ในหลวง-พระราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาล จ.พิษณุโลก

ในหลวง-พระราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาล จ.พิษณุโลก

วันนี้ (12 มี.ค.) เวลา 17.53 น. พ ร ะบ า ท ส ม เ ด็จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่หั ว   แ ล ะ สม เ ด็ จ พ ร ะ นา ง เ จ้ า ฯ พ ระ บ ร ม ร า ชิ นี  เ ส ด็ จ พ ร ะ รา ช ดำ เ นิ น พ ร้ อม ด้ ว ย    เ จ้า คุ ณ พ ร ะ สิ นีน า ฏ   พิ ล า ส กั ลย า ณี   ไ ป ท ร งสั ก ก า ร ะ พร ะ พุ ท ธ ชิ น ร าช   ที่ วั ด พ ร ะศ รี รั ต น ม ห าธ า ตุ ว ร ม ห าวิ ห า ร   แ ล ะท ร ง ป ร ะ ก อบ พิ ธี ว า ง ศิ ลา ฤ ก ษ์ แ ล ะ ทร ง เ ปิ ด อ า ค า ร ที่ทำ ก า ร ศ า ล จัง ห วั ด พิษ ณุ โ ล ก   ณ   ที่ ทำก า ร ศ า ล จั งห วั ด พิ ษ ณุ โ ล ก  ต . ใ น เ มื อ ง   อ. เ มื อ ง   จ . พิ ษ ณุโ ล ก

ภาพบรรยากาศขณะ ในหลวงและพระราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ

 

เ มื่ อพ ร ะ บ า ท สม เ ด็ จ พ ร ะเ จ้ า อ ยู่ หั ว   แล ะ ส ม เ ด็ จ พ ร ะน า ง เ จ้ า ฯ พ ระ บ ร ม ร า ชิ นี เ ส ด็ จ  ฯ   ถึ ง ท่ า อ า กา ศ ย า น ท ห า ร  ก อ ง บิ น   4 6   จัง ห วั ด พิ ษ ณุ โล ก   น า ย รณ ชั ย   จิ ต ร วิ เศ ษ   ผู้ ว่ า ร า ชก า ร จั ง ห วัด พิ ษ ณุ โ ล ก   น าย ธี ร พ ง ศ์  ฟั ก เ งิ น   รอ ง อ  ธิ บ ดี ผู้ พิ พ าก ษ า ภ า ค   พล ตำ ร ว จ โ ท  อ ภิ ช า ติ  ศิ ริ สิ ท ธิ์   ผู้บั ญ ช า ก า ร ตำร ว จ ภู ธ รภ า ค   6  น า ว า อ า ก าศ เ อ ก   ภ า ณุ วั ตร   เ รื อ ง ป ระ ยู ร   ผู้ บั งคั บ ก า รก อ ง บิ น 46   พ ร้ อ ม ข้า ร า ช ก าร   แ ล ะป ร ะ ช า ช น   เฝ้ า   ฯ   รับ เ ส ด็ จ …………..

ภาพบรรยากาศขณะ ในหลวงและพระราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ

ภาพบรรยากาศขณะ ในหลวงและพระราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ

ต่ อจ า ก นั้ น ท ร งขึ้ น แ ท่ น รั บ ก าร ถ ว า ย ค วา ม เ ค า ร พ จ า กก อ ง ท ห า ร เ กี ยร ติ ย ศ

ภาพบรรยากาศขณะ ในหลวงและพระราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ

ภาพบรรยากาศขณะ ในหลวงและพระราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ

CR. Mgronline

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *