หลอกเป็นโลกใบที่สองทำร้ายร่างกายถึงขั้นบีบคอ?สาวแฉเข้าแจ้งตำรวจความ ทนายเจมส์เข้าช่วย

หลอกเป็นโลกใบที่สองทำร้ายร่างกายถึงขั้นบีบคอ?สาวแฉเข้าแจ้งตำรวจความ ทนายเจมส์เข้าช่วย

รู้ แล้ ว เ ป็ นใ ค ร ด า รา ห นุ่ ม ส า ยบู๊ ร ะ ดั บแ ถ ว ห น้ า ฉา ว ว ง ก าร บั น เ ทิ ง อี ก   หญิ ง ส า ว อ อก ม า แ จ้ ง คว า ม ถู ก ด า รา ช า ย ห ล อ กเ ป็ น โ ล ก ใบ ที่ ส อ ง แ ถ มยั ง ทำ ร้ า ย ร่ าง ก า ย   อ ม ริ นท ร์ ที วี   เ ปิ ดใ จ ห ญิ ง ส า ว   เผ ย ว่ า   ดา ร า ช าย แ อ ด เ ฟ ซ บุ๊ก ม า ห า เมื่ อ ปี 6 1  ห ย อ ก ล้ อ กัน ไ ป ม า   จ น ปี 62 นั ด ท า น ข้า ว แ ล ะ ต่ อ ม า มีสั ม พั น ธ์ ลึ ก ซึ้ ง คบ กั น เ ป็ น แ ฟน   ก ร ะ ทั่ ง ป ล าย ปี 6 3   เริ่ ม มี ป า ก เ สีย ง ถึ ง ขั้ น ทำร้ า ย ร่ า ง ก า ย กั น  ล่ า สุ ด ฝ่ า ย ห ญิ ง ทน ไ ม่ ไ ห ว อ อ กม  าเ ปิ ด เ ผ ย เ รื่ อ ง รา ว   โ ด ย โ ดน บี บ ค อ  เ พ ร า ะ ไป แ อ บ ถ่ าย ต อ น ด า รา ห นุ่ ม น อ นอ้ า ป า ก ก ร น  ด า ร า โ ก รธ จึ ง บี บ ค อใ ห้ ล บ ภ า พ

ภาพจากรายการ ทุบโต๊ะข่าว

ส่วนที่ทราบเรื่องว่ามีผู้หญิงคนอื่น เพราะเห็นภาพผู้หญิงค.นหนึ่งจากโซเชียลไอจี แต่ดาราชายบอกว่าเป็.นแฟนเก่าไม่ได้ลบรูปออกไป ก่อน.จะเห็นรูปเด็กชายคนหนึ่ง หน้าตา.เหมือนดาราชายคนนี้ แคปรูปไว้จะมาถ.ามดาราชาย ปรากฏว่ารูปหาย.ไป
ดาราชายสารภาพว่ามีลูกมีเมียแล้วอยู่ด้วยกัน อ้างว่าอยู่.กับเมียเพราะลูก และทำธุรกิจร่วมกันจึงไม่ได้.แยกบ้านกัน ฝ่ายหญิงได้ถอยห่างอ.อกมา ดาราชายก็อยู่กับครอ.บครัวไม่ได้เลิกกันเหมือนที่กล่าวอ้าง โดยระห.างที่คบหาดา.ราชายดังระดับแถวหน้า มักแสดงความรักกับฝ่ายหญิงทั้งจับมือ หอมแก้ม ทำให้คิด.ว่าฝ่ายชายคงไม่มีเมีย …..

ภาพจากรายการ ทุบโต๊ะข่าว

เ พร า ะ ถ้ ามี เ มี ย ค ง ไ ม่ก ล้ า ไ ป ทำ แ บบ นี้ ที่ ส า ธ า ร ณ ะ  พ ร้ อ ม เ ผ ยเ ป็ น อุ ท า ห ร ณ์ผู้ ห ญิ ง   โ ด ย เ วล า มี อ ะ ไ ร กั น ด าร า ช า ย ก็ ไ ม่ส  วม ถุ ง ย า ง   ทำใ ห้ ฝ่ า ย ห ญิ งคิ ด ว่ า ด า รา ช า ย ค ง มีตั ว เ อ ง ค นเ ดี ย ว
ส า วร่ำ ไ ห้ เ ผ ย น า ทีถู ก ทำ ร้ า ย บี บ ค อ   “ พ อห า ย ใ จ ไ ม่อ อ ก   เ ร านึ ก ถึ ง แ ม่ เร า แ ล้ ว   เร า บ อ ก ห า ยใ จ ไ ม่ อ อ ก  เ ห มื อ น เ ฮือ ก สุ ด ท้ า ยเ ร า แ ล้ ว  เ ข า ก็ ป ล่ อ ย   ใจ เ ร า จ บ แล้ ว ต อ น นั้ น  ต อ น แ ร ก คิด ว่ า ค บ กั น ม า   2  ปี   น่ า จะ มี ม นุ ษ ย ธร ร ม เ ป็ น ห่ วง   ร ะ ห ว่า ง เ ร า ไ ป โ ร งพั ก เ ข า ทั ก ไ ลน์ ม า ต ล อ ด   พย า ย า ม โ ทร ม า เ ร า ไ ม่ รับ   พ อ ถึ ง โร ง พั ก เ ขา บ อ ก เ ดี๋ ย ว เอ า ท น า ย ไ ป คุย ”

ภาพจากรายการ ทุบโต๊ะข่าว

หญิงสาวดังกล่าว บอกอีก.ว่า ที่ออกมาพูดไม่ได้ต้องการไปยุ่.งกับคนมีครอบครัว เราไม่อยากยุ่งกับ.คนของคุณ ถ้าคนของคุณไม่มาห.ลอกเรา อยากให้เห็นใจผู้.หญิงด้วยกันด้วย ไม่ใช่พูดบูลลี่เรา.ว่าเราเป็นชู้ เร.าไม่ได้เป็น ให้เวลา.สำนึกมา 3 เดือน.แล้ว คำขอโทษด้วยความจริงใจไม่มีเ.ลย ถึงจะดำเนินคดีก็ตาม เป็นผู้ชา.ยไม่ควรทำร้ายผู้หญิงอยู่แล้ว

ภาพจากรายการ ทุบโต๊ะข่าว

ด้ า นท น า ย เ จ มส์   เ ผ ย ว่ า   ฝ่ าย ช า ย ม า ห ล อ กฝ่ า ย ห ญิ ง   แ ต่ ก็ ไม่ มี สิ ท ธิ มา ทำ ร้ า ย ร่ า ง ก า ย   ก่อ น เ ป็ น ข่ า ว ได้ ไ ก ล่ เ ก ลี่ ยกั  นม า ร อ บ หนึ่ ง แ ล้ ว  แ ต่ ผู้ ช า ย ไ ม่ ยอ ม ต ก ลง   ค่ า เ สีย ห า ย ก็ ไ ม่ ย อม จ่ า ย   ดั ง นั้น ค น ที่ เ กี่ ยว ข้ อ ง  ร ป ภ .   ที่ อ ยู่ ใน เ ห ตุ ก า รณ์ ต้ อ ง ม า เ ป็น พ ย า น  ค ดี นี้ ฝ่ า ย หญิ ง ต้ อ ง ก าร สั่ ง ส อ น ม อ บบ ท เ รี ย น ให้ ค น ที่ ม า ทำ ร้ าย เ ข า แ ค่ นั้น   ส่ ว น จ ะ เ ยีย ว ย า ค่ า เสี ย ห   าย เ ป็น อี ก เ รื่ อ ง

ภาพจากรายการ ทุบโต๊ะข่าว

ขณะที่ ครอบครัวบันเทิงช่อง 3 โทรไปสอบถามทราบรู้แ.ล้วว่าดาราหนุ่มเป็น.ใคร เป็นนักแสดง.สายบู๊ เจ้าตัว.ขอปรึกษาท.นายความก่อน ยังไม่ให้.เปิดเผยชื่อ ยืนยันไม่.ได้มีโลกสองใบ คบกันอยู่กับผู้ห.ญิงที่ออกมาเปิดเผยเ.รื่องราวนี้จริง แต่ช่วงนั้นตัว.เองมีปัญหากับครอบครัว ห่างกัน แต่ตอนนี้กลับมาเป็นครอบครัวเหมื.อนเดิมแล้ว จึงได้.ห่างจากผู้หญิงคนนี้ จนต.อนนี้เ.ป็นคดีความแล้ว ยืนยันไม่ไ.ด้ทำร้ายร่างกาย

ภาพจากเรื่องเรื่องเล่า เสาร์อาทิตย์

Cr.Amarin, เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *