เผยภาพงานฉลอง ศรีริต้า-กรณ์ BabyShower ต้อนรับลูกชายแบบหรูหราอลังการสุดๆ

เผยภาพงานฉลอง ศรีริต้า-กรณ์ BabyShower ต้อนรับลูกชายแบบหรูหราอลังการสุดๆ

เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง ด า ร า ส า ว ที่ เ ต็ ม ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม ส ว ย มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ เ พ รี ย บ พ ร้ อ ม ไ ป ทุ ก อ ย่ า ง สำ ห รั บ ” ศ รี ริ ต้ า เ จ น เ ซ่ น ณ ร ง ค์ เ ด ช ” ห ลั ง จ า ก ที่ เ ธ อ ตั ด สิ น ใ จ เ ข้ า วิ ว า ห์ กั บ ” ก ร ณ์ ณ ร ง ค์ เ ด ช ” ทั้ ง คู่ ก็ มี เ ป้ า ห ม า ย อ ย่ า ง ห นึ่ ง คื อ ก า ร ปั๊ ม ท า ย า ท ซึ่ ง ต่ อ ม า เ มื่ อ วั น ที่ 1 1 ก . ย . ที่ ผ่ า น ม า เ จ้ า ตั ว ป ร ะ ก า ศ ข่ า ว ดี ผ่ า น อิ น ส ต ร า แ ก ร ม ส่ ว น ตั ว ว่ า ตั้ ง ค ร ร ภ์ ลู ก ค น แ ร ก แ ล้ ว เ ป็ น ลู ก ช า ย

ภาพของ ศรีิริต้า และสามีของเธอ

ภาพบรรยากาศงานฉลองต้อนรับลูกชาย

ภาพบรรยากาศงานฉลองต้อนรับลูกชาย

ซึ่ ง ว า น นี้ ( 1 3 มี . ค . 6 4 ) ศ รี ริ ต้ า แ ล ะ ก ร ณ์ ก็ ไ ด้ จั ด ป า ร์ ตี้ B a b y S h o w e r ต้ อ น รั บ ลู ก ช า ย ค น แ ร ก เ ต รี ย ม พ ร้ อ ม ลื ม โ ต ดู โ ล ก ท่ า ม ก ล า ง บ ร ร ย า ก า ศ สุ ด อ บ อุ่ น ทั้ ง ค ร อ บ ค รั ว ทั้ ง ส อ ง ฝ่ า ย แ ล ะ เ พื่ อ น พี่ น้ อ ง ใ น ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ม า ร่ ว ม ง า น จำ น ว น ม า ก

ภาพบรรยากาศงานฉลองต้อนรับลูกชาย

ภาพบรรยากาศงานฉลองต้อนรับลูกชาย

ภาพบรรยากาศงานฉลองต้อนรับลูกชาย

พ ร้ อ ม แ ค ป ชั่ น . . . . ” เ เ ม่ ” คํ า ที่ มี ค่ า เ เ ล ะ มี ค ว า ม ห ม า ย ที สุ ด ค่ ะ . . . .

ภาพบรรยากาศงานฉลองต้อนรับลูกชาย

ภาพบรรยากาศงานฉลองต้อนรับลูกชาย

ภาพบรรยากาศงานฉลองต้อนรับลูกชาย

ภาพบรรยากาศงานฉลองต้อนรับลูกชาย

ภาพบรรยากาศงานฉลองต้อนรับลูกชาย

ภาพบรรยากาศงานฉลองต้อนรับลูกชาย

ภาพบรรยากาศงานฉลองต้อนรับลูกชาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *