งานนี้แม่มาเอง!!แอฟ ทักษอร ทำเอาแฟนคลับฟินกรี๊ดกันสนั่น

งานนี้แม่มาเอง!!แอฟ ทักษอร ทำเอาแฟนคลับฟินกรี๊ดกันสนั่น

ห ลั ง จ า ก ที่ แ ฟ น ๆ ต่ า ง พ า กั น ก รี๊ ด ส นั่ น ไ ป แ ล้ ว เ มื่ อ แ ด ด ดี๊ แ พ ท   ” แ พ ท พ า ว เ ว อ ร์ แ พ ท   ” ไ ด้ เ จ อ กั บ ”   แ อ ฟ ทั ก ษ อ ร ” ห ลั ง จ า ก ถู ก จั บ จิ้ น ม า สั ก พั ก ทั้ ง คู่ เ มื่ อ ม า เ จ อ กั น ก็ ไ ด้ มี ก า ร แ ช ะ ภ า พ ร่ ว ม กั น จ น แ ฟ น ค ลั บ ต่ า ง ก รี๊ ด ส นั่ น โ ซ เ ชี ย ล กั น เ ล ย ที เ ดี ย ว

ภาพของ แอฟ ทักษอร

ภาพของ แพท พาวเวอร์เเพท

ล่ า สุ ด แ ม่ แ อ ฟ โ พ ส ต์ ภ า พ คู่ ห นุ่ ม แ พ ท พ า ว เ ว อ ร์ แ พ ท    เ อ ง แ ล้ ว จ้ า ผ่ า น อิ น ส ต ร า แ ก ร ม     @ a f f _ t a k s a o r n      พ ร้ อ ม แ ค ป ชั่ น ช ว น ดู ร า ย ก า ร ที่ ห นุ่ ม แ พ ท พ า ว เ ว อ ร์ แ พ ท ม า ร่ ว ม ใ ห้ สั ม ภ า ษ ณ์ ร ะ บุ ว่ า . . . . 3 แ ซ่ บ วั น นี้ เ ปิ ด เ ล ย ค่ ะ    c r . p i c @ d a c k d e v i l . . . .

ภาพของ แอฟ ทักษอร และ แพท พาวเวอร์แพท

ภาพของ แอฟ ทักษอร และ แพท พาวเวอร์แพท

ภาพของ แอฟ ทักษอร และ แพท พาวเวอร์แพท

ง า น นี้ ทำ เ อ า แ ฟ น ๆ ต่ า ง ก รี๊ ด ห นั ก ก ว่ า  เ ดิ ม เ มื่ อ แ ม่ แ อ ฟ โ พ ส ต์ ภ า พ คู่ เ อ ง เ ล ย น อ ก จ า ก จ ะ เ กิ ด ค ว า ม จิ้ น กั น ห นั ก ม า ก แ ล้ ว ยั ง เ ชี ย ร์ ใ ห้ มี ล ะ ค ร คู่ กั น อี ก ด้ ว ย

ชาวเน็ตแห่เชียร์แสดงความคิดเห็น

ชาวเน็ตแห่เชียร์แสดงความคิดเห็น

ชาวเน็ตแห่เชียร์แสดงความคิดเห็น

ชาวเน็ตแห่เชียร์แสดงความคิดเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *