นางเอกตัวอักษร พ. ขายช่วงล่าง? พิ้งกี้ สาวิกา เปิดใจเคลียร์หลังถูกโยงไปถึงเจ้าตัว

นางเอกตัวอักษร พ. ขายช่วงล่าง? พิ้งกี้ สาวิกา เปิดใจเคลียร์หลังถูกโยงไปถึงเจ้าตัว

จากกร ณี เ พจ ดั ง   เ พ จ บั นเ ทิ ง ดั ง   ‘ก ร ะ ตุ ก ต่ อม เ ผื อ ก ‘   มีป ร ะ เ ด็ น ร้ อน ข อ ง น า ง เ อ ก ระ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ  โ ด ย เ พ จ ดั ง เ ม้ า ท์ ว่ า . .. . . .   น า ง เ อก ดั ง ร ะ ดั บป ร ะ เ ท ศ ยอ ม ข า ย ช่ ว ง ล่ าง เ จ้ า ค ร่ า   ด้ ว ย ค วา ม ดั ง ร ะ ดั บ นั้ นข อ เ ลื อ ก ฝ่ า ยช า ย ก่ อ น น ะ ค ะ   ต้ อง ห ล่ อ   หุ่น ดี   แ ล ะ ต้ อง ขึ้ น อ ยู่ กั บ ค ว า ม พอ ใ จ ข อ ง น า ง เ อ ก สา ว ด้ ว ย   ถ้ า ถ าม ร า ค า อ่ ะห ร อ ? . . . . หึ หึ   บอ ก เ ล ย ว่ าถ้ า ไ ด้ ยิ น แล้ ว ก็ ต้ อ ง ร้ อง ว้ า ว ! ! !เ พ ร า ะ ร า ค านั้  น พุ่ง  ไ ป ถึง ค รั้ ง ล ะ   3 ล้า น บ า ท   โ ธ่ ๆ ๆ ๆ   เ จ๊ ล่ ะอิ จ ฉ า เ ล ย เ จ้ า ค ร่ า รั บ ง า น ครั้ ง เ ดี ย วก็ มี กิ น ไ ป  ทั้ งปี

โพสต์จากกระตุกต้อมเผือก

โพสต์จาก เต๋า ทีวีพูล

ก่อนหน้านี้ถึงแม้ฝ่ายชายจะมีเงินอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะ เพราะล่าสุดชีเล่นเลือกผู้ชายมากอยู่ ปฎิเสธเสี่ยเค้าไปอย่างหน้าต.าเฉยเป็นเพรา.ะเสี่ยคนนั้นหน้าตาไม่หล่อ! จะบอกว่าถ้าชา.ยคนไหนขึ้นขย่.มถ้ำค้างคาวได้ถูกใจชีขอเปลี่ยน.สถานะ.เป็นเลี้ยงดูชายแทนเอาตรงๆ นะเธอรั.กในการมีเซ็กส์มาก!! ***อั.ก.ษ.ร.ย่.อ พ. ”

ภาพของ พิ้งกี้ สาวิกา

ภาพของ พิ้งกี้ สาวิกา

ง าน นี้ เ ห ล่ า ช า ว เ น็ ต   ก็แ ห่ เ ด า ไ ป ต่ า ง ๆ   น า ๆ  น า ง เ อ ก   พ . พ า น  มี ม า ก ม า ย เ ห ลื อ เกิ  น  ซึ่ ง ใ น นั้ น ที่ ถู กเ อ่ ย ชื่ อ. ถึ ง คื อ  น า ง เ อ ก ส า ว ต า ค ม  พิ้ ง กี้   ส  าวิ  กา   ซึ่ ง ล่ า สุ ด   ส า ว พิง กี้   ก็ ไ ด้ ออ ก ม า เ ปิ ด ใจ  ถึง ข่ า ว เ ม า ท์ เ อี่ย ว โ ย ง ถึ ง เ ธ อ ว่ า  ยื น ยั น ว่ า น าง เ อ ก   พ .   ไม่ เ ธ อ อ ย่ า ง แ น่ น อ น ‘ก่ อ น ห น้ า นี้ที่ มี อั ก ษ ร ย่ อ ว่า น า ง เ อ ก ลู ก ครึ่ ง ที่ ป า ด ห น้า เ ค้ ก รุ่ น พี่   เ ร า ก็โ ด น แ ล้ วน ะ   ก็ เ พิ่ ง รู้ ว่ าเ ป็ น เ ร า   อั น นั้น คื อ ข่ า ว เ รา จ ริ ง ๆ   แ ต่ เ ร าไ ม่ ไ ด้ ป า ด ห น้า เ ค้ ก ค่ ะ   อั น นั้ น เ ร าเ ป็ น พ รี เ ซ็ น เ ต อ ร์ จ ริ ง ๆ   น ะค ะ’

ภาพของ พิ้งกี้ สาวิกา

ภาพของ พิ้งกี้ สาวิกา

ถ้าถามว่านอยด์มั้ย กี้ก็ชิลแล้ว เราเจอกันมาทุกรุ่นแล้วมั้ง เพราะว่าอยู่มาตั้งนานแล้ว เป็นข่าวก็เข้าใจแหละ ถ้าไม่ใช่ก็ชี้แจงไป และกี้ก็ไม่ซีเรียสค่ะ เจออะไรที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้ว ข่าวนี้ก็ถือว่าเบๆ ข่าวช่วงนี้มันมาตามกระแสมั้งคะ ส่วนพวกคอมเมนต์แย่ๆ ก็ปล่อยไปค่ะ เพราะบางทีเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะพวกฟีดข่าวต่างๆ ตอนนี้มันขึ้นมาเร็วมาก แต่ก็ไม่รู้สึกอะไร สตรองค่ะ อยู่มานานแล้ว ”

ภาพของ พิ้งกี้ สาวิกา

ภาพของ พิ้งกี้ สาวิกา

ภาพของ พิ้งกี้ สาวิกา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *