เดือดจัด!!ไปจบกันที่ศาล ตุ๊กกี้ ฉะชู้-ผู้ชายที่ไม่เคยรู้จักพอ

เดือดจัด!!ไปจบกันที่ศาล ตุ๊กกี้ ฉะชู้-ผู้ชายที่ไม่เคยรู้จักพอ

ไ ม่ มี ห ร อ ก โ ล ก 2 ใ บ มี แ ต่ ชู้ กั บ ผู้ ช า ย ไ ม่ รู้ จั ก พ อ ลั่ “ ตุ๊ ก กี้ สุ ด า รั ต น์ ” สุ ด จ ะ ท น อ อ ก โ ร ง ป ก ป้ อ .ง น้ อ ง ส า ว ลั่ น คุ ย กั น ดี ๆ ไ ป คุ ย กั น ที่ ศ า ล จ บ ! พ ร้ อ ม ฝ า ก กั บ “ ธั ญ ญ่ า ธั ญ ญ า เ ร ศ ” ใ น เ พ จ เ มี ย ยื น ห นึ่ ง
เ รี ย ก ไ ด้ ว่ า ช่ ว ง นี้ ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง มี เ รื่ อ ง ใ ห้ ต า ม ติ ด แ บ บ ไ ม่ ห ยุ ด ห ย่ อ น เ ล ย จ ริ ง ๆ อ ย่ า ง ก่ อ น ห. น้ า ก็ เ พิ่ ง จ ะ มี เ รื่ อ ง โ ล ก ใ บ ที่ 1 ใ บ ที่ 2 ใ ห้ เ ม า ท์ กั น ส นั่ น ว ง ก า ร ไ ป ห ย ก ๆ ล่ า สุ ด ก็ มี เ รื่ อ ง เ มี ย ห ล ว ง – เ มี ย น้ อ ย ผ่ า น หู ผ่ า น ม า ก ร ะ ตุ ก ต่ อ ม เ ม า ท์ ใ ห้ ทำ ง า น อี ก แ ล้ ว ห ลั ง จ า ก. ที่ นั ก แ ส ด ง ต ล ก ชื่ อ ดั ง อ ย่ า ง “ ตุ๊ ก กี้ สุ .ด า รั ต น์ บุ ต ร พ ร ม ” ห รื อ “ ตุ๊ ก กี้ ชิ ง ร้ อ ย ชิ ง ล้ า น ” อ อ ก ม า โ พ ส ต์ ภ า พ ห ญิ ง ส า ว ป ริ ศ น า มี อิ โ ม จิ ลู ก โ ล ก อั น เ บ้ อ เ ริ่ ม ปิ ด บั ง ใ บ ห น้ า ไ ว้ ล ง ใ น เ ฟ ซ บุ๊ ก ส่ ว น ตั ว พ ร้ อ ม กั บ .ร ะ บุ ข้ อ ค ว า ม ไ ว้ ว่ า … . . .

ภาพของ ตุ๊กกี้ สุดารัตน์

“ ทำ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ สำ ห รั บ ค น อ่ า น ห นั ง สื อ ไ ม่ จ บ ( นี่ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ ง ห นู แ ล ะ ไ ม่ ใ ช่ ส า มี ห นู แ ต่ เ. ป็ น เ รื่ อ ง ค น ใ น ค ร อ บ ค รั ว ห นู น ะ ค ะ )
เ ริ่ ม ไ ม่ มี ห ร อ ก โ ล ก 2 ใ บ มี แ ต่ ห ญิ ง ที่ เ ป็ น ชู้ กั บ ผู้ ช า ย ที่ ไ ม่ รู้ จั ก พ อ ด่ า คู่ ไ ม่ แ บ่ ง พ อ ๆ กั น ส. ติ ค ว า ม ดี ค ว า ม ช อ บ ก ร ร ม เ กิ ด จ า ก ก า ร ก ร ะ ทำ ยั บ ยั้ ง ช่ า ง ใ จ ล ะ เ ว้ น ข อ ง เ ข า ข อ ง เ ร า ใ จ เ ข า ใ จ เ ร า คุ ย ล ะ ก็ แ ล้ ว เ ตื อ น ล ะ ก็ แ ล้ ว ส า บ า น ล ะ ก็ แ ล้ ว ก ร า บ ตี น แ ม่ กู ล ะ ก็ แ ล้ ว เ จ ร จ า ล ะ ก็ แ ล้ ว 4 ส า ย คุ ย ล ะ ก็ แ ล้ ว ก็ ยั ง. ไ ม่ ห ยุ ด ไ ม่ รู้ จ ะ ทำ ไ ง มั น ค ง ถึ ง เ ว ล า แ ล้ ว. ล ะ ปี ก ว่ า ล ะ ที่ เ ดื อ น ร้ อ น ใ จ ม า ต ล อ ด พ อ เ ห อ ะ เ ลิ ก คุ ย กั น ดี ดี ไ ป คุ ย กั น ที่ ศ า ล จ บ เ ตื อ น ล ะ ไ ม่ ฟั ง มั น ก็ ต้ อ ง พั ง ค น ล ะ ข้ า ง ฮั ล. โ ห ล ไ ม่ ใ ช่ ส า มี ห นู น ะ ค ะ ( ส า มี ห นู ดี ) ”

 

ภาพของ ตุ๊กกี้ สุดารัตน์

แ ล ะ ห ลั ง จ า ก ที่ ไ ด้ เ ผ ย โ พ ส ต์ ดั ง ก ล่ า ว ไ ป แ ล้ ว นั้ น “ ตุ๊ ก กี้ ” ก็ ยั ง ไ ด้ แ ช ร์ โ .พ ส ต์ จ า ก เ พ จ “ เ มี ย ยื น ห นึ่ ง ” ข อ ง พิ ธี ก ร ส า ว รุ่ น พี่ “ ธั ญ ญ่ า ญ ญ า เ ร ศ ” ม า ยั ง เ ฟ ซ บุ๊ ก ข อ. ง ตั ว เ อ ง พ ร้ อ ม กั บ เ .ขี ย น ข้ อ ค ว า ม บ อ ก เ ป็ น ก า ร ฝ า ก ฝั ง น้ อ ง ส า ว ตั ว เ อ ง ด้ ว ย ว่ า “ เ อ้ า ก ด ไ ล ท์ เ พ จ นี้ .ค่ ะ ข อ บ คุ ณ พี่ ธั ญ ญ า .น ะ ค ะ ฝ า ก น้ อ ง ส า ว ห นู ด้ ว ย น ะ ค ะ ”

ภาพของ ตุ๊กกี้ สุดารัตน์

ภาพของ ตุ๊กกี้ สุดารัตน์

แ ล ะ ล่ า สุ ด ( 1 2 มี . ค . 2 5 6 4 ) ส า ว ตุ๊ ก กี้ ก็ ไ ด้ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว อี ก ค รั้ ง ด้ ว ย ก า ร โ พ ส ต์ ข้ อ ค ว า ม ข. อ กำ ลั ง ใ จ แ ล ะ พ ร้ อ ม ป ก ป้ อ. ง คุ้ ม ค ร อ ง น้ อ ง ส า ว ข อ ง เ ธ อ ด้ ว ย ชี วิ ต ว่ า … “ ข อ กำ ลั ง ใ จ จ า ก ทุ ก ค น ใ ห้ ห นู ต่ อ สู้ กั บ ค ว า ม ไ ม่ ยุ ติ ธ ร ร ม ข อ ง ค น ๆ นึ ง ที่ ไ ด้ ขึ้ น ชื่ อ ว่ า เ มี ย ห ล ว ง เ ห ตุ ผ ล จ า .ก ก า ร เ ป็ น พี่ ส า ว ค น นี้ จ ะ ป ก ป้ อ ง ดู แ ล คุ้ ม ค ร อ ง .น้ อ ง ส า ว ด้ ว ย ชี วิ ต อ ะ ไ ร ผิ ด คื อ ผิ ด อ ะ ไ ร ถู ก คื อ ถู ก อ ะ ไ ร ชั่ ว คื อ ชั่ ว อ ะ ไ ร แ ก้ ต้ อ ง แ ก้ ใ ห้ มั น ไ ด้ ข อ คุ ณ ง า ม ค ว า ม ดี ที่ ห นู ทำ ม า ส่ ง ส ติ ส่ ง ปั ญ ญ า ส่ ง กำ ลั ง ใ จ ม า ใ ห้ ห. นู ที ห นู พ ร้ อ ม จ ะ สู้ เ พื่ อ ค ร อ บ ค รั ว ทุ ก ค น สั ญ ญ า ฉั น คื อ พี่ ส า ว ข อ ง น้ อ ง ต ล อ ด ไ ป ”

ภาพของ ตุ๊กกี้ สุดารัตน์

ภาพของ ตุ๊กกี้ สุดารัตน์

ภาพของ ตุ๊กกี้ สุดารัตน์
ข อ บ คุ ณ เ ฟ ซ บุ๊ ก : T u k k y S u d a r a t

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *