หวานไปอีก!!แต้ว ณฐพร เผยภาพสุดสวีทฉลองครบรอบ 10 เดือนกับไฮโซณัย

หวานไปอีก!!แต้ว ณฐพร เผยภาพสุดสวีทฉลองครบรอบ 10 เดือนกับไฮโซณัย

เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง คู่ รั ก ที่ เ สิ ร์ ฟ ค ว า ม ห ว า น ม า ต ล อ ด สำ ห รั บ น า ง เ อ ก ส า ว ห น้ า ใ ส ” เ เ ต้ ว – ณ ฐ พ ร เ ต มี รั ก ษ์ ” กั บ ห นุ่ ม นั ก ธุ ร กิ จ ” ไ ฮ โ ซ ณั ย ” ที่ พั ก ห ลั ง ม า นี้ เ ร า จ ะ เ ห็ น ว่ า ทั้ ง คู่ เ ริ่ ม ห ย อ ด ค ว า ม ห ว า น ใ ห้ กั น แ ล ะ กั น อ ยู่ บ่ อ ย ค รั้ ง ผ่ า น อิ น ส ต ร า แ ก ร ม แ ม้ ว่ า ตั ว จ ะ อ ยู่ ใ ก ล้ ไ ก ล เ จ อ อุ ป ส ร ร ค ด ร า ม่ า ถ า โ ถ ม พ ว ก เ ข า ก็ เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ กั น แ ล ะ กั น ที่ ดี ม า ต ล อ ด

ภาพของ แต้ว ณฐพร และไฮโซณัย

ภาพของ แต้ว ณฐพร และไฮโซณัย

ภาพของ แต้ว ณฐพร และไฮโซณัย

ล่ า สุ ด วั น นี้ ( 1 4 มี . ค . 6 4 ) ส า ว แ ต้ ว เ สิ ร์ ฟ ค ว า ม ห ว า น แ ต่ เ ช้ า เ มื่ อ โ พ ส ต์ ภ า พ คู่ ห ว า น ใ จ ไ ฮ โ ซ ณั ย เ นื่ อ ง ใ น โ อ ก า ส วั น ค ร บ ร อ บ ค บ ห า ดู ใ จ กั น ม า 1 0 เ ดื อ น แ ล้ ว พ ร้ อ ม กั บ แ ค ป ชั่ น . . . h a p p y 1 0 t h m o n t h w i t h y o u @ p r a n a i p # 1 3 0 3 2 0 2 1 . . . .

ภาพของ แต้ว ณฐพร และไฮโซณัย

ภาพของ แต้ว ณฐพร และไฮโซณัย

ท่ า ม ก ล า ง เ พื่ อ น พี่ น้ อ ง แ ล ะ แ ฟ น ค ลั บ เ ข้ า ม า แ ซ ว กั น ส นั่ น ไ อ จี กั น เ ล ย ที เ ดี ย ว……………………………

เหล่าแฟนคลับแห่เข้ามาชื่อชมแซวกันเพียบ

 

เหล่าแฟนคลับแห่เข้ามาชื่อชมแซวกันเพียบ

ภาพของ แต้ว ณฐพร และไฮโซณัย

ภาพของ แต้ว ณฐพร และไฮโซณัย

ภาพของ แต้ว ณฐพร และไฮโซณัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *