หนุ่มส่งอาหารถึงกับต้องรีบวนรถกลับ!!หลังเจอคุณป้ายืนรอหาเรื่อง พร้อมปาของลงพื้น

หนุ่มส่งอาหารถึงกับต้องรีบวนรถกลับ!!หลังเจอคุณป้ายืนรอหาเรื่อง พร้อมปาของลงพื้น

อยู่ๆก็กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแร ง ขึ้ น ม า อี กค รั้ ง บ น โ ลก อ อ น ไ ล น์พ ร้ อ ม ทั้ ง เสี ย ง วิ พ าก ษ์ วิ จ า ร ณ์ จ า ก ชาวโซเชียลอย่างมากมาย จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก Max Pitak Wannawat ไดโพสต์ภาพเหตุการณ์ขณะไปส่งอาหารให้ลูกค้ารายหนึ่ง พร้อมเล่าว่า แต่พอไปถึง ก ลั บ โ ด นทำ พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ ค่ อ น ข้ า ง ไ ม่ เ ห ม า ะสม โดยเ ฉ พา ะ ก า ร ป า ถุ ง อ า ห า รล ง พื้ น จ น แตก แล้วเตะอาหารที่ปาลงพื้นใส่พนักงานส่งอาหาร

เป็นเพียงแค่ภาพประกอบในบทความ

เป็นเพียงแค่ภาพประกอบในบทความ

พนักงานส่งอาหารได้เล่าในทำนองว่า….. (เอาไวเป็นกรณีศึกษานะครับ เจอร์มากะตัว) สวัสดีค รับ วั น นี้ มี เ รื่ อ งจ ะ เ ล่ า เ นื่อ ง จ า กไ ป ส่ ง อ า ห า รแ ล้ ว ลู ก ค้ า ไม่ได้แจ้งบ้านเลข.ที่ปักหมุดหน้าหมู่บ้าน ผมส่งข้อ.ความไปขอบ้านเลขที่อ่านไม่ตอบ ส่งไปเยอะมาก โทรไปไม่รับโทรเป็น10สาย ไม่รับ จึงต้องให้.คอลเซ็นเตอร์ ทำเรื่องติดต่อให้เนื่องจากส่งอาหารไม่ได้เพราะหมู่บ้านเ.ค้าไม่ให้เข้า พอคอลเซ็นเตอร์ติดต่อได้ ได้บ้านเล.ขที่มาผมจึงรีบไปส่งอาหาร ลูกค้ายืนท้าวเอวรอพ.ร้อมหาเรื่องมาก……………………

ภาพจากเหตุการณ์จริง

ผมลง.จากรถมาเต็มเลย ทำไมไม่โทรหาฉัน ด่า.พ่อล้ อแม่ ผมไม่กล้าตอบโต้เลยยื่นอาหารให้ ลูกค้าหยิบอาหารไปจา.กมื อ แ ล้ วข ว้ า ง อ า ห าร ล ง พื้ น ก ระ จ าย ไม่ว่าด่ าผมต่ออีก แล้วเต ะอา.หารที่ปาลง.พื้นใส่ผม ปาสแต๊มหมู่บ้านใส่ผ มอี ก   ผ มจึ ง เ ลี่ ย งก า ร ป ะ ท ะเ ล ย ถ อ ยอ อ . ก ม าขึ้ น ร ถ   ด่  า ผ ม ต าม ห ลั ง  เพียบสารพัด เกินจะทน (ผมจึงไปแจ้งนิติห.มู่บ้านกะ รปภ. เค้าบอกว่าลูกค้าบ้านนี้เป็นป ระส าท)

เป็นเพียงแค่ภาพประกอบในบทความ

เป็นเพียงแค่ภาพประกอบในบทความ

CR. dailyth.info, FB:Max Pitak Wannawat

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *