หวนคืนวงการบันเทิง!!ม้า อรนภา หลังพักหน้าจอ 6 เดือนผ่านไป

หวนคืนวงการบันเทิง!!ม้า อรนภา หลังพักหน้าจอ 6 เดือนผ่านไป

จากกรณีที่ ม้า-อรนภา ได้โพสต์ข้อความวิจารณ์การชุมนุมของนักเรียนด้วยข้อความที่ไม่เหมาะสม กระทั่งถูกกระแสโซเชียลโจมตี ขู่แบน กดดันสารพัด ก่อนจะถูกปลดและขอลาออกจากการเป็นพิธีกร 3 รายการ จนปัจจุบันหายหน้าหายตาไปจากวงหารบันเทิง ไปช่วยธุรกิจคุณแม่ ทำห่อหมกปลาช่อน ตอนนี้มีออเดอร์อุอหนุนเข้ามาอย่างล้นหลาม

ภาพของ ม้า อรนภา

จน ต อ น นี้ ก็ ผ่ า นม า น า น ก ว่า   6   เ ดื อน แ ล้ ว   เ จ้า ตั ว   ไ ด้เ ปิ ด ใ จ ว่า   ” ต อ น นี้ส บ า ย ดี ม าก   พ อ ห ยุด ทำ ง า น   ทำ ให้ เ ข้ า ใ จ สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น ใ นปั จ จุ บั น ว่ า  ค น เ ร า ไ ม่ส า ม า ร ถ อ ยู่ค้ำ ฟ้ า ไ ด้   แ ละ ไ ม่ ต้อ  งแ บ ก รั บ สิ่ ง ต่า ง ๆ   มี เ ว ล า ไป ท่ อ ง เ ที่ ย ว  มี ค ว า ม คิด บ ว ก   ไ ด้ เ ห็ นตั ว ต น ที่ ชั ด เจ น ม า ก ยิ่ง ขึ้ น   ทำ ใ ห้ เร า มี ค ว า ม คิ ด บ าง อ ย่ า ง ที่ชั ด เ จ น   ระ ห ว่ า ง ที่ ไ ม่ ได้ ทำ ง า น มีโ ป ร เ จ็ ค ต่ าง ๆ   เ กิด ขึ้ น ม าก ม า ย   อา จ จ ะ มีอ ะ ไ ร ให้ เ ห็ น”

ภาพของ ม้า อรนภา

ที่ ผ่า น ม า ข า ย ห่ อ ห ม ก  เ สื้ อ ผ้ า แ บ ร นด์ เ น ม   ร ว ม ถึง ร ถ ย น ต์ นั้ น  ต น ไ ม่ ไ ด้ต ก อั บ แ ต่ อ ย่ า ง ใ ด  ห่ อ ห ม ก คุ ณแ ม่ ข า ย ม า น า น แล้ ว   ต อ น ห ยุ ด งา น ต น ก็ ม า ช่ว ย คุ ณ แ ม่ โป ร โ ม ท ห่ อ ห ม ก  ป ร า ก ฎ ข าย ดี ม า ก   ส่ ว นร ถ ที่ ข า ย   ก็เ พื่ อ ล ด ภ า ร ะ ขอ ง ต น เ อ ง   เ พื่อ ใ ห้ เ ห ลื อ คั นเ ดี ย ว ที่ จำ เ ป็ น เท่ า นั้ น ………………………..

ภาพของ ม้า อรนภา

ท า งด้ า น   ม ด ดำ  บ อ ก ใ บ้ ว่ า  ” เ ดี๋ ย ว น า งก็ ก ลั บ ม า แ ล้ว   น า ง ไ ป พั กผ่ อ น แ ป๊ ป เ ดี ยว   น า ง ไ ม่ ต า ย  ฆ่.. า น า ง ย า ก  กำ ลั ง จ ะ มี รา ย ก า ร ด้ วย ”

ภาพของ มดดำ คชาภา

ง า น นี้  ม้ า   เ อ า มือ จุ๊ ป า ก   แ ล ะ แ ซ วก ลั บ  ไ ปว่ า   ” รู้ ดี น ะ เ รา   เ อ า จ ริ ง พัก   6   เ ดื อ น  พ อ ทำ ง า น ใ ห ม่ ก็ จ ะ สด ใ ส ม า ก ขึ้ น   แต่ จ ะ เ ริ่ มเ มื่ อ ไ ร ไ ม่ข อ บ อ ก   แต่ เ ร็ ว ๆ นี้”

ภาพของ ม้า อรนภา

ภาพของ ม้า อรนภา

ภาพของ ม้า อรนภา

CR.entertain.teenee

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *