เปิด 6 เงื่อนไขคุมประพฤติ ‘สรยุทธ สุทัศนะจินดา’ หลังปล่อยตัวออกมา

เปิด 6 เงื่อนไขคุมประพฤติ ‘สรยุทธ สุทัศนะจิดา’ หลังปล่อยตัวออกมา

จ า ก ก ร ณี น า ย ส ร ยุ ท ธ สุ ทั ศ น ะ จิ น ด า อ ดี ต พิ ธี ก ร ร า ย ก า ร ข่ า ว ชื่ อ ดั ง อ า ยุ 5 5 ปี ผู้ ต้ อ ง ขั ง ใ น ค ดี ฐ า น ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ผู้ อื่ น ก ร ะ ทำ ค ว า ม ผิ ด พ . ร . บ . ว่ า ด้ ว ย ค ว า ม ผิ ด ข อ ง พ นั ก ง า น ใ น อ ง ค์ ก า ร ห รื อ ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ก า ร พิ จ า ร ณ า พั ก โ ท ษ โ ด ย เ ห ตุ พิ เ ศ ษ แ ล ะ จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร ป ล่ อ ย ตั ว ใ น วั น ที่ 1 4 มี . ค . เ ว ล า 9 . 0 0 น . โ ด ย น า ย ส ร ยุ ท ธ จ ะ ถู ก นำ ตั ว ไ ป ส ว ม กำ ไ ล อิ เ ล็ ค ท ร อ นิ ก ส์ ติ ด ต า ม ตั ว ( อี เ อ็ ม ) ที่ สำ นั ก ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร เ ข ต 7 แ ล ะ จ ะ ต้ อ ง ติ ด กำ ไ ล E M เ ป็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า 1 4 เ ดื อ น คื อ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 1 4 มี . ค . 6 4 – 2 0 พ . ค . 6 5 แ ล ะ ต้ อ ง ร า ย ง า น ตั ว กั บ ก ร ม คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ ต า ม กำ ห น ด จ น ก ว่ า จ ะ พ้ น โ ท ษ คื อ ใ น วั น ที่ 2 6 ก . ค . 6 6 ร ว ม 2 ปี 4 เ ดื อ น แ ล ะ ส า ม า ร ถ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ สุ จ ริ ต ไ ด้

ภาพบรรยากาศของการปล่อยตัว สรยุทธ Cr.MGROnline

เ มื่ อ วั น ที่ 1 4 มี น า ค ม ร า ย ง า น แ จ้ ง ว่ า สำ ห รั บ น า ย ส ร ยุ ท ธ สุ ทั ศ น จิ น ด า จ ะ มี น้ อ ง ส า ว เ ป็ น ผู้ อุ ป ก า ร ะ ต า ม ขั้ น ต อ น ก า ร คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ โ ด ย พั ก อ า ศั ย อ ยู่ ใ น เ ข ต บ า ง เ ข น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ซึ่ ง เ ป็ น เ ข ต ที่ อ ยู่ ใ น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง สำ นั ก ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 7 โ ด ย สำ นั ก ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ ไ ด้ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ผู้ ช่ ว ย ผู้ อำ น ว ย ก า ร สำ นั ก ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ ฯ เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง ค ดี ห ลั ง จ า ก นั้ น จ ะ ต้ อ ง ม า ร า ย ง า น ตั ว ที่ สำ นั ก ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ

ภาพบรรยากาศของการปล่อยตัว สรยุทธ Cr.MGROnline

ซึ่ ง ท า ง พ นั ก ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ จ ะ อ อ ก ส มุ ด นั ด ร า ย ง า น ตั ว ใ ห้ พ นั ก ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ จ ะ ชี้ แ จ ง เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ป ฏิ บั ติ ตั ว ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร คุ ม ค ว า ม ป ร ะ พ ฤ ติ แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ใ น ก า ร ติ ด อุ ป ก ร ณ์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ติ ด ต า ม ตั ว

ภาพบรรยากาศของการปล่อยตัว สรยุทธ Cr.MGROnline

ทั้ ง นี้ ยั ง ต้ อ ง มี ก า ร ป ฐ ม นิ เ ท ศ ผู้ อุ ป ก า ร ะ ซึ่ ง เ ป็ น น้ อ ง ส า ว ต า ม ที่ มี ก า ร แ จ้ ง ไ ว้ ร ว ม ถึ ง ก า ร ติ ด ต า ม ค ว บ คุ ม พ ฤ ติ ก ร ร ม ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม เ รี ย บ ร้ อ ย ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม เ งื่ อ น ไ ข ก า ร คุ ม ค ว า ม ป ร ะ พ ฤ ติ แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ใ น ก า ร ติ ด อุ ป ก ร ณ์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ติ ด ต า ม ตั ว

ภาพบรรยากาศของการปล่อยตัว สรยุทธ Cr.MGROnline

สำ ห รั บ เ งื่ อ น ไ ข ข อ ง ผู้ ถู ก คุ ม ป ร ะ ฤ ติ ที่ จ ะ ต้ อ ง ก ร ะ ทำ ภ า ย ห ลั ง ไ ด้ รั บ ก า ร ป ล่ อ ย ตั ว มี ดั ง นี้ คื อ
1 . ร า ย ง า น ตั ว ต่ อ พ นั ก ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ
2 . พั ก อ า ศั ย อ ยู่ กั บ ผู้ อุ ป ก า ร ะ ต า ม ส ถ า น ที่ ที่ แ จ้ ง เ ว้ น แ ต่ มี เ ห ตุ จำ เ ป็ น ใ ห้ ยื่ น คำ ร้ อ ง ต่ อ พ นั ก ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ ใ น ท้ อ ง ที่ เ ดิ ม แ ล ะ ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร อ นุ ญ า ต ก่ อ น
3 . ป ฏิ บั ติ ต า ม คำ แ น ะ นำ แ ล ะ คำ ตั ก เ ตื อ น ข อ ง พ นั ก ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ แ ล ะ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ก า ร แ ก้ ไ ข ฟื้ น ฟู ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ที่ ก ร ม คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ กำ ห น ด
4 . ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ ข้ อ บั ง คั บ ห า ก มี ก า ร ฝ่ า ฝื น แ ล ะ ถู ก ล ง โ ท ษ โ ด ย เ จ้ า พ นั ก ง า น ผู้ มี ห น้ า ที่ แ ล ะ อำ น า จ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ร ะ เ บี ย บ ห รื อ ข้ อ บั ง คั บ ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น โ ท ษ ส ถ า น ใ ด นั ก โ ท ษ เ ด็ ด ข า ด ห รื อ ผู้ อุ ป ก า ร ะ ต้ อ ง แ จ้ ง ใ ห้ พ นั ก ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ ท ร า บ ทุ ก ค รั้ ง
5 . ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ สุ จ ริ ต
6 . เ งื่ อ น ไ ข อื่ น ต า ม ที่ ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า วิ นิ จ ฉั ย พั ก ก า ร ล ง โ ท ษ กำ ห น ด

ภาพบรรยากาศของการปล่อยตัว สรยุทธ Cr.MGROnline

ผู้ สื่ อ ข่ า ว ร า ย ง า น ว่ า น า ย ส ร ยุ ท ธ ถื อ เ ป็ น นั ก โ ท ษ เ ด็ ด ข า ด ชั้ น เ ยี่ ย ม ไ ด้ รั บ พ ร ะ ร า ช ท า น อ ภั ย โ ท ษ โ ด ย ก า ร ล ด โ ท ษ ม า แ ล้ ว 2 ค รั้ ง เ มื่ อ ช่ ว ง เ ดื อ น ส . ค . 6 3 แ ล ะ ค รั้ ง ที่ 2 เ มื่ อ วั น ที่ 5 ธ . ค . 6 3 กำ ห น ด โ ท ษ ห ลั ง สุ ด 3 ปี 6 เ ดื อ น 2 0 วั น แ ต่ จำ คุ ก ม า แ ล้ ว 1 ปี 2 เ ดื อ น 6 วั น ค ง เ ห ลื อ โ ท ษ จำ คุ ก 2 ปี 4 เ ดื อ น 1 4 วั น จ า ก โ ท ษ เ ดิ ม 6 ปี 2 4 เ ดื อ น น า ย ส ร ยุ ท ธ จึ ง ถื อ เ ป็ น นั ก โ ท ษ ที่ รั บ โ ท ษ จำ คุ ก ม า แ ล้ ว ร ะ ย ะ ห นึ่ ง แ ล ะ จ ะ มี คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร พั ก ก า ร ล ง โ ท ษ ก ร ณี มี เ ห ตุ พิ เ ศ ษ

ภาพบรรยากาศของการปล่อยตัว สรยุทธ Cr.MGROnline

น า ย ส ร ยุ ท ธ แ ล ะ พ ว ก ถู ก ฟ้ อ ง เ ป็ น จำ เ ล ย ใ น ค ดี บ ริ ษั ท ไ ร่ ส้ ม แ ก้ ไ ข ค่ า โ ฆ ษ ณ า ข อ ง อ ส ม ท เ สี ย ห า ย ก ว่ า 1 3 8 ล้ า น บ า ท เ มื่ อ ปี 2 5 5 8 ซึ่ ง น า ย ส ร ยุ ท ธ สู้ ค ดี ถึ ง 3 ศ า ล โ ด ย ศ า ล ชั้ น ต้ น มี คำ พิ พ า ก ษ า เ มื่ อ วั น ที่ 2 9 ก . พ . 2 5 5 9 ใ ห้ จำ คุ ก 6 ก ร ะ ท ง ๆ ล ะ 3 ปี 4 เ ดื อ น

ภาพบรรยากาศของการปล่อยตัว สรยุทธ Cr.MGROnline

ร ว ม จำ คุ ก ค น ล ะ 2 0 ปี แ ต่ ล ด โ ท ษ ใ ห้ เ ห ลื อ จำ คุ ก 1 3 ปี 4 เ ดื อ น ไ ม่ ร อ ล ง อ า ญ า ถั ด ม า ปี ก ว่ า ศ า ล อุ ท ธ ร ณ์ ก็ มี คำ พิ พ า ก ษ า ยื น ต า ม ศ า ล ชั้ น ต้ น เ มื่ อ วั น ที่ 2 9 ส . ค . 2 5 6 0 แ ล ะ ศ า ล ฎี ก า มี คำ พิ พ า ก ษ า แ ก้ เ ป็ น ว่ า ใ ห้ จำ คุ ก น า ย ส ร ยุ ท ธ ก ร ะ ท ง ล ะ 2 ปี 6 ก ร ะ ท ง ร ว ม จำ คุ ก 1 2 ปี แ ล ะ ล ด โ ท ษ ใ ห้ เ ห ลื อ จำ คุ ก 6 ปี 2 4 เ ดื อ น

ภาพบรรยากาศของการปล่อยตัว สรยุทธ Cr.MGROnline

ภาพบรรยากาศของการปล่อยตัว สรยุทธ Cr.MGROnline

ภาพบรรยากาศของการปล่อยตัว สรยุทธ Cr.MGROnline

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *