ดาราชายหลอกกินตับ-บีบคอทำร้ายร่างกายหลังสาวแฉ?ท็อป ณฐกร หลังชาวเน็ตจับโยง’เจ้าตัวตอบแล้ว

ดาราชายหลอกกินตับ-บีบคอทำร้ายร่างกายหลังสาวแฉ?ท็อป ณฐกร หลังชาวเน็ตจับโยง’เจ้าตัวตอบแล้ว

ก ล า ย เ ป็ น ป ร ะ เ ด็ น ที่ ช า ว เ น็ ต อ ย า ก รู้ ห นั ก ม า ก ห ลั ง ใ น โ ล ก อ อ น ไ ล น์ ไ ด้ มี ก า ร แ ช ร์ ค ลิ ป ภ า พ จ า ก ยู ทู บ ใ น ช่ อ ง S e e T r u e ที่ บ อ ก เ ล่ า เ รื่ อ ง ร า ว เ กี่ ย ว กั บ ห ญิ ง ส า ว ร า ย ห นึ่ ง ที่ อ้ า ง ว่ า โ ด น ด า ร า ช า ย ชื่ อ ดั ง ม า ข อ ค บ ห า เ ป็ น แ ฟ น อ ยู่ 2 ปี โ ด ย ผู้ ช า ย เ ซ็ ก ซ์ จั ด ไ ม่ ใ ส่ ถุ ง ย า ง ม า รู้ ที ห ลั ง ว่ า เ จ้ า ตั ว มี ค ร อ บ ค รั ว แ ล้ ว ภ า ย ห ลั ง เ กิ ด มี ป า ก เ สี ย ง กั น เ รื่ อ ง ถ่ า ย รู ป เ ล่ น แ ล้ ว ฝ่ า ย ช า ย เ กิ ด อ า ร ม ณ์ ฉุ น เ ฉี ย ว ทำ ร้ า ย ร่ า ง ก า ย ด้ ว ย ก า ร บี บ ค อ จ น เ กื อ บ ต า ย สุ ด ท้ า ย ต้ อ ง ไ ป แ จ้ ง ค ว า ม เ อ า ผิ ด ซึ่ ง ห ลั ง จ า ก มี ข่ า ว อ อ ก ไ ป ก็ ทำ เ อ า ช า ว เ น็ ต อ ย า ก รู้ ห นั ก ม า ก ว่ า ด า ร า ค น ดั ง ก ล่ า ว คื อ ใ ค ร ต า ม ที่ เ ส น อ ข่ า ว ไ ป แ ล้ ว นั้ น

ภาพจากรายการ เรื่องเล่า เสาร์อาทิตย์

ภาพจากรายการ เรื่องเล่า เสาร์อาทิตย์

ค ว า ม คื บ ห น้ า ล่ า สุ ด ใ น ร า ย ก า ร ” เ รื่ อ ง เ ล่ า เ ส า ร์ อ า ทิ ต ย์ ” วั น นี้ ( 1 4 มี . ค . ) ไ ด้ มี ก า ร พู ด ถึ ง ป ร ะ เ ด็ น นี้ โ ด ย ผู้ ป ร ะ ก า ศ ข่ า ว ค น ดั ง ไ ก่ – ภ า ษิ ต ไ ด้ เ ล่ า ว่ า “ ล่ า สุ ด มี ชื่ อ ชั ด เ จ น อ อ ก ม า แ ล้ ว ข่ า ว นี้ ก ล า ย เ ป็ น คุ ณ ท็ อ ป – ณ ฐ ก ร ที่ ถู ก ก ล่ า ว ห า เ บื้ อ ง ต้ น แ ห ล่ ง ข่ า ว ยื น ยั น แ บ บ นี้ ว่ า ค น ใ ก ล้ ชิ ด กั บ ท็ อ ป บ อ ก ว่ า ท็ อ ป ไ ม่ ไ ด้ มี โ ล ก ส อ ง ใ บ ไ ม่ ไ ด้ ห ล อ ก ผู้ ห ญิ ง ค น นี้ ศึ ก ษ า กั บ ผู้ ห ญิ ง ค น นี้ คุ ย กั น ม า อ ยู่ ส อ ง ปี ต อ น นั้ น เ ลิ ก กั บ ภ ร ร ย า ไ ป แ ต่ พ อ โ ค วิ ด ก ลั บ ม า คุ ย กั บ ภ ร ร ย า แ ล ะ ลู ก จึ ง ส า น สั ม พั น ธ์ กั น ก ลั บ ม า เ ป็ น ค ร อ บ ค รั ว อี ก ค รั้ ง กั บ ผู้ ห ญิ ง ค น นี้ ถ อ ย ห่ า ง อ อ ก ม า แ ล้ ว ค น ที่ ไ ป แ จ้ ง ค ว า ม แ ล้ ว เ ข า ก็ ม า ขู่ เ รี ย ก เ งิ น แ ล้ ว เ ข้ า ม า ด่ า ”

ภาพจากรายการ เรื่องเล่า เสาร์อาทิตย์

ภาพจาก อัมรินทร์

” ยื น ยั น ว่ า ไ ม่ เ ค ย มี ก า ร ทำ ร้ า ย ร่ า ง ก า ย วั น ที่ เ กิ ด เ ห ตุ ที่ ผู้ ห ญิ ง ค น นี้ อ้ า ง ตื่ น ขึ้ น ม า เ ห็ น โ ท ร ศั พ ท์ ข อ ง ผู้ ห ญิ ง ค น นี้ เ ปิ ด อ ยู่ แ อ บ เ ข้ า ไ ป ดู ป ร า ก ฏ ว่ า แ อ บ ถ่ า ย รู ป แ ล ะ ค ลิ ป ไ ว้ เ ย อ ะ ม า ก จึ ง ก ล า ย เ ป็ น เ รื่ อ ง แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ บี บ ค อ แ ต่ ยั ง ไ ง เ รื่ อ ง นี้ เ ป็ น ค ดี ค ว า ม อ ยู่ ส น . โ ช ค ชั ย ”

ภาพจาก Seetrue

ภาพจาก Seetrue
ข อ ข อ บ คุ ณ ภ า พ ป ร ะ ก อ บ จ า ก อิ น ส ต า แ ก ร ม @ t o p z a r u

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *