เตรียมบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ มิตร มิตรชัย น้องชายของ เอ ไชยา

เตรียมบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ มิตร มิตรชัย น้องชายของ เอ ไชยา

ร่วมอนุโมทนาบุญกับ มิตร  มิ ต ร ชั ย  น้ อ ง ชายของ เอ ไชยา และ แอน มิตรชัย ที่ก่อ น หน้ า นี้ เ จ อม ร สุ ม ชี วิ ตแ บ บ ห นัก ห น่ ว งใ น ค ดี ฉ้อโ ก ง อ ดี ต แฟ น ส าว โด ย ถู ก ศ า ล ฎี กา ตั ด สิ น  ใ ห้ยืนตามศาลชั้นต้นจำคุก 6 ปี ปรับเงิน 27 ล้านบาท ข้อหาฉ้อโกงอดีตแฟนสาว ยืมเ งิ น ไ ป ตั้ ง ค ณะ ลิ เ ก อ อ น ไ ล น์  แ ต่   มิ ตร   ไ ด้ แ ถ ลง ข อ ก ลั บ คำ ให้ ก า ร เ ป็ น ยอ มรับสารภาพ.ตลอดข้อกล่าวหา…………………

ภาพของ มิตร มิตรชัย

ภาพของ เอ มิตรชัย และ มิตร มิตรชัย

ศาลจึงพิพากษาให้ลงโทษจำคุก 1 เดือน โดยใ ห้นั บ โ ท ษ ต่ อ จ า กค ดี ข อ ง ศ า ล ชั้ นต้ น  จาก นั้ น ป ลา ย เ ดื อ น ที่ แ ล้ว แอน มิตรชัย ได้.โพสต์ภาพ มิ ต ร  อ อ ก จ า ก .เ รื อ นจำ ก ลั บ สู่ อ้ อ ม ก อ ด ข. อ ง ค ร อ บครัว พร้อมกับ.เผยค.วามตั้งใจว่า ตนเองว่าอยากบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่.

ภาพของ มิตร มิตรชัย

โพสต์จาก มิตร มิตรชัย

ล่าสุดได้ เอ ไชยา เผยว่า ตอนนี้ มิตร กำ ลัง เ ต รี ย ม ตั วใ น ก า ร ท่ อ ง ข าน น า ค อ ยู่ ส่วน ร า ย ล ะ เ อีย ด ไ ม่ ได้ทราบอะไรมาก รู้ว่าน้องต้องการบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ งานบวชจะจัดขึ้นวันไหนที่ไหนนั้นจะรอเขาแจ้งอีกทีเพราะตอนนี้อยู่กันคนละบ้าน ส่วนตัวยังไม่ได้เจอกับน้องชาย แต่มีพูดคุยผ่านทางไลน์ และให้กำลังใ จ น้ อ ง ชา ย ทุ ก ค รั้ ง ว่า เ ร า ยั ง มีค ร อ บ ค รั วยั ง มี พ่ อ ยั ง มี แม่ มี พี่  …………………

ภาพของ มิตร มิตรชัย


ภาพของ มิตร มิตรชัย

ครอบครัวเราไม่ได้ขาดอะไร เรารักกัน มิตร เป็นค น ที่ดี อ ย่ า ง ห นึ่ ง ว่ า งก็ จ ะ เ ห็ น เ ข้ าห้ อ ง พ ร ะ  นั่ ง ส ม า ธิ  เ ห็ น น้ อ ง ชา ย อ อ ก มา มี ค ว า มสุ ข เ ร า ค น เ ป็ น พี่ก็ รู้ สึ ก ดี ใจ ………

 

 

ภาพของ มิตร มิตรชัย

ภาพของ มิตร มิตรชัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *