จะไม่ยอมให้ใครทำให้เราเจ็บอีก พลอย เฌอมาลย์ ประกาศชัดเลิกไฮโซอเล็ก

” พ ล อ ย เ ฌ อ ม า ล ย์ ” ป ร ะ ก า ศ ชั ด เ ลิ ก ไ ฮ โ ซ อ เ ล็ ก แ ล้ ว ห ลั ง ต้ อ ง เ ก็ บ ไ ว้ ค น เ ดี ย ว ไ ม่ พ ร้ อ ม บ อ ก ใ ค ร

น่ า จั บ ต า ม อ ง เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก สำ ห รั บ ล ะ ค ร ท า ง ช่ อ ง 8 ” เ ร ย า ” ที่ ข น ที ม นั ก แ ส ด ง ดั ง ม า ม า ก ม า ย โ ด ย เ ฉ พ า ะ น า ง เ อ ก สุ ด แ ซ่ บ ตั ว แ ม่ อ ย่ า ง พ ล อ ย – เ ฌ อ ม า ล ย์ บุ ญ ย ศั ก ดิ์ ที่ เ ค ย อ อ ก ม า เ ปิ ด ใ จ แ ล้ ว ว่ า ล ะ ค ร เ รื่ อ ง เ ร ย า จ ะ เ ป็ น เ รื่ อ ง สุ ด ท้ า ย ที่ เ ล่ น ก่ อ น จ ะ เ ดิ น ท า ง ต า ม ค ว า ม ฝั น ต่ อ ไ ป

ภ า พ ข อ ง พ ล อ ย – เ ฌ อ ม า ล ย์

โ ด ย ส า ว พ ล อ ย ก ล่ า ว ว่ า ล ะ ค ร เ รื่ อ ง เ ร ย า นั้ น จ ะ เ ป็ น ไ ต ร ภ า ค จ บ ซึ่ ง ห ล า ย ค น ค ง อ ย า ก รู้ ว่ า ต อ น จ บ ข อ ง เ ร ย า ห รื อ ช่ ว ง สุ ด ท้ า ย ข อ ง ชี วิ ต เ ข า นั้ น จ ะ เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร สำ ห รั บ ตั ว พ ล อ ย ตื่ น เ ต้ น ม า ก ที่ ต้ อ ง ม า รั บ บ ท ที่ ไ ม่ ไ ด้ ง่ า ย มี ค น แ ซ ว ว่ า ไ ด้ รั บ บ ท กั บ พ ร ะ เ อ ก ห ล่ อ ๆ ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ ทั้ ง นั้ น

ภ า พ ข อ ง พ ล อ ย – เ ฌ อ ม า ล ย์

ส า ว พ ล อ ย ย้ำ ว่ า ตั ว เ อ ง ทำ ดี ที่ สุ ด ใ น ชี วิ ต แ ล้ ว แ อ บ ก ด ดั น เ พ ร า ะ มี ห ล า ย ค น ที่ ค า ด ห วั ง กั บ ล ะ ค ร เ รื่ อ ง นี้ แ ต่ อ ย า ก ใ ห้ ทุ ก ค น ไ ด้ ติ ด ต า ม เ พ ร า ะ จ ะ เ ป็ น เ รื่ อ ง สุ ด ท้ า ย แ ล้ ว ที่ ฝ า ก ไ ว้ กั บ จ อ แ ก้ ว
ซึ่ ง เ มื่ อ ถ า ม ถึ ง ส า เ ห ตุ ที่ ตั ด สิ น ใ จ เ ลิ ก เ ล่ น ล ะ ค ร จ อ แ ก้ ว ส า ว พ ล อ ย ก ล่ า ว ว่ า เ ล่ น ม า เ กื อ บ 2 8 ปี แ ล้ ว คิ ด ม า ห ล า ย ปี แ ล้ ว ว่ า อ ย า ก รี ไ ท ร์ ตั ว เ อ ง มี จุ ด ห นึ่ ง ที่ คิ ด ว่ า อ ย า ก ทำ อ ย่ า ง อื่ น บ้ า ง จ ะ ค้ น ห า ตั ว เ อ ง ต่ อ ไ ป แ ต่ ถ้ า เ ป็ น ง า น แ ส ด ง ใ น รู ป แ บ บ สื่ อ อ อ น ไ ล น์ ก็ ยั ง ยิ น ดี ที่ จ ะ ทำ อ ยู่ แ ต่ พ ว ก ล ะ ค ร ข อ เ บ ร ก แ ล้ ว

ภ า พ ข อ ง พ ล อ ย – เ ฌ อ ม า ล ย์

เ จ้ า ตั ว ยื น ยั น ว่ า เ รื่ อ ง นี้ ต น คิ ด ม า ค่ อ น ข้ า ง น า น แ ล้ ว เ พ ร า ะ ไ ม่ มี ใ ค ร อ ยู่ ไ ด้ ค้ำ ฟ้ า ต ล อ ด ไ ป แ ล ะ คิ ด ว่ า ผ ล ง า น สุ ด ท้ า ย นี้ คื อ ผ ล ง า น ชิ้ น ม า ส เ ต อ ร์ พี ซ ข อ ง พ ล อ ย เ ฌ อ ม า ล ย์ แ ล้ ว มั น ถึ ง เ ว ล า แ ล้ ว จ ริ ง ๆ อ ย า ก เ รี ย น รู้ อ ะ ไ ร ใ ห ม่ ๆ มั น เ ห มื อ น เ ร า ย้ำ อ ยู่ กั บ ที่ อ ย า ก ห า ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ ห ม่ ไ ม่ รู้ ว่ า จ ะ มี โ อ ก า ส ดี ๆ เ ข้ า ม า ห า เ ร า ไ ห ม แ ต่ ถ้ า ไ ม่ ตั ด สิ น ใ จ วั น นี้ วั น ห น้ า ก็ ต้ อ ง อ อ ก ม า อ ยู่ ดี

ภ า พ ข อ ง พ ล อ ย – เ ฌ อ ม า ล ย์

ส่ ว น ที่ ป ร ะ ก า ศ ส ถ า น ะ ว่ า โ ส ด รั บ วั น ว า เ ล น ไ ท น์ ที่ ผ่ า น ม า เ จ้ า ตั ว ก็ รั บ ว่ า เ ลิ ก กั บ แ ฟ น ห นุ่ ม ฝ รั่ ง ต า น้ำ ข้ า ว อ เ ล็ ก แ ล้ ว โ ด ย ต อ น นี้ ฟื้ น ฟู หั ว ใ จ เ รี ย บ ร้ อ ย เ พ ร า ะ เ ลิ ก ม า พั ก ห นึ่ ง แ ล้ ว ช่ ว ง ก่ อ น ยุ่ ง ม า ก ถ่ า ย ล ะ ค ร 2 เ รื่ อ ง ต้ อ ง เ ก็ บ ไ ว้ ค น เ ดี ย ว ไ ม่ มี ใ ค ร รู้ จ น วั น ห นึ่ ง มั น ผ่ า น ม า พ อ ส ม ค ว ร ก็ พ ร้ อ ม ที่ จ ะ บ อ ก ใ ห้ ทุ ก ค น พ ร้ อ ม เ ดิ น ห น้ า ต่ อ ไ ป แ ล้ ว

ภ า พ ข อ ง พ ล อ ย – เ ฌ อ ม า ล ย์

เ มื่ อ ถ า ม ว่ า พ ร้ อ ม เ ปิ ด รั บ ค น ใ ห ม่ ไ ห ม ส า ว พ ล อ ย ต อ บ ว่ า ยั ง ไ ม่ พ ร้ อ ม มี เ ป็ น ค น เ ปิ ด ใ จ ย า ก แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ เ รื่ อ ง ม า ก พู ด เ ล ย ว่ า จ ะ ไ ม่ ใ ห้ ใ ค ร ม า ทำ ใ ห้ เ ร า เ จ็ บ อี ก น่ า จ ะ เ ป็ น ค รั้ ง สุ ด ท้ า ย แ ล้ ว แ ต่ ว่ า ยั ง ไ ม่ เ ข็ ด
ก็ ต้ อ ง ข อ เ ป็ น กำ ลั ง ใ ห้ กั บ ส า ว พ ล อ ย เ ฌ อ ม า ล ย์ บุ ญ ย ศั ก ดิ์ ทั้ ง ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง หั ว ใ จ แ ล ะ ผ ล ง า น ต่ า ง ๆ ที่ กำ ลั ง จ ะ ม า สู่ จ อ แ ก้ ว ใ ห้ ไ ด้ รั บ ช ม

ภ า พ ข อ ง พ ล อ ย – เ ฌ อ ม า ล ย์

ภ า พ ข อ ง พ ล อ ย – เ ฌ อ ม า ล ย์
ที่ ม า : t h a i r a t h

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *