น แ ต่ อ ย่ า ง ใ ด ไ ม่ ค ว ร ยุ่ ง เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ก า ร เ อ ก ส า ร ห นั ง. สื อ สำ คั ญ ข อ ง ผู้ อื่ น แ ต่ ห า ก เ ป็ น ห น้ า ที่ ก า. ร ง า น ข อ ง ท่ า น ท่ า น จ ะ ต้ อ ง ทำ ด้ ว ย ค ว า ม ร ะ มั ด ร ะ วั ง อ ย่ า ง ยิ่ ง โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ รื่ อ ง ที่ เ กี่ ย ว กั บ อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์

ข อ บ คุ ณ ภ  า พ จา ก   I N F I N I TE   E S T A T E

ลั ค น า ( ลั ) ร า ศี ก ร ก ฎ
ใ น ร อ บ สั ป ด า ห์ นี้ ท่ า น จ ะ พ บ กั บ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ ทำ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ศ รั. ท ธ า ใ น ก า ร ทำ ค ว า ม ดี แ ล ะ พุ ท ธ ศ า ส น า อ ย่ า ง ยิ่ ง ย ว ด ห รื อ เ จ้ า ช ะ ต า จ ะ ส น ใ จ แ ล ะ รั ก ที่ จ ะ ศึ ก ษ า ใ น ง า น ศิ ล ป ะ อ ย่ า ง ถึ ง แ ก่ น จ น มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ชำ น า ญ ใ น ด้ า น ศิ ล ป ะ ห า ก ท่ า น ทำ ง า น ใ น ด้ า น นี้ อ ยู่ แ ล้ ว ก็ จ .ะ มี ชื่ อ เ สี ย ง เ กี ย ร ติ ย ศ ม า ก ขึ้ น จ ะ รั ก ใ น ก า ร ดำ เ นิ น ชี. วิ ต ที่ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง ส ง บ สุ ข แ ต่ ก็ ต้ อ ง ฝ่ า ฟั น ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค เ ลื อ ด ต า แ ท บ ก ร ะ เ ด็ น ก ว่ า จ ะ ป ร ะ ส บ ค ว า ม สำ เ ร็ จ ห รื อ ถ้ า ท่ า น ป ร ะ ส บ ค ว า ม สำ เ ร็ จ ใ น ก า ร มี อำ น า จ. ว า ส น า ม า แ ล้ ว ก็ ค ว ร ร ะ วั ง ก า ร สู ญ เ สี ย แ ล ะ ค ว า ม ผิ ด ห วั ง ที่ จ ะ ม า อ ย่ า ง ไ ม่ ทั น ตั้ ง ตั ว ไ ว้ ด้ ว ย ค น โ ส ด จ ะ พ บ ค น รั ก ที่ เ พี ย บ พ ร้ อ ม ค น ที่ มี คู่ ค ร อ ง ค น รั ก จ ะ เ จ ริ ญ รุ่ ง เ รื อ ง ใ น ชี วิ ต

ข อ บ คุ ณ ภ  า พ จา ก   I N F I N I TE   E S T A T E

ลั ค น า ( ลั ) ร า ศี สิ ง ห์
ใ น ร อ บ สั ป ด า ห์ นี้ ท่ า น มั ก จ ะ ถู ก ญ า ติ มิ ต ร ห ล อ ก ใ ห้ ไ ป โ น่ น ม า นี่ อ ย่ า ง ไ ม่ มี ส า ร ะ อ า จ เ ป็ น เ พ ร า ะ ท่ า น เ ชื่ อ มั่ น ต่ อ เ พื่. อ น ฝู ง แ ล ะ พี่ น้ อ ง ห รื .อ มั ก ม อ ง บุ ค ค ล ที่ อ ยู่ ใ ก ล้ ตั ว ใ น ด้ า น ดี อ ยู่ เ ส ม อ ใ ค ร ม า บ อ ก ข า ย วิ ต า มิ น บำ รุ ง ร่ า ง ก า ย อ ะ ไ ร ท่ า น ก็ มั ก จ ะ ห ล ง เ ชื่ อ ซื้ อ เ ห ม า แ จ ก ญ า ติ มิ ต ร จำ น ว น ม า ก อ ย่ า ง ง ม ง า ย ไ ม่ ค ว ร ล ง แ ช ร์ ห. รื อ ร่ ว ม ทุ น กั บ ใ ค ร ใ น ร ะ ย ะ นี้ แ ม้ จ ะ ส นิ ท ส น ม กั น แ ค่ ไ ห น ก็ ต า ม ยิ่ ง ก า ร ไ ป ข อ ยื ม เ งิ น ผู้ ใ ห ญ่ ม า ล ง ทุ น ด้ ว ย แ ล้ ว ยิ่ ง ไ ม่ ค ว ร ทำ เ ป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง เ พ ร า ะ น อ ก จ า ก เ ข า จ ะ ไ ม่ ใ ห้ เ งิ น ท่ า น แ ล้ ว เ ข า จ ะ ห า ว่ า ท่ า น ซื่ อ บื้ อ เ ชื่ .อ ค น ง่ า ย อี ก ด้ ว ย ค ว ร ช ะ ล อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ รื่ อ ง บ้ า น เ รื อ น ที่ ดิ น ห รื อ อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ใ ด ๆ ไ ว้ ก่ อ น ไ ม่ ค ว ร รี บ ร้ อ น จั ด ก า ร อ ะ ไ ร ใ น ปี นี้ เ ล ย ที เ ดี ย ว

ข อ บ คุ ณ ภ  า พ จา ก   I N F I N I TE   E S T A T E

ลั ค น า ( ลั ) ร า ศี กั น ย์
ใ น ร อ บ สั ป ด า ห์ นี้ ท่ า น จ ะ เ ป็ น กั ง ว ล อ ย่ า ง ใ จ จ ด ใ จ จ่ อ ใ น เ รื่ อ ง ก า ร เ งิ น ข. อ ง ท่ า น บ า ง ท่ า น ก็ ห่ ว ง ว่ า จ ะ ร่ำ ร ว ย จ น เ กิ น ไ ป แ ล้ ว จ ะ .มี ผู้ ม า ข อ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ต่ แ ค่ ดู โ ท ร ทั ศ น์ แ ล้ ว ใ ค ร ม า เ ส น อ แ น ะ ใ ห้ ซื้ อ อ ะ ไ ร ก็ มั ก จ ะ เ ชื่ อ ต า ม โ ฆ ษ ณ า แ ล ะ ซื้ อ สิ น ค้ า ง่ า ย ๆ โ ด ย ไ ม่ มี เ ห ตุ ผ ล อ ะ ไ ร ใ ด ๆ. ทั้ ง สิ้ น ด า ว เ ก ตุ ( 9 ) โ ค จ ร เ ข้ า ไ ป อ ยู่ ใ น ภ พ ก า ร เ งิ น ข อ ง .ท่ า น ท่ า น มั ก จ ะ ถู ก ห ล อ ก ใ ห้ ซื้ อ ข อ ง เ ก่ า ข อ ง โ บ ร า ณ ห รื อ มี ค น เ อ า เ ค รื่ อ ง ร า ง ข อ ง ข ลั ง แ ล ะ พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ป ล อ ม ม า ใ ห้ ท่ า น เ ช่ า ค ว ร ห ลี ก เ ลี่ ย ง ก า ร พู ด ก า ร เ จ ร จ า แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง ใ ด ๆ ที่ ใ ช้ สำ น ว น โ ว ห า ร .ที่ ซั บ ซ้ อ น เ พ ร า ะ ค น รั บ ส า ร อ า จ ตี ค ว า ม ข้ อ มู ล ผิ ด ไ ป จ า ก ที่ ท่ า น ต้ อ ง ก า ร พู ด ไ ป ม า ก แ ล ะ เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย ไ ด้

ข อ บ คุ ณ ภ  า พ จา ก   I N F I N I TE   E S T A T E

ลั ค น า ( ลั ) ร า ศี ตุ ล
ใ น ร อ บ สั ป ด า ห์ นี้ ท่ า น จ ะ มี ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ส า ม า ร ถ ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น แ ล ะ ส ร ร ค์ ส ร้ า ง ค ว า ม ส ว ย ง า ม แ บ บ แ. ป ล ก แ ล ะ พิ ส ด า ร ไ ม่ เ ห มื อ น ใ .ค ร ไ ด้ อ ย่ า ง ดี เ ยี่ ย ม โ ด ย เ ฉ พ า ะ ท่ า น ที่ ทำ ง า น เ กี่ ย ว กั บ เ ท ค โ น โ ล ยี ห รื อ ก า ร ติ ด ต่ อ กั บ ช า ว ต่ า ง ช า ติ ต่ า ง ภ า ษ า จ ะ ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ไ ด้ ดี แ ล ะ เ จ ริ ญ รุ่ ง เ รื อ ง มี ชื่ อ เ สี ย ง ที เ ดี ย ว แ ต่ .ท่ า น มั ก ช อ บ ที่ จ ะ ทำ ง า น ค น เ .ดี ย ว ไ ม่ อ ย า .ก ใ ห้ ใ ค ร ม า ยุ่ ง ห รื อ ม า จู้ จี้ จุ ก จิ ก ก ว น ใ จ มั ก จ ะ ห่ ว ง กั ง ว ล กั บ ก า ร แ ต่ ง เ นื้ อ แ ต่ ง ตั ว ข อ ง ต น เ อ ง เ ป็ น ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ว ล า จ ะ ทำ อ ะ ไ ร ก็ มั ก ต้ อ ง โ ด ด เ ด่ น ก ว่ า ผู้ อื่ น เ ส ม อ ซึ่. ง อ า จ มี ผู้ ห มั่ น ไ ส้ ท่ า น อ ยู่ บ้ า ง แ ต่ พ ว ก เ ข า ทำ อ ะ ไ ร ท่ า น ไ ม่ ไ ด้ สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย ส ม บู ร ณ์ ดี ถ้ า มี โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ เ ล็ ก น้ อ ย ก็ ห า ย ไ ด้ ง่ า ย

ข อ บ คุ ณ ภ  า พ จา ก   I N F I N I TE   E S T A T E

ลั ค น า ( ลั ) ร า ศี พิ จิ ก
ใ น ร อ บ สั ป ด า ห์ นี้ ท่ า น จ ะ มี ค ว า ม มั่ น ใ จ ใ น ต น เ อ ง มี ค ว า ม ศ รั ท ธ า แ ล ะ เ ชื่ อ มั่ น ใ น ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ ค ว า ม ม า น ะ บ า ก บั่ น ข อ ง. ต น เ อ ง ต่ อ สู้ ชี วิ ต โ ด ย ไ ม่ ห่ ว ง กั ง ว ล อ ะ ไ ร ใ ด ๆ ทั้ ง สิ้ น ไ ม่ ค่ อ ย มี ค ว า ม ห ว า ด ก ลั ว สิ่ ง ใ ด แ ล ะ ถื อ ค ติ ที่ ว่ า ชี วิ ต คื อ ก า ร ต่ อ สู้ ต้ อ ง ไ ม่ ย่ อ ท้ อ ต่ อ อุ ป ส ร ร ค ท่ า น ที่ มี บุ ต ร ห .ล า น ใ น ป ก ค ร อ ง บุ ต ร ห ล า น ข อ ง ท่ า น จ ะ นำ โ ช. ค ล า ภ ม า ใ ห้ ห รื อ พ ว ก เ ข า จ ะ เ ป็ น ที่ รั ก แ ล ะ เ อ็ น ดู ข อ ง บุ ค ค ล ทั่ ว ไ ป ท่ า น ที่ ยั ง โ ส ด จ ะ พ บ ค น ที่ ท่ า น ไ ม่ ถู ก ใ จ นั ก ม า ข า ย ข น ม จี บ ส่ ว น ค น ที่ มี คู่ ค ร อ ง คู่ ส ม ร. ส แ ล้ ว แ ต่ ยั ง ไ ม่ มี บุ ต ร อ า จ เ ป็ น โ อ ก า ส ที่ ดี ที่ จ ะ ตั้ ง ค ร ร ภ์ ห. รื อ ป รึ ก ษ า แ พ ท ย์ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร มี บุ ต ร ก็ ไ ด้ ส่ ว น ผู้ ที่ มี บุ ต ร แ ล้ ว อ า จ มี เ รื่ อ ง ร ะ ห อ ง ร ะ แ ห ง กั บ คู่ ค ร อ ง ค น รั ก พ อ ส ม ค ว ร

ข อ บ คุ ณ ภ  า พ จา ก   I N F I N I TE   E S T A T E

ลั ค น า ( ลั ) ร า ศี ธ นู
ใ น ร อ บ สั ป ด า ห์ นี้ ท่ า น ทำ อ ะ ไ ร ก็ ต า ม มั ก เ ป็ น ห่ ว ง กั ง ว ล ว่ า ญ า ติ มิ ต ร ใ น สั ง ค ม ข อ ง ท่ า น จ ะ ไ ด้ รั บ .ค ว า ม ส ะ ด ว ก ส บ า ย ห รื อ ไ ม่ มั .ก เ ป็ น ห่ ว ง กั ง ว ล ว่ า ต น จ ะ ต้ อ น รั บ ขั บ สู้ ญ า ติ มิ ต ร ไ ด้ ไ ม่ ดี เ ท่ า ที่ ค ว ร ซึ่ ง บ า ง ที ท่ า น ก็ ดี กั บ ค น อื่ น จ น เ กิ น ไ ป จ น บ า ง ค รั้ ง พ ว ก เ ข า ไ ม่ มี ค ว า ม เ ก ร ง ใ จ ต่ อ ท่ า น จ ะ มี เ พื่ อ น ฝู ง ใ ห ม่ เ ป็ น. ช า ว ต่ า ง ช า ติ ต่ า ง ศ า ส น า จ ะ. ไ ด้ ใ ก ล้ ชิ ด ห รื อ ค บ ห า ส ม า ค ม กั บ พ ร ะ ส ง ฆ์ อ ง ค์ เ จ้ า ห รื อ เ ข้ า ไ ป พั ว พั น กั บ กิ จ ก า ร ข อ ง วั ด อ า ศ ร ม ห รื อ ส ถ า น ที่ ที่ ผู้ ค น สั ก ก า ร บู ช า ต่ า ง ๆ มี ร า ย ไ ด้ ก้ อ น ใ ห ญ่ เ ก ษ ต ร ก ร จ ะ ไ ด้ ผ ล ผ ลิ ต. ที่ ดี มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ข า ย ผ ล ผ ลิ ต ไ ด้ ร า ค า ดี ก า ร ศึ ก ษ า ห า ค ว า ม รู้ ต่ า ง ๆ ก้ า ว รุ ด ห น้ า เ ป็ น อ ย่ า ง ดี คู่ ค ร อ ง ค น รั ก มั ก เ ป ลี่ ย น ใ จ ไ ป ม า จ น ท่ า น ต า ม ใ จ ไ ม่ ทั น

ข อ บ คุ ณ ภ  า พ จา ก   I N F I N I TE   E S T A T E

ลั ค น า ( ลั ) ร า ศี มั ง ก ร
ใ น ร อ บ สั ป ด า ห์ นี้ ท่ า น จ ะ เ ป็ น ผู้ จั ด ร ะ เ บี ย บ ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร ใ น อ ง ค์ ก ร ข อ ง ท่ า น ก า ร ง า น อ ย่ า ง พิ. ถี พิ ถั น แ ล ะ รั บ ผิ ด ช อ บ จ ะ จ ริ ง จั ง ทุ่ ม เ ท ทั้ ง ร่ า ง ก า ย แ ล ะ จิ ต ใ จ กั บ ก า ร ทำ ง า น มี ค ว า ม กั ง ว ล ว่ า แ ผ น ง า น ที่ ท่ า น ว า ง ไ ว้ จ ะ ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม ที่ กำ ห น ด ซึ่ ง ท่ า น ค ว ร จ ะ ต้ อ ง มี ค ว า ม ยื ด ห ยุ่. น กั บ ผู้ ร่ ว ม ง า น บ้ า ง ไ ม่ ม า ก ก็ .น้ อ ย อ า จ ต้ อ ง เ ข้ า ไ ป เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น พิ ธี ก ร ร ม ท า ง ศ า ส น า ห รื อ ลั ท ธิ บ า ง อ ย่ า ง ที่ ท่ า น ศ รั ท ธ า บ า ง ท่ า น จ ะ มี อ า ชี พ ใ ห ม่ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ค้ า ข า ย เ ค รื่ อ ง สั ง ฆ ภั ณ ฑ์ ห ล่ อ พ ร ะ ห รื อ ก า ร ค้ า ข า ย เ ค รื่ อ ง ร า ง ข อ ง .ข ลั ง ต่ า ง ๆ ท่ า น จ ะ มี โ ช ค ดี ด้ า น ก า ร เ ขี ย น ก า ร ป ร ะ พั น ธ์ ก า พ ย์ ก ล อ น ง า น ศิ ล ป ะ ห รื อ ก า ร เ ขี ย น บ ท แ ล ะ ข่ า ว ส า ร ต่ า ง ๆ ร ว ม ทั้ ง ก า ร ติ ด ต่ อ ธุ ร กิ จ ใ ด ๆ อี ก ด้ ว ย

ข อ บ คุ ณ ภ  า พ จา ก   I N F I N I TE   E S T A T E

ลั ค น า ( ลั ) ร า ศี กุ ม ภ์
ใ น ร อ บ สั ป ด า ห์ นี้ ท่ า น จ ะ ป ร ะ ส บ ค ว า ม โ ช ค ดี ท า ง ก า ร เ งิ น ห รื อ เ มื่ อ ถึ ง ค ร า ว ที่ เ งิ .น ข า ด มื อ จ ริ ง ๆ ก็ จ ะ มี ท า ง ห า ม า ช่ ว ย แ ก้ ขั ด ไ ด้ ด้ ว. ย ต น เ อ ง ก า ร ง า น ที่ เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม ส ว ย ง า ม แ ล ะ ค ว า ม สุ ข จ ะ เ จ ริ ญ ง อ ก ง า ม ดี เ ช่ น ก า ร ค้ า ข า ย เ ค รื่ อ ง สำ อ า ง เ สื้ อ ผ้ า อ า ภ ร ณ์ เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ แ ล ะ ง า น ด้ า น ศิ ล ป ะ ด้ า น ต่ า ง ๆ ซึ่ ง ห ม า ย ร ว ม ถึ ง ก า. ร ร้ อ ง รำ ทำ เ พ ล ง ก็ จ ะ ใ ห้ ผ ล ด้ า น ชื่ อ เ สี ย ง แ ล ะ เ งิ น ท อ ง ดี ม า ก บ า ง ท่ า น จ ะ ป ร ะ พ ฤ ติ ตั ว เ ป็ น ส า ย เ ป ย์ มั ก ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น จำ น ว น ม า ก ไ ป กั บ เ พ ศ ต ร ง ข้ า ม ห รื อ ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น ท อ ง ก้ อ น ใ ห ญ่ ไ ป กั บ ก า ร เ .ส ริ ม ส ว ย ค ว า ม ง า ม ใ ห้ กั บ ตั ว เ อ ง ก า ร เ ข้ า ห า ผู้ ห ลั ก ผู้ ใ ห ญ่ เ พื่ อ ข อ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ มั ก ไ ม่ ไ ด้ ผ ล ดี ค ว ร ห ลี ก เ ลี่ ย ง ก า ร ซื้ อ ข า ย อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ใ น ร ะ ย ะ นี้

ข อ บ คุ ณ ภ  า พ จา ก   I N F I N I TE   E S T A T E

ลั ค น า ( ลั ) ร า ศี มี น
ใ น ร อ บ สั ป ด า ห์ นี้ ท่ า น จ ะ ไ ด้ รั บ ท รั พ ย์ สิ น เ งิ น ท อ ง ห รื อ มี ชื่ อ เ สี ย ง แ บ บ ปุ บ ปั บ ตั้ ง ตั ว ไ ม่ ทั น เ ล ย ที เ ดี ย ว อ า จ ทำ ค ว า ม ดี โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ ห วั ง ผ ล ต อ บ แ ท น ใ ด ๆ แ ต่ มี ผู้ พ บ เ ห็ น แ ล้ ว นำ ไ ป โ จ ษ จั น กั น เ ป็ น ที่ ก ว้ า ง ข ว า ง ห รื อ อ า จ ไ ด้ ท รั พ ย์ สิ น เ ป็ น ที่ ดิ น เ รื อ ก ส ว น ไ ร่ น า ห รื อ รั บ โ อ น โ ฉ น ด ที่ ดิ น ผื น ใ ห ญ่ จ า ก ญ า ติ ผู้ ใ ห ญ่ ท่ า น ที่ เ ป็ น ตั ว แ ท น ห รื อ น า ย ห น้ า ค้ า ที่ ดิ น อ า จ ไ ด้ รั บ เ งิ น จ า ก ก า ร เ ป็ น น า ย ห น้ า ที่ ท่ า น ข า ย ที่ ดิ น สำ เ ร็ จ ไ ป น า น แ ล้ ว แ ต่ ก า ร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ใ น ร ะ ย ะ นี้ ไ ม่ ค่ อ ย ป ร ะ ส บ ค ว า ม สำ เ ร็ จ เ ท่ า ที่ ค ว ร ค ว ร ห ลี ก เ ลี่ ย ง ก า ร อ อ ก ค ว า ม เ ห็ น แ ล ะ ก า ร ใ ช้ โ ซ เ ชี่ ย ล มี เ ดี ย ที่ เ ป็ น ก า ร ก ล่ า ว ร้ า ย ผู้ อื่ น ห รื อ บุ ค ค ล ที่ 3 คู่ ค ร อ ง ค น รั ก จ ะ ป ร ะ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ เ ล็ ก น้ อ ย ห รื อ ห ก ล้ ม ข า แ ข้ ง บ า ด เ จ็ บ

ภาพรวมดวงดาวราศีทั้ง 12

Cr.Khoasod

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *