เปิดภาพอดีตนางเอกรุ่นใหญ่!!เปี๊ยก อรัญญา หลังห่างหายไปจากหน้าจอซะนาน

เปิดภาพอดีตนางเอกรุ่นใหญ่!!เปี๊ยก อรัญญา หลังห่างหายไปจากหน้าจอซะนาน

ห า ยห น้ า ห า ยต า ไ ปจ า ก ห น้า จ อ ว งก า ร บั น เทิ ง   สำ หรั บ อ ดี ต นา ง เ อ ก ดั ง  แ ล ะ เป็ น น า ง เ อก ใ น ด ว ง ใจ ข อ ง ใ คร ต่ อ ใ คร อี ก ม า กม า ย    ” เปี๊ ย ก   อ รั ญญ า   น า ม ว งศ์ ”   ภ รร ย า ส าว ข อ ง   อา ต้ อ ย  เ ศ ร ษ ฐา   ศิ ร ะฉ า ย า   โด ย ปั จ จุ บั น  คุ ณ แ ม่ อรั ญ ญ า   ดู อยู่ บ้ า น เ ลี้ ยง ห ล า น   ดูแ ล   อ า ต้อ ย   ไ ม่ ค่อ ย ไ ด้ ไป ไ ห น

โพสจ์จาก   อี ฟ   พุ ทธ ธิ ด า ผ่านทางไอจีส่วนตัว

ภาพของ เปี๊ ย ก   อ รั ญญ า

ภาพของ เปี๊ ย ก   อ รั ญญ า

แ ละ ล่ า สุ ด  อี ฟ   พุ ทธ ธิ ด า   ลู ก ส า ว ค นส ว ย   ก็ ไ ด้เ ปิ ด ภ า พ คุ ณแ ม่   เ ปี๊ ย ก  อ รั ญ ญ า   ใ น วัย   7 4   ปี   ที่ไ ด้ เ น ร มิ ตแ ต่ ง ตั ว จั ดเ ต็ ม ทั้ ง ห น้ า ทั้ ง ผ ม  พ ร้ อ ม ร ะ บุว่ า   ‘ แ ม่ ก็ คือ แ ม่   จ ะ ส วย ไ ป ไ หน เ นี่ ย   7 4 ละ น ะ   ให้ ลู ก มี ที่ ยื นบ้ า ง ‘   เ รีย ก ไ ด้ ว่า ต า น ข อ งจ ริ ง   แ ม้ จะ   7 4   แ ล้ว   แ ต่ ท ว่ า คว า ม ง ด ง า ม ยัง ไ ม่ ไ ด้ ล ด น้ อย ถ อ ย ไ ป เล ย   เ ป็ น คุ ณย า ย แ ล้ ว ก็ยั ง ค ง ส ว ย ส ะ พ รั่ งจ ริ ง ๆ   ค๊ า

เปิดภาพครอบครัวของ เปี๊ ย ก   อ รั ญญ า

เปิดภาพครอบครัวของ เปี๊ ย ก   อ รั ญญ า

เปิดภาพครอบครัวของ เปี๊ ย ก   อ รั ญญ า

เปิดภาพครอบครัวของ เปี๊ ย ก   อ รั ญญ า

เปิดภาพครอบครัวของ เปี๊ ย ก   อ รั ญญ า

เปิดภาพครอบครัวของ เปี๊ ย ก   อ รั ญญ า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *